Předcházení trestné činnosti DPP (Compliance program)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „DPP“) se dlouhodobě hlásí k nulové toleranci k závadovému a korupčnímu jednání v jakékoliv podobě. 

V minulosti již byla vytvořena Protikorupční pravidla, která obsahují jednoznačnou deklaraci efektivního předcházení a potírání korupčního jednání. 

Dále vznikl Etický kodex, obsahující souhrn pravidel chování, která představují vodítko při rozhodování a při přijímání právní či morální odpovědnosti za své jednání pro každého zaměstnance, člena orgánů, ale i každé jiné odpovědné osoby.

Mimo tyto základní dokumenty byl vytvořen soubor dalších vnitřních norem a procesů obsahujících specifikaci povinností a odpovědností v oblasti předcházení trestné činnosti v DPP. Tyto reflektují požadavky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich byly v rámci DPP vydány pod názvem Program předcházení trestné činnosti ze strany DP a rizik z ní vyplývajících.

Vedení DPP v souvislosti s prohloubením aktivit v této oblasti rozhodlo, že v zájmu posílení účinné prevence jakéhokoliv závadového, korupčního nebo neetického jednání v rozporu se stanovenými pravidly včetně reakce na ně (tzv. Compliance) přistoupilo k zavedení mezinárodních norem ISO 37001 (protikorupční systém řízení) a ISO 37301 (systém řízení shody) do interního prostředí DPP.

DPP získal certifikát systému protikorupčního řízení podle mezinárodní normy ISO 37001

V prosinci 2022 DPP získal certifikát systému protikorupčního řízení podle uznávané mezinárodní normy ISO 37001. Je to výsledek procesu nastavování nových protikorupčních opatření v DPP, jehož součástí byla např. analýza korupčních rizik, zavedení řady nových pravidel či plně funkčních oznamovacích kanálů. Certifikační proces vyvrcholil komplexním validačním auditem, v němž DPP uspěl bez výhrad. V letošním roce bude DPP pokračovat s implementací mezinárodní normy ISO 37301 s cílem dokončit zavedení kompletního systému řízení shody a úspěšně projít i touto certifikací.

Tisková zpráva DPP – DPP úspěšně prošel komplexním auditem a získal certifikát systému protikorupčního řízení podle mezinárodní normy ISO 37001.

K úspěšnému zavedení uvedených ISO norem jsou v DPP aktuálně realizovány tyto aktivity a změny:

 • vytvoření nezávislé Compliance funkce (útvar 900320, oddělení Compliance) s pověřením vedení DPP k zajištění dohledu nad návrhem a implementací veškerých aktivit Compliance a protikorupčního systému řízení zodpovědné za jejich celkovou funkčnost,
 • komplexní přístup a vážně učiněný závazek DPP podílet se aktivně a trvale na prevenci závadového, korupčního i neetického jednání, a tím přispívat ke zlepšování firemní kultury založené na vnitřní integritě a osobní odpovědnosti zaměstnanců, představitelů DPP, ale i dalších osob,
 • průběžná komunikace témat v oblastech Compliance a prevence korupce adresovaná zaměstnancům, obchodním partnerům i veřejnosti,
 • plná podpora a ochrana každého, kdo se odmítne účastnit na závadovém, korupčním či neetickém jednání nebo v dobré víře učiní o takovémto jednání oznámení (vztahuje se i na osoby blízké oznamovateli),
 • vybudování funkčního systému vnitřních kontrol, mechanismůprocesů vytvářejících efektivní obranu DPP vůči závadovému, korupčnímu či i neetickému jednání jak zaměstnanců a dalších odpovědných osob, tak i obchodních partnerů (např. zvýšení transparentnosti určitých procesů, řízení Compliance a korupčních rizik, finanční a nefinanční kontroly, prověřování určených skupin zaměstnanců a obchodních partnerů, dary, pohoštění a sponzoring, prevence střetu zájmů atp.),
 • zakotvení některých nových rolí, odpovědnostípovinností v protikorupční a Compliance oblasti a uvnitř i vně DPP,
 • aktualizace některých stávajících a přijetí nových vnitřních norem včetně Protikorupčního programu DP, jenž stanovuje pravidla pro prevenci, odhalení a důkladné prošetření jakéhokoliv korupčního jednání, je závazný pro všechny zaměstnance a další odpovědné osoby a dopadá i na obchodní partnery.

Slovníček pojmů

Compliance je všeobecný výraz pro soulad s pravidly stanovenými právními či vnitřními normami etickými pravidly či obecně pravidly slušného chování, a to ze strany všech zúčastněných stran, tj. samotné obchodní společnosti, jejích zaměstnanců, vedení obchodních partnerů

Compliance má svůj původ v oblasti řádného korporátního řízení, přičemž pro každou obchodní společnost by mělo být nedílnou a přirozenou součástí interní strategie a správné firemní kultury.

Závadové jednání je jednání v rozporu s platnými právními předpisy, vnitřními normami či porušení etických norem, jehož se dopustí DPP, zaměstnanci, další odpovědné osoby a třetí osoby v souvislosti s činností DPP, které by mohlo vést k trestní, přestupkové nebo jiné správně-právní odpovědnosti DPP nebo jinak poškodit dobré jméno DPP.

Korupční jednání je přímé nebo nepřímé poskytování, nabízení, slibování, zprostředkování nebo naopak požadování či přijímání neoprávněné majetkové výhody (úplatku), ale i zneužití postavení nebo střet zájmů.

Úplatkem je jakákoliv neoprávněná výhoda (věc či jiné plnění hmotné či nehmotné povahy) spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, na níž není nárok. Úplatkem mohou typicky být například:

 • peníze či ceniny,
 • jakékoliv jiné movité či i nemovité věci,
 • zajištění slevy nebo přímo uhrazení dovolené, zážitků či služeb,
 • dosazení na post či do funkce nebo jiný nemajetkový prospěch, protislužby nebo výhody,

a to nejen pro upláceného, ale například i jemu blízké osoby, to vše v příčinné souvislosti mezi úplatkem a protiplněním (tj. v situaci, kdy jedna skutečnost dává podnět ke vzniku druhé skutečnosti). Současně zde vždy existuje úmysl nestandardně si zavázat upláceného.

Střetem zájmů se rozumí široké spektrum situací, při kterých osobní zájmy zasahují do schopnosti objektivně a nestranně rozhodovat o nejlepších zájmech zaměstnavatele či třetí osoby, a naopak mohou být na jejich úkor uplatňovány zájmy vlastní.

Střet zájmů se typicky vyskytuje v situacích, kdy zaměstnanec je v takovém postavení, že:

 • může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zaměstnavatele nebo třetí osoby,
 • odlišný zájem od zájmu třetí osoby na výsledku jí poskytované služby, anebo na výsledku obchodu uskutečňovaného jménem třetí osoby,
 • motivaci upřednostnit zájem konkrétní třetí osoby před zájmem jiné třetí osoby,

a zároveň podniká nebo vykonává jinou výdělečnou činnost ve stejné oblasti jako zaměstnavatel nebo třetí osoba.

Otevřít popup