Svodná komise DPP

K předprojektové a projektové dokumentaci staveb vyžadují příslušné úřady (MHMP a MČ) písemné souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, (dále jen DPP) podepsané statutárním zástupcem. 

DPP Pro zajištění spolehlivého provozu MHD a jejího další rozvoje vydává DPP stanoviska (dle platné legislativy – stavební zákon, zákon o dráhách ad.) ke všem připravovaným stavbám, rekonstrukcím a opravám z důvodu vyloučení možných negativních vlivů na provoz a zařízení MHD. Stavebníci musí respektovat tratě a stanice metra, tramvají a lanovky vč. jejich ochranných obvodů a pásem drah, vedení a ochranná pásma napájecích, trakčních, distribučních a sdělovacích kabelů, inženýrské sítě, stožáry trolejového vedení, komunikace s provozem MHD, zastávky s jejich vybavením a přístupovými cestami, preferenční a ochranné prvky a další objekty. Nezbytné je zohlednit i dotčení území v místech vyhlášené stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy. Řešena musí být případná vazba na pozemky ve vlastnictví nebo v užívání DPP.

Za DPP  se posuzováním vlivu stavebních činností zabývá Svodná komise.  Žadatelům o vyjádření je k předkládaným dokumentacím v termínu do 30 dnů odesláno písemné souhrnné stanovisko, podepsané dopravním ředitelem.

Podmínky a připomínky z našich stanovisek se stávají závaznou součástí územních rozhodnutí a stavebních povolení.


Žádost o souhrnné stanovisko Svodné komise DPP obsahující průvodní dopis a příslušnou dokumentaci, je možné poslat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailu, poštou či osobně do podatelny DPP  

Podatelny DPP:

K dispozici je také datová schránka: fhidrk6 
a e-mail: epodatelna@dpp.cz

Další informace vám poskytneme od úterý do čtvrtka, od 9.00 do 14.00 hodin na telefonním čísle: 296 192 113

Vyjádření od Svodné komise DPP lze urychlit, pokud žadatelem předkládaná dokumentace staveb již obsahuje autorizované ověření zásahů do obvodu metra, tramvajové a lanové dráhy, resp. jejich ochranných pásem a kabelových sítí, kterou coby placenou službu poskytuje DPP – úsek technický Metro a jednotka Dopravní cesta Tramvaje.


 

Otevřít popup