Kongresové jízdné

Kongresové jízdné se vypočítává jako násobek počtu kalendářních dnů kongresu, ceny za jeden den dané tímto tarifem a počtu účastníků. Platnost jízdenky začíná okamžikem vydání jízdního dokladu a končí nejpozději poslední den kongresu v 24.00 hodin. Vydává se pro pořadatele kongresů a jízdním dokladem pro účastníky kongresu je doklad označený „Paušální jízdné“. Na tomto dokladu je označena platnost v rozsahu dat konání kongresu a název kongresu. Tento doklad platí jako přestupní jízdenka na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 včetně B mimo vlaky zapojené do systému PID a linku AE v rozsahu dat platnosti na něm uvedených.

Při nesplnění podmínek daných tarifem PID v článku VII., odstavci 4., písmenu c) lze uzavřít smlouvu o paušálu s Dopravním podnikem, a.s. Smlouvy vyřizuje oddělení Distribuce jízdních dokladů, paní Vladimíra Kovařovičová, telefonní číslo 296 19 23 30, e-mail Kovarovic02@dpp.cz

Pořadatel kongresu podává žádost o paušální jízdné minimálně 30 dní před začátkem akce. Platba za tyto jízdenky je možná pouze v , buď v hotovosti v sídle Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, Sokolovská 42/217, Praha 9 nebo na účet Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti před převzetím jízdenek. Pořádající je povinen na tuto jízdenku vyplnit název kongresu a termín konání. Nevyužité jízdenky se nevrací ani je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nezasílá. Cena paušální jízdenky je stanovena na 55 /den.