Pokuty, revizoři

Každý cestující by měl mít samozřejmě jízdenku, ale může vzniknout situace, že tomu tak není - roztržitost, zapomnětlivost – a co s tím potom dále?

Jsem si jistý, že žádnou jízdenku opravdu nemám
Jízdenku jsem si pouze zapomněl - vlastnictví jízdenky je nutné doložit při splnění určitých podmínek
Pokutu jsem nezaplatil a dostal jsem upomínku

uloženou platební povinnost bezodkladně splním podle informací uvedených v upomínce, v opačném případě je pohledávka předána soudu

Obdržel jsem soudní rozsudek

uloženou platební povinnost bezodkladně splním, v opačném případě bude takto vzniklá pohledávka předána k vymáhání soudnímu exekutorovi

Nesplnil jsem soudně uloženou povinnost a můj dluh je vymáhán exekučně
 • k jízdě bez jízdenky došlo před dovršením 18 let věku
  • Je postižen pouze majetek, který jsem vlastnil před dovršení 18 let věku.
   Exekuce probíhá řádným způsobem.
  • Je postižen jiný majetek než uvedený v bodě 1. (tj. např. majetek nabytý po 18. roku).
   Lze podat návrh na částečné zastavení exekuce, tj. postupovat dle § 262c občanského soudního řádu.

   Zde bychom chtěli zdůraznit, že je nutná aktivita původního dětského dlužníka. V exekučním řízení exekutor ne vždy zjišťuje, zda je majetek, který má být postižen, z právního hlediska v daném řízení postižitelný, tedy je na dětském dlužníkovi, aby se aktivně bránil – návrhem na zastavení exekuce z důvodu, že postižený majetek není postižitelný.
 • jsem plnoletý - postupuji podle pokynů uvedených v exekučním příkazu

 

V případech, kdy nejste ze sociálních, zdravotních či jiných důvodů schopen/schopna vzniklý dluh uhradit, nabízíme vám možnost nás oslovit prostřednictvím webového formuláře tak, abychom mohli společně najít individuální řešení.

Otevřít popup