Historie

Významná data z historie Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

 • 1. 9. 1897
  Zahájily činnost Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, přímý předchůdce dnešního Dopravního podniku hlavního města Prahy. Náplní jejich činnosti bylo provozování tramvajové dráhy a drážní dopravy a výroba elektrické energie. 
   
 • 15. 12. 1897
  Elektrické podniky odkoupily od vinohradské obce její dopravní podnik a zahájily postupnou centralizaci provozu tramvajových drah v pražské aglomeraci.
   
 • 30. 6. 1898 
  Elektrické podniky odkoupily koňskou dráhu od Eduarda Otleta, aby provedly její elektrifikaci a začlenění do budované sítě tramvajových drah. 
   
 • 21. 6. 1900
  Elektrické podniky odkoupily Elektrickou dráhu Smíchov – Košíře.
   
 • 1. 1. 1900
  Elektrické podniky převzaly lanovou dráhu na Letné a staly se jejím provozovatelem.
   
 • 5. 8. 1907 
  Zakoupením Elektrické drobné dráhy Praha – Libeň – Vysočany se Elektrické podniky královského hlavního města Prahy stávají výhradním provozovatelem tramvajové dopravy v pražské aglomeraci.
   
 • 29. 11. 1918
  Po rozpadu rakousko-uherské monarchie došlo k přejmenování podniku na Elektrické podniky hlavního města Prahy.
   
 • 2. 3. 1932
  Elektrické podniky převzaly lanovou dráhu na Petřín, provedly její rekonstrukci a staly se jejím provozovatelem.
   
 • 15. 7. 1942 
  Elektrické podniky hlavního města Prahy (veřejná doprava a elektrárny) byly začleněny do nového společného podniku městské infrastruktury nazvaného Městské podniky pražské (Stadtwerke Prag). Společný podnik zahrnoval vedle veřejné dopravy a elektráren také vodárny a plynárny.
   
 • 6. 9. 1946 
  Po dokončení postupné transformace Městských podniků pražských, kdy byly z jejich podstaty vyčleněny elektrárny, plynárny a vodárny došlo k přejmenování jediné zbývající organizační složky veřejná doprava na Dopravní podniky hlavního města Prahy.
   
 • 1. 1. 1949 
  V rámci reorganizace znárodněného hospodářství byla pro podniky provozované v rámci hospodaření územních správních celků vytvořena právní forma tzv. komunálních podniků, do níž spadaly i městské podniky provozující veřejnou dopravu. K uvedenému datu byl na základě usnesení Ústředního národního výboru hlavního města Prahy zřízen Dopravní podnik hl. města Prahy, komunální podnik. 
   
 • 1. 7. 1953 
  S postupující reorganizací místního hospodářství a změnami právních předpisů pro podniky zřizované územními správními celky byly někdejší komunální podniky přeměněny podniky komunálního hospodářství. Nový název podniku od uvedeného data zněl Dopravní podnik hlavního města Prahy.
   
 • 1. 1. 1961
  Do působnosti Dopravního podniku hlavního města Prahy začleněna osobní lodní doprava na střední Vltavě delimitovaná z podniku Československá plavba labsko-oderská.
   
 • 1. 1. 1962 
  Do působnosti Dopravního podniku hlavního města Prahy začleněn podnik komunálního hospodářství Autoslužba provozující osobní i nákladní dopravu taxi. 
   
 • 1. 10. 1964
  Proveden přechod na třístupňové řízení podniku a vznik organizačního schématu se 7 dopravními a technickými závody, jejichž struktura dala základ organizačnímu členění Dopravního podniku hlavního města Prahy pro několik následujících desetiletí. 

  - Závod 1 – Elektrické dráhy
  - Závod 2 – Autobusy a trolejbusy
  - Závod 3 – Osobní automobilová doprava
  - Závod 4 – Osobní lodní doprava
  - Závod 5 – Střední a těžká údržba (od 1966 Opravny dopravních prostředků)
  - Závod 6 – Stavební
  - Závod 7 – Odborné učiliště

  Ve stejné době se z bývalých podniků komunálního hospodářství staly státní hospodářské organizace řízené příslušným národním výborem. Název Dopravního podniku hlavního města Prahy zůstal bez změny a jeho zřizovatelem byl i nadále Národní výbor hlavního města Prahy. 
   
 • 1. 11. 1967
  Ustavení odboru 909 Správa pro přípravu provozu metra – první akt k začlenění nově budovaného, organizačně i provozně nejsložitějšího dopravního subsystému metra do organizační struktury podniku.
   
 • 1. 1. 1971 
  V souvislosti s rozvojem a rozšiřováním působností podniku došlo k zásadní přeměně dosavadního Dopravního podniku hlavního města Prahy na výrobní hospodářskou jednotku (VHJ) trustového typu, kde měly ekonomickou a právní subjektivitu jednotlivé podniky, nikoliv však VHJ jako celek. Název podniku se změnil na Dopravní podniky hlavního města Prahy. Součástí VHJ bylo 5 nově vzniklých samostatných podniků: 

  - Dopravní podnik hlavního města Prahy – Metro zajišťující výstavbu a přípravu provozu, později i provoz metra a správu příslušné infrastruktury; podnik vznikl spojením Správy pro přípravu provozu metra (existující do té doby jako odbor 909 v DP) a Výstavba hlavního města Prahy – Výstavba metra.
  - Dopravní podnik hlavního města Prahy – Elektrické dráhy zajišťující provoz tramvajové dopravy a správu příslušné infrastruktury.
  - Dopravní podnik hlavního města Prahy – Autobusy zajišťující provoz autobusové dopravy.
  - Dopravní podnik hlavního města Prahy – Dopravní služby zajišťující provoz taxislužby a osobní lodní dopravy.
  - Dopravní podnik hlavního města Prahy – Technické služby zajišťující opravárenské služby a vnitrozávodovou dopravu.
  - Dopravní podnik hlavního města Prahy – Projektový ústav Metroprojekt zajišťující projekční činnost především při výstavbě metra, vzniklý spojením vybraných útvarů Státního ústavu dopravního projektování (SUDOP), Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb (PUDIS) a Dopravního podniku hlavního města Prahy.

  Názvy jednotlivých podniků byly zpravidla užívany ve zkrácené formě (např. DP-Metro). Od 30. 5. 1972 bylo jako samostatný podnik zapsáno i generální ředitelství:

  - Dopravní podnik hlavního města Prahy – generální ředitelství zahrnující nejvyšší článek řízení podniků sdružených ve VHJ a zároveň řízení závodů Pragocar a Závodu odborné výchovy.
   
 • 1. 1. 1977 
  Dopravní podniky byly přeměněny ve výrobní hospodářskou jednotku (VHJ) koncernového typu, kde spočívala rozhodující právní subjektivita na koncernu jako celku a jednotlivé koncernové podniky měly ekonomickou a právní subjektivitu omezenou. Nový název podniku zněl Dopravní podniky hl. m. Prahy, koncern. Vnitřně se koncern členil na 5 koncernových podniků a 5 koncernových účelových organizací. Stejně jako v případě VHJ byly názvy zpravidla užívány ve zkrácené formě (např. DP-Metro).

  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Metro, koncernový podnik (k. p.)
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Elektrické dráhy, k. p.
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Autobusy, k. p.
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Dopravní služby, k. p.
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Technické služby, k. p.

  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Investor dopravních staveb, koncernová účelová organizace (k. ú. o.)
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Projektový ústav Metroprojekt, k. ú. o.
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Pragocar, k. ú. o.
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Výchovné a vzdělávací zařízení, k. ú. o.
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Sociální služby, k. ú. o.
   
 • 1. 7. 1977 
  Do Dopravních podniků začleněn podnik Pražské komunikace, z něhož byly zřízeny:

  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Pražské komunikace, k. p.
  - Dopravní podnik hl. m. Prahy – Technická správa komunikací, k. ú. o.
   
 • 1. 3. 1983 
  Dopravní podnik převzal lanovou dráhu v zoologické zahradě v Troji a stal se jejím provozovatelem.
   
 • 1. 1. 1988 
  Zrušena koncernová účelová organizace DP-Technická správa komunikací. Činnosti týkající se správy komunikací, dopravního značení a městské zeleně začleněny do DP – Pražské komunikace. 

  Vytvoření nové koncernové účelové organizace Dopravní podnik hl. m. Prahy – Řízení a vývoj.
   
 • 1988–1989
  V souvislosti s přijetím nového zákona o státním podniku a přípravou přeměny koncernu DP na státní podnik byly z Dopravního podniku postupně oddělovány činnosti, které bezprostředně nesouvisely s městskou hromadnou dopravou. V rámci tohoto procesu byly postupně zrušeny, resp. transformovány následující organizační jednotky:

  - DP-Pragocar, k. ú. o. (k 1. 7. 1988), pro službu půjčování automobilů byl zřízen samostatný státní podnik Pragocar Praha.
  - DP-Dopravní služby, k. p. (k 1. 1. 1989), pro provozování taxislužby byl zřízen samostatný státní podnik Taxi Praha, osobní lodní doprava byla dočasně převedena do odštěpného závodu DP hl. m. Prahy – Osobní lodní doprava, o. z., aby byla následně zařazena jako samostatný závod pod DP-Autobusy (k 1. 3. 1989).
  - DP-Pražské komunikace, k. p. (k 1. 7. 1989) pro správu a údržbu komunikací založeny městská rozpočtová organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy a státní podnik Pražské komunikace. Bývalý závod Stavba a údržba kolejové sítě byl začleněn do DP-Technické služby.
  - DP-Metroprojekt, k. ú. o. (k 1. 7. 1989), s výjimkou části transformované na tzv. projektovou správu, začleněnou později do DP-IDS, převeden na státní podnik Metroprojekt Praha.
   
 • 1. 7. 1989 
  V souvislosti se změnami vyvolanými zákonem o státním podniku byl založen Dopravní podnik hlavního města Prahy, státní podnik, kombinát, který se stal nástupcem dřívějšího koncernu. Kombinát se členil na 8 kombinátních podniků vzniklých ze zbývajících koncernových podniků a koncernových účelových organizací, jejichž činnosti nebyly delimitovány do samostatných podniků. 

  V průběhu let 1990 až 1991 došlo k řadě organizačních změn, které se promítly i do přejmenování některých podniků. Tak byly např. zrušeny kombinátní podniky DP-Sociální služby a DP-Řízení a vývoj, bývalé DP-Technické služby byly přeměněny na vnitřní organizační jednotku Trolejbusy a opravny MHD, později Opravny MHD a trolejbusy, resp. jen Opravny MHD. Investor dopravních staveb byl po sloučení se závodem Výpočetní techniky přeměněn na vnitřní organizační jednotku Inženýrské služby MHD. Dále vznikla vnitřní organizační jednotka Lodní doprava a služby MHD se závody Osobní lodní doprava (začal používat obchodní název Pražská paroplavební společnost), Sociální služby a Polygrafie.
   
 • 11. 7. 1991 
  Po téměř dvou letech bouřlivých diskuzí ohledně nové organizace Dopravního podniku byl na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města č. 2/2 ze 14. 2. 1991 a v souladu s usnesením vlády ČR č. 366 ze dne 21. 12. 1990 bez likvidace zrušen státní podnik Dopravní podnik hl. m. Prahy – kombinát a jeho hmotný majetek jako celek vložen do nově založené akciové společnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Hlavní město Praha. Podnik měl tehdy 7 tzv. vnitřních organizačních jednotek (v. o. j.). K uvedenému datu byla akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku.
   
 • 1. 5. 1992
  Rozhodnutím Představenstva akciové společnosti bylo dosavadních 7 vnitřních organizačních jednotek přeměněno na tzv. odštěpné závody s vyšší mírou ekonomické autonomie.
   
 • 23. 1. 1992
  Podpisem zakladatelské smlouvy vznikla Pražská paroplavební společnost, a. s. Tato dceřiná společnost, jejíž akcie byly ze 100 % vlastněny Dopravním podnikem, převzala činnosti bývalého závodu Osobní lodní doprava. V roce 1999 byla společnost privatizována.
   
 • 8. 12. 1993
  Podpisem zakladatelské smlouvy vznikla Pražská strojírna, a. s.; tato dceřiná společnost převzala některé aktivity z o. z. Opravny MHD.
   
 • 20. 12. 1993
  Podpisem zakladatelské smlouvy vznikl Inženýring dopravních staveb, a. s. Tato dceřiná společnost převzala některé aktivity z o. z. IDS, tedy především inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb. V letech 1999 až 2007 byla společnost privatizována.
   
 • 1. 4. 1994
  S postupným oddělením některých činností bylo možné zrušit odštěpné závody DP-IDS i DP-Opravny MHD (jehož zbývající činnosti byly převedeny pod o. z. Elektrické dráhy a Autobusy). Dále byl zrušen i o. z. Služby MHD. Zůstaly tak pouze 4 odštěpné závody – Metro, Elektrické dráhy, Autobusy a Střední odborné učiliště.
   
 • 1. 1. 1998
  Bývalý odštěpný závod Střední odborné učiliště transformován na další dceřinou společnost Střední průmyslová škola dopravní, Střední odborné učiliště a Učiliště, a. s., později přejmenovanou na Střední průmyslová škola dopravní, a. s.
   
 • 1. 1. 2004
  Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 16. 12. 2003 došlo ke zrušení odštěpných závodů a jejich přechodnému nahrazení divizemi. Hlavními organizačními jednotkami Dopravního podniku se staly divize Metro, divize Elektrické dráhy a divize Autobusy.
   
 • 1. 10. 2004
  Po 40 letech byla v rámci reorganizace Dopravního podniku zrušena samostatná organizační složka Autobusy. Stěžejní úkoly spojené s provozováním autobusové dopravy začaly zajišťovat jednotky Provoz Autobusy (JPA) a Správa vozidel Autobusy (JSVA), později přejmenovaná na Správa vozidel a autobusů (JSVA).
   
 • 1. 1. 2005
  Byla zrušena divize Elektrické dráhy a místo ní vznikly nové organizační složky, jednotky Správa vozidel Tramvaje (JSVT), Provoz Tramvaje (JPT), Dopravní cesta Tramvaje (JDCT).
   
 • 1. 10. 2005 
  Byla zrušena divize Metro a místo ní vznikly nové organizační složky, jednotky Správa vozidel Metro (JSVM), Provoz Metro (JPM) a Dopravní cesta Metro (JDCM). 
   
 • 31. 12. 2008
  Dokončena první fáze tzv. outsourcingu údržby a oprav vozů metra, kdy byly činnosti spojené s údržbou a opravami vozů metra převedeny z gesce jednotky Správa vozidel na výrobce příslušných vozidel (formou tzv. fullservisu). V první fázi byla převedena údržba a opravy vlaků M1 pod společnost Siemens s technickým zázemím v depu Kačerov.
   
 • 14. 12. 2009
  Dokončena druhá fáze tzv. outsourcingu údržby a oprav vozů metra. Údržba a opravy vlaků 81-71M a historických souprav byly převedeny pod společnost Škoda Transportation s technickým zázemím v depech Hostivař a Zličín a v Opravárenské základně metra.

   
Otevřít popup