Objednavatel jízdy tramvají nebo zážitkové turistiky

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s DPP, jejíž jste smluvní stranou (objednávka pronájmu tramvaje, prostor, aj.), na základě plnění právních povinností (např. zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník aj.) a v případě zasílání obchodních sdělení se jedná o náš oprávněný zájem. 

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: smlouva,
  • titul: zákon,
  • titul: oprávněný zájem.

Zpracovávané osobní údaje

Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mail a tel. číslo), případně také o adresu trvalého bydliště a IČO.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • poskytnutí služby na základě objednávky,
  • splnění právních povinností, které se váží na Správce (zejm. daňové a evidenční),
  • obchodních sdělení o novinkách.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány s výjimkou možného předání orgánům státní správy, a to pouze na základě zákonné povinnosti.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu (údaje nutné pro uzavření smlouvy uchováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo).
  • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit nárok z ukončené smlouvy, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Například u storna objednávky či reklamace zpracováváme Vaše OÚ po dobu nezbytně nutnou pro zpracování požadavku, maximálně 1 rok, pokud nejsou OÚ zpracovávány také za jiným účelem. 
Informace o konkrétních lhůtách pro dané osobní údaje naleznete zde .

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše. 
Zasílání obchodních sdělení z naší strany můžete jednoduše zrušit tak, že využijete odhlašovací odkaz na konci e-mailu s obchodním sdělením. 

Objednávka jízdy tramvají - přehled

Účel zpracování Osobní údaje povinné Osobní údaje nepovinné Doba zpracování
plnění na základě objednávky jméno, příjmení, email a tel.číslo adresa, IČO 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo
storno objednávky jméno, příjmení, email a tel.číslo adresa, IČO K výmazu dochází po vyřízení požadavku na storno, maximálně po 1 roce po stornu objednávky.
obchodní sdělení – informace o novinkách email, tel. číslo   Údaje užívané za tímto účelem uchováváme jen do doby, než dojde z Vaší strany k zakázání zasílání obchodních sdělení.

 

Otevřít popup