Pro studenty Střední průmyslové školy dopravní, a. s.

Zřizovatelem Střední průmyslové školy dopravní, a.s., je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Hlavním cílem je provázanost mezi teoretickou přípravou žáků školy a praxí na pracovištích největší městské společnosti – v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost.  

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. je zaměřena na výuku technických oborů se zaměřením na městskou hromadnou dopravu, logistiku v dopravě, informatiku, elektro a zpracovatelské obory, nové trendy v oblasti zabezpečovací techniky, elektrobusů aj. Maturitní i výuční obory je možné studovat v denní, dálkové a zkrácené formě vzdělávání. Teoretická výuka všech cca 1.400 žáků probíhá ve dvou budovách školy v Motole a na Vinohradech. Odborný výcvik je zajišťován v dílnách v Košířích, v Motole, v areálu depa metra Hostivař a v tramvajové vozovně Pankrác, ve vyšších ročnících především na pracovištích zřizovatele, případně podle zájmu a preference žáků jednotlivých oborů.
Oficiální webové stránky: www.sps-dopravni.cz


Motivační program

Motivační program DPP je určen pro žáky předposledních ročníků podporovaných technických oborů SPŠD, kteří se do něho přihlásí a splní stanovené podmínky. Cílem Motivačního programu je podpořit žádoucí aktivity žáků během studia a zvýšit jejich zájem o DPP s provázaností na pracovní uplatnění po ukončení studia. Principem programu je získávání motivačních bodů za předem stanovené aktivity související především se zájmem o studovaný obor, DPP a ochotou udělat „něco navíc“.  Po vyhodnocení programu DPP odmění 15 nejlepších žáků atraktivními cenami. 

Absolventský program 

Pro absolventy podporovaných technických oborů SPŠD (max. do dvou let od ukončení studia v denní formě vzdělávání) připravil DPP již 11. ročník Absolventského programu, který byl zaveden jako podpora řešení generační obměny zaměstnanců.  

Záměrem programu je poskytnout absolventům nadstandardní prostor pro získávání zkušeností a odborné praxe u největšího poskytovatele městské hromadné dopravy v ČR s maximální vstřícností vybrat si pracoviště po celé Praze. 

Absolventi zařazeni do programu jsou přijímáni do pracovního poměru u DPP na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení až na dva roky a umístěni na speciálně vytvořená absolventská místa. V případě naplnění vzájemných očekávání je reálný předpoklad změny pracovního poměru na dobu neurčitou s řadou možností dalšího odborného rozvoje a perspektivou kariérního růstu. 

Jste cílevědomí a chcete nastartovat svoji pracovní kariéru a dále se rozvíjet v oboru pod vedením zkušených a ochotných kolegů? 

Přihlaste se do Absolventského programu DPP a využijte umístění na absolventské místo. 

Leták Absolventský program SPŠD

Obory SPŠD podporované Absolventským programem
Identifikační kód oboru Název oboru Zakončení
26-57-H/01 Autoelektrikář Výuční list
23-61-H/01 Autolakýrník Výuční list
26-51-H/01 Elektrikář Výuční list
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Výuční list
23-55-H/02 Karosář Výuční list
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  Výuční list
23-51-H/01 Strojní mechanik Výuční list
39-41-L/01 Autotronik (L+H) Maturitní zkouška
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (L+H) Maturitní zkouška

 

Pro zařazení do Absolventského programu požadujeme
 • Úspěšné ukončení studia podporovaného oboru získáním výučního listu nebo maturitní zkoušky (max. 2 roky od ukončení studia v denní formě vzdělávání)
 • Vyplnění a doručení přihlášky1 (viz odkaz níže)
 • Stručný motivační dopis „proč chcete pracovat v DPP“
 • Kopii vysvědčení z posledního ročníku studia podporovaného oboru

Dále preferujeme:

 • Absolvování odborného výcviku v DPP   
 • Kladné hodnocení a doporučení od instruktora/mistra odborného výcviku
 • Profesní zájem o vystudovaný obor, motivaci pracovat v DPP a potřebu zlepšovat svoje odborné znalosti a praktické dovednosti

Zájemci o Absolventský program:

Přihlášky do programu včetně příloh zasílejte:

 • elektronicky na níže uvedené adresy
 • osobně – po dohodě (viz telefon, e-mail)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, budeme se Vám maximálně věnovat.

Kontakt:
Pavlína Pecháčková
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
odd. Rozvojové programy
Sokolovská 42/217 Vysočany
190 00 Praha 9

e-mail: pechackovap@dpp.cz nebo absolvenstskyprogram@dpp.cz
tel.: 727 966 702

1Doručení přihlášky neznamená automatický nárok na zařazení do Absolventského programu, přihlášky budou posuzovány individuálně, o výsledku bude absolvent informován.

Přihláška do Absolventského programu

 

Stipendijní program  

Stipendijní program je určen pro žáky posledních ročníků denního studia podporovaných technických oborů SPŠD. Záměrem programu je poskytnout žákům, kteří se rozhodnou nastartovat po úspěšném ukončení studia svoji pracovní kariéru v DPP (a splní podmínky pro zařazení do programu) finanční podporu formou motivačních příspěvků (stipendia). 

Ve školním roce 2023/2024 bude DPP vyplácet žákům zařazeným do již 6. ročníku programu motivační příspěvky (stipendium) v maximální výši až 5 000 Kč měsíčně, plus jednorázový motivační příspěvek za úspěšné ukončení studia v řádném termínu ve výši 5 000 Kč. 

Leták Stipendijní program SPŠD

Informace pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 jsme připravili již 7. ročník tohoto atraktivního programu.

Cílem Stipendijního programu je finančně podporovat formou poskytování motivačních příspěvků (stipendia) žáky technických oborů, zvyšovat jejich povědomí o DPP s provázaností na jistotu pracovního uplatnění ve studovaném oboru a motivovat je k úspěšnému dokončení studia.

Stipendijní program je určen žákům posledních ročníků technických oborů, kteří splňují podmínky pro vyplácení motivačních příspěvků.

Obory SPŠD podporované Stipendijním programem

Identifikační kód oboru Název oboru Zakončení
26-57-H/01 Autoelektrikář Výuční list
23-61-H/01 Autolakýrník Výuční list
26-51-H/01 Elektrikář Výuční list
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Výuční list
23-55-H/02 Karosář Výuční list
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  Výuční list
23-51-H/01 Strojní mechanik Výuční list
39-41-L/01 Autotronik (L+H) Maturitní zkouška
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (L+H) Maturitní zkouška

 

Ve školním roce 2024/2025 poskytuje DPP žákům zařazeným do Stipendijního programu:
 • Motivační příspěvek (stipendium) ve výši 5 000 Kč* měsíčně (studijní průměr do 3,00 včetně) nebo 4 000 Kč* měsíčně (studijní průměr do 3,50 včetně)
  *krácení stipendia v případě neomluvené absence od 3 hodin
 • Jednorázový motivační příspěvek při vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu ve výši 5 000 Kč

Požadujeme:

 • Studium posledního ročníku podporovaného oboru v denní formě vzdělávání
 • Studijní průměr do 3,50 (včetně) za druhé pololetí předposledního ročníku
 • Žádný předmět nesmí být klasifikován nedostatečně za druhé pololetí předposledního ročníku
 • Docházku min. 70 % do teoretického i praktického vyučování za druhé pololetí předposledního ročníku
 • Být DPP vybrán jako vhodný kandidát pro zařazení do Stipendijního programu
 • Uzavření Dohody o poskytnutí motivačního příspěvku (dále Dohoda)
 • Zletilost – 18 let v době podpisu Dohody (přihlášku lze podat před jejím dosažením)
 • Výborné hodnocení a doporučení od instruktora/mistra odborného výcviku
 • Úspěšné dokončení studia, tj. získání výučního listu nebo maturitní zkoušky
 • Po dokončení studia nástup do DPP a setrvání v pracovním poměru minimálně 1 nebo 2 roky (podle počtu vyplácených měsíců; 1–5 měsíců = závazek 1 rok, 6–10 měsíců = závazek 2 roky)

Zájemci o program:

 • Přihlášky do Stipendijního programu včetně příloh nám můžete podat:
  • elektronicky na níže uvedené adresy
  • prostřednictvím svého třídního učitele nebo garanta za elektro obory – Ing. Urban, za auto obory – Ing. Hájek a za obory KLZ – Ing. Šilhan
  • osobně v DPP – po dohodě (viz telefon, e-mail)

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, budeme se Vám maximálně věnovat.

Kontakt:
Pavlína Pecháčková
e-mail: pechackovap@dpp.cz nebo stipendium@dpp.cz
tel.: 727 966 702


Přihláška – Stipendijní program

Odborné stáže učitelů a odborné exkurze pro žáky na pracovištích DPP

Cílem odborných stáží pro pedagogy SPŠD je přenos nejnovějších odborných poznatků z pracovišť DPP do teoretické výuky žáků technických oborů SPŠD na základě vlastní zkušenosti učitelů, a tím aktivně přispívat ke zvyšování kvality odborného vzdělávání žáků.  

Pro žáky auto oborů, elektro oborů a oborů karosář, lakýrník, zámečník realizujeme odborné workshopy a komentované exkurze zaměřené na studovaný obor, poznávání nových technologií a seznamování s možnostmi pracovního uplatnění v DPP.  

Žáci oboru provoz a ekonomika dopravy na provozním dispečinku Jednotky provoz autobusů
Foto: DPP – Petr Ludvíček

Odborná praxe / odborný výcvik 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost umožňuje žákům SPŠD podporovaných technických oborů (autoelektrikář, autolakýrník, elektrikář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, karosář, mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik, autotronik a mechanik elektrotechnik) absolvování odborného výcviku na pracovištích DPP. Při odborném výcviku získávají žáci pod vedením zkušených odborníků z řad zaměstnanců DPP nejenom praktické znalosti, ale i správné pracovní návyky. Poznání pracovního prostředí DPP, vnímání zkušeností, přístupu a ochoty kolegů bývá tou nejlepší motivací k rozhodnutí zvolit si DPP jako budoucího zaměstnavatele po ukončení studia. Za odvedenou práci v rámci odborného výcviku náleží žákům finanční odměna.   

Odborný výcvik je připravován ve spolupráci s učiteli odborných předmětů s tím, že v součinnosti s nimi mají žáci možnost vybrat si pro sebe to nejvhodnější pracoviště v rámci celé Prahy.   

Na vybraných pracovištích DP je žákům SPŠD studujícím maturitní obory umožněno vykonávat i krátkodobé odborné praxe.  

Informace k odborným praxím poskytnou žákům pověření pracovníci SPŠD nebo je možné zaslat dotaz na adresu odbornepraxe@dpp.cz

SPŠD disponuje moderní lakovnou v Košířích
Foto: DPP – Petr Hejna

Brigády

V období letních prázdnin 2023 nabídl DPP žákům SPŠD a také letošním absolventům možnost brigády v DPP. 

Cílem je umožnit žákům a absolventům poznat DPP i z jiné stránky, než je běžná odborná praxe v rámci jejich studia a současně možnost vyzkoušet si činnosti v jiných oblastech, než jsou obory, které jsou předmětem jejich studia. 

Bližší informace k brigádám

V rámci upevnění a prohloubení pozitivních vztahů mezi DPP, a.s. a SPŠD, a.s. byla v období letních prázdnin 20231 nabídnuta našim studentům a také letošním absolventům možnost brigády v DPP, a.s.. Cílem je umožnit současným studentům a absolventům poznat DPP, a.s. i z jiné stránky než je běžná praxe v rámci studia nebo krátká exkurze do vybraných provozů a současně využít možnosti vyzkoušet si i jiné činnosti a poznat jiné provozy a oblasti než jsou obory, které jsou předmětem jejich studia.

V rámci prvního ročníku bylo možné si vyzkoušet jak administrativní a IT činnosti, tak také manuální činnosti jako je pomoc při elektro revizích nebo dílnách opraven autobusů a tramvají, ale také pozice průvodce v Muzeum MHD. V následujících ročnících se budou možnosti uplatnění našich studentů v rámci letních brigád dále rozšiřovat.

Brigáda není podmíněna nutností pracovat celé letní prázdniny, ale délka a také četnost spolupráce v rámci tohoto projektu je vždy domlouvána zcela individuálně, a to tak aby vyhovovala oběma stranám. Spolupráce probíhá formou uzavřením dohody o provedení práce a je zajímavě finančně ohodnocena, konkrétně dle skutečně odpracovaného počtu hodin.

Rádi Vám ověříme možnosti brigády a poskytneme veškeré informace – v této oblasti se můžete informovat na náborové lince 800 220 020. Jste vítáni i v případě, že byste rádi využili konzultaci v oblasti osobní prezentace u pohovoru (pohovor nanečisto) nebo informaci, jak napsat životopis.  

Kontakty na náborové kanceláře:

Ústřední dílny Hostivař 
pracoviště pro nábor řidičů autobusů a tramvají
U Vozovny 6
108 56 Praha 10

Depo Kačerov
pracoviště pro nábor ostatních profesí
Sliačská 1
141 00 Praha 4

 

 

Otevřít popup