Předcházení trestné činnosti DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „DPP“), dlouhodobě deklaruje nulovou toleranci k závadovému a korupčnímu jednání v jakékoliv podobě a dbá na řádné prošetření každého oznámení či podezření na ně.

V přímé souvislosti s tím, jako i s ohledem na snahu DPP takovému nežádoucímu chování předcházet, byly dosud přijaty zejména tyto interní dokumenty, kterými je povinen se řídit každý zaměstnanec, člen orgánů i každá jiná odpovědná osoba DPP:

 • Protikorupční pravidla, která obsahují jednoznačnou deklaraci efektivního předcházení a potírání korupčního jednání,
 • Program předcházení trestné činnosti (PPTČ) ze strany DPP a rizik z ní vyplývajících (směrnice č. SM 2017-003; obsahuje specifikaci základních povinností v oblasti předcházení trestné činnosti v DPP vyplývající z požadavku zákona o trestní odpovědnosti právnických osob),
 • Etický kodex (souhrn pravidel chování, která by měla být vodítkem při jeho rozhodování a při přijímání právní či morální odpovědnosti za své jednání).

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je tvořen souborem postupů a pravidel stanovených pro interní podávání oznámení, který splňuje podmínky stanovené právním předpisem a jež umožňuje oznamovateli podat oznámení o protiprávním jednání přímo v rámci DPP, vedle toho vnitřní oznamovací systém představuje současně i takové interní prostředí, které umožňuje posuzovat důvodnost oznámení a přijímat vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

Způsoby oznamování
Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání mohou činit jednak osoby uvnitř DPP (interně) a jednak osoby stojící vně DPP (externě). 

Interní oznamovací kanály
DPP umožnuje všem zaměstnancům a dalším odpovědným osobám v DPP oznamovat podezření na protiprávní jednání na následující oznamovací kanály DPP:

 • osobně u svého nadřízeného vedoucího útvaru, případně přímo k týmu PPTČ (zpravidla předsedovi nebo alespoň jednomu z jeho dalších členů);
 • telefonicky svému nadřízenému vedoucímu útvaru, případně přímo týmu PPTČ (zpravidla předsedovi nebo alespoň jednomu z jeho dalších členů);
 • elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: schranka.duvery@dpp.cz, případně do datové schránky DPP: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – tým PPTČ“;
 • písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, nebo k rukám svého nadřízeného vedoucího útvaru, podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – tým PPTČ“;
 • telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 296 193 011.

Externí oznamovací kanály
DPP umožnuje oznamovat podezření na protiprávní jednání dále všem fyzickým osobám vně DPP, a to na následující oznamovací kanály DPP:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: schranka.duvery@dpp.cz, případně do datové schránky DPP: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – tým PPTČ“;
 • písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – tým PPTČ“;
 • telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 296 193 011.

Náležitosti oznámení
Obsahem oznámení by měla být informace o osobě nebo osobách, které měly protiprávně jednat, dále informace o místě, času a popisu protiprávního jednání (skutkové vymezení), případně uvedení osob přítomných tomuto jednání nebo označení možných důkazních prostředků.  

Označení příslušné osoby
Tým PPTČ, který podané oznámení posuzuje a dále postupuje v souladu s právním předpisem a vnitřní normou. 
•    e-mail: schranka.duvery@dpp.cz
•    tel.: 296 192 030 - předseda týmu PPTČ

Informace o přijímání anonymních oznámení
Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení činit i anonymně.

Práva oznamovatele a jeho vyrozumívání 
Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba DPP navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li DPP opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření DPP neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Ochrana oznamovatele (zaměstnance nebo další odpovědné osoby v DPP) před odvetnými opatřeními
Oznamovatel nesmí být vystaven odvetnému opatření.
Odvetným opatřením se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 • nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna pracovní doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Oznamovatel, který je vystaven odvetnému opatření má právo o tomto učinit oznámení na oznamovací kanály výše uvedené.
 
Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.