Žadatel o realizaci práv dle GDPR

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné na základě povinnosti plnění právních povinností, která vyplývají především z čl. 12 a násl. Nařízení a z ust. § 11 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Je Vaším právem, nikoli povinností, obrátit se na DPP s Vaší žádostí či dotazem.

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: zákon.

Zpracovávané osobní údaje

Závisí na realizaci konkrétního práva dle Nařízení. Většinou se jedná o Vaše jméno a příjmení, e-mail a jiné osobní údaje důležité pro vyřízení Vaší žádosti, a to včetně ověření Vaší totožnosti.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • realizace práv subjektů údajů v rámci DPP,
  • komunikace se subjekty údajů,
  • prokázání způsobu realizace práv subjektů údajů v rámci DPP.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Právní nároky: Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit jakýkoli nárok (zejm. stížnost ÚOOÚ), nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Vaše osobní údaje v této databázi uchováváme po dobu 36 měsíců od data odeslání odpovědi, poté dojde k jejich vymazání, pokud nebudou nutné z důvodů uvedených výše.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše. 

Otevřít popup