Kongresové jízdné

Kongresové jízdné se vypočítává jako násobek počtu kalendářních dnů kongresu, ceny za jeden den dané tímto tarifem a počtu účastníků. Platnost jízdního dokladu začíná okamžikem vydání jízdního dokladu a končí nejpozději poslední den kongresu v 24.00 hodin. Vydává se pro pořadatele kongresů a jízdním dokladem pro účastníky kongresu je doklad označený „Kongresové jízdné“. Na tomto dokladu je označena platnost v rozsahu dat konání kongresu a název kongresu. Tento doklad platí jako přestupní jízdní doklad na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 včetně B mimo vlaky zapojené do systému PID a linku AE v rozsahu dat platnosti na něm uvedených.

Při nesplnění podmínek daných Tarifem PID v článku IX., odstavci 6., písmenu b) lze uzavřít smlouvu o paušálu s Dopravním podnikem, a.s. Smlouvy vyřizuje oddělení Distribuce jízdních dokladů, p. Kudrnová Naděžda, telefonní číslo 296 193 174, email: kudrnovan@dpp.cz .

Pořadatel kongresu podává žádost o kongresové jízdné minimálně 30 dní před začátkem akce. Platba za tyto jízdenky je možná pouze v Kč, buď v hotovosti v sídle Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 nebo na účet Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti před převzetím jízdních dokladů. Pořádající je povinen na tento jízdní doklad vyplnit název kongresu a termín konání. Nevyužité jízdní doklady se nevrací, ani je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nezasílá. Cena paušální jízdenky je stanovena na 60 Kč/den.

Platnost od 1.4.2023

Otevřít popup