Reklamace zboží zakoupeného v Infocentru

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:
Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění právních povinností (např. zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, aj.).

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: zákon

Zpracovávané osobní údaje
V případě, že o oprávněnosti reklamace nelze rozhodnout ihned, vyplní žadatel reklamační protokol, kde jsou uvedeny identifikační (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail nebo telefon, tyto údaje nejsou povinné).

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení od smlouvy.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby
Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

U odstoupení od smlouvy či reklamace zpracováváme Vaše OÚ po dobu nezbytně nutnou pro zpracování reklamace, maximálně 1 rok, pokud nejsou OÚ zpracovávány také za jiným účelem. 

Způsob zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány dalším příjemcům. 

Otevřít popup