Vaše práva

DPP si dovoluje informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o následujících právech:

Odvolání souhlasu (podle článku 7 Nařízení)

Pokud jste nám udělili souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na informace (podle článku 13 a 14 Nařízení)

Máte právo na informace o tom, jak jsou Vaše OÚ zpracovávány. Tyto informace najdete na této stránce.

Právo na přístup (podle článku 15 Nařízení)

Máte právo získat od DPP potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům.
Máte právo na poskytnutí kopie svých osobních údajů zpracovávaných DPP. Za další kopie Vám DPP může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu (podle článku 16 Nařízení)

Máte právo na to, aby DPP bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz (podle článku 17 Nařízení)

Máte právo na to, aby DPP bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
b) odvolal/a jste souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod ke zpracování;
c) vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na DPP vztahuje. 
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1

To, co je uvedeno v tomto odstavci výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné: 

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na DPP vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl DPP pověřen; 
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení; 
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování (podle článku 18 Nařízení)

Máte právo na to, aby DPP omezil zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, na dobu pro ověření přesnosti údajů námi; zpracování je protiprávní a odmítáte jejich výmaz; údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesete-li námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody. Dosáhnete-li omezení zpracování, budeme vás předem informovat o případném zrušení omezení zpracování. 

Právo na přenositelnost (podle článku 20 Nařízení)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl na základě souhlasu a zpracování se provádí automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.  Dále máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Vašim právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

Právo vznést námitku (podle článku 21 Nařízení)

Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést u DPP námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. DPP Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány. 

Právo podat stížnost (podle článku 77 Nařízení)

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro zpracování osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Oznamování porušení zabezpečení

(podle článku 34 Nařízení)
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má DPP povinnost, až na výjimky, Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

Vaše práva můžete uplatnit

DPP jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování zákonných povinností a zásad ochrany osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů DPP můžete kontaktovat těmito způsoby. 

Mgr. Simona Šemberová

Žádosti podané jinak, než datovou schránkou či osobně musejí obsahovat datum Vašeho narození pro Vaši spolehlivou identifikaci (aby Vaše osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněné osobě). Příkladem může být situace, kdy někdo se stejným jménem, jako je Vaše, žádá od DPP právo přístupu k jeho/jejím osobním údajům. Pokud by DPP neověřoval ještě další osobní údaje (jako je právě datum narození aj.), mohlo by dojít k záměně. Povinnost ztotožnění žadatele vyplývá z čl. 12 odst. 6 Nařízení.

Změna této informace

Upozorňujeme Vás, že i přes to, že se DPP pro dosažení vysoké míry ochrany Vašich osobních údajů snaží o vysokou míru konzistence při jejich zpracování, je možné, že tato informace bude v budoucnu aktualizována či měněna. V takovém případě se bude zpracování osobních údajů vždy řídit aktuální informací o zpracování osobních údajů. Prosíme Vás, abyste se o postupech zpracování pravidelně informovali. Děkujeme.

Otevřít popup