Pronájem prostor sloužících podnikání

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost pronajímá prostory pro komerční využití především v objektech stanic metra, ale i v dalších objektech ve svém vlastnictví.

Pravidla označení (brandingu) v prostorách metra pro nájemce obchodních jednotek (PDF: 4,8 MB)

V případě, že máte zájem o pronájem některého z nabízených prostor, je třeba zúčastnit se poptávkového řízení na výběr nájemce předmětného prostoru sloužícího podnikání. Zašlete proto svoji nabídku na pronájem každého poptávaného prostoru v souladu s pokyny uvedenými u každého jednotlivého prostoru sloužícího podnikání (tzv. „Nabídka uchazeče“).

Uchazeč je oprávněn podat nabídku, ve které je povinen přesně identifikovat svůj podnikatelský subjekt, podnikatelský záměr, uvést nabízenou výši nájemného a doplnit veškeré požadované údaje a dokumenty a zaslat včas kauci – vše v souladu s níže uvedenou „Nabídkou uchazeče" (veškeré podmínky jsou uvedeny na stranách (listech) č. 1 až č. 6 tohoto dokumentu „Nabídka uchazeče") ke každému z poptávaných prostor. Tuto svoji nabídku je uchazeč povinen podat výhradně ve formátu a specifikaci dle stránek (listů) č. 1 – č. 6 tohoto dokumentu, kdy je povinen jej vytisknout, vyplnit všechny strany a podepsat všechny údaje vyznačené/podbarvené žlutou barvou (všechny stránky vytisknout a podepsat oprávněnou osobou uchazeče). Tuto nabídku musí podat výhradně v zalepené speciální bezpečnostní obálce na cenná psaní typu C4 České pošty. V případě, že obálku zasílá poštou (a nedoveze ji osobně do podatelny Dopravního podniku v jeho sídle) je uchazeč povinen poslat takovou obálku výhradně jako cenné psaní s dodejkou, tak aby byl uchazeč případně schopný doložit, kdy byla obálka doručena do Dopravního podniku.

UPOZORNĚNÍ: Věnujte prosím zvýšenou pozornost správnému způsobu zalepení výše uvedené bezpečnostní obálky. Návod, jak správně obálku zalepit, je uveden na samotné obálce a na internetových stránkách: https://www.youtube.com/watch?v=qxKHcvadAWU

Hodnotící kritéria

a) splnění podmínek poptávkového řízení,

b) navržená cena za pronájem prostoru sloužícího podnikání – váha pro hodnocení: 100%

Kauce

Uchazeč je povinen zaslat na účet Dopravního podniku kauci ve výši blíže specifikované v dokumentu „Nabídka uchazeče“ samostatně u každého z nabízených prostor (viz tabulka níže), a to tak aby byla připsána na účet Dopravního podniku nejpozději ke dni ukončení termínu pro předkládání nabídek - viz strana č. 1 „Nabídky uchazeče" u každého konkrétního prostoru. V případě, že kauce nebude připsána na účet Dopravního podniku do výše uvedeného termínu, má Dopravní podnik právo takovou nabídku nehodnotit a z poptávkového řízení ji vyřadit. Další podmínky, týkající se této kauce a postup, jak kauci zaslat, jsou uvedeny na straně (listu) č. 4 „Nabídky uchazeče". V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí, propadá kauce Dopravnímu podniku.

Důležité upozornění:

Uchazeč je povinen svoji nabídku podat výhradně v zalepené speciální bezpečnostní obálce na cenná psaní typu C4 České pošty. V případě, že obálku zasílá poštou (a nedoveze ji osobně do podatelny Dopravního podniku v jeho sídle) je uchazeč povinen poslat takovou obálku výhradně jako cenné psaní s dodejkou, tak aby byl uchazeč případně schopný doložit, kdy byla obálka doručena do Dopravního podniku. Obálky, které nebudou do Dopravního podniku doručeny v zalepené speciální bezpečnostní obálce na cenná psaní C4 České pošty, nebudou otevřeny a hodnoceny. Budou automaticky vyřazeny.

V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí nebo nesplní po vítězství následné podmínky procesu podpisu nové nájemní smlouvy (viz str. 3 „Nabídky uchazeče") či odmítne výzvu k podpisu nové nájemní smlouvy v souladu se zadávací dokumentací, propadá kauce (a to jak její základní část, tak v případě již uhrazeného doplatku i doplatek) Dopravnímu podniku.


Současně v případě, že výherce poptávkového řízení novou nájemní smlouvu dle výsledků a podmínek poptávkového řízení neuzavře, bude takové poptávkové řízení na dotčený prostor zrušeno a bude vyhlášeno nové poptávkové řízení.

Povinnost uchazeče - datová schránka

Uchazeč je povinen si před termínem pro podání nabídek (viz strana 1 „Nabídky uchazeče") zřídit datovou schránku, umožnit přijímání a přijímat korespondenci/poštu od Dopravního podniku do datové schránky uchazeče, a to nejpozději ode dne ukončení termínu pro podání nabídek (viz strana 1 „Nabídky uchazeče"). Uchazeč souhlasí s tím, že Dopravní podnik je oprávněn doručovat uchazeči veškerou korespondenci/poštu do datové schránky uchazeče.

Adresa pro podání nabídek

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
odbor Nemovitý majetek,
Sokolovská č.p. 42/217,
190 00 Praha 9
.

Případně podatelna Dopravního podniku na stejné adrese.
(pozn. sídlo Dopravního podniku se nachází naproti výstupu ze stanice metra Vysočanská)

Termín pro podání nabídek

Aktuální kolo poptávkových řízení na výběr nájemců níže uvedených prostor sloužících podnikání, tj. nejzazší termín pro předložení písemné nabídky uchazeče je:

7. března 2023 do 14:00 hodin

Tento termín je termínem, kdy musí být nabídka v zalepené obálce nejpozději doručena na výše uvedenou adresu nebo doručena do podatelny Dopravního podniku na výše uvedené adrese. Obálky, které budou do Dopravního podniku doručeny až po výše uvedeném termínu, nebudou otevřeny a hodnoceny. Budou automaticky vyřazeny. 


V případě potřeby bližších informací či vysvětlení případných nejasností využijte kontaktní e-mail: Nebytove.Prostory@dpp.cz


Bližší podmínky jednotlivých poptávkových řízení a uzavíraných nájemních smluv jsou uvedeny v přílohách u každého z nabízených prostor sloužících podnikání – viz tabulka níže.


Pokud není Vámi vytipovaný prostor v Seznamu uveden, pak je buď již pronajat, nebo není z nějakého důvodu volný k pronájmu (například nedořešený právní vztah s předchozím nájemcem, technické komplikace znemožňující pronájem, a podobně) a nelze jej proto aktuálně pronajmout. U ostatních prostor sloužících podnikání ve stanicích metra, které nejsou v současné době v provozu (mohou se jevit jako prázdné), a přesto nejsou v tabulce uvedeny, jsou již nájemci vybráni a probíhá příprava zahájení prodeje (projektová příprava, pravy interiéru a podobně). Z tohoto důvodu již tyto prostory sloužící podnikání v tabulce neuvádíme.
Pokud Seznam neobsahuje žádné prostory vhodné pro Vaše podnikání, doporučujeme jej pravidelně sledovat, neboť je průběžně aktualizován.


Seznam prostor sloužících podnikání

Pořadové číslo Stanice Číslo provozovny Orientační výměra
provozovny (m2)
Minimální nájemné - poptáv. řízení
Kč/měsíc (bez DPH)
Kauce pro přihlášené Přílohy
1 Budějovická BD 1/315 6,63 20 000 100 000
2 Budějovická BD 2/316 12,68 25 000 110 000
3 Budějovická BD 3/317 19,09 25 000 120 000
4 Budějovická BD 4/318 36,10 30 000 130 000
5 Budějovická BD 5/319 17,99 25 000 115 000
6 Budějovická BD 6/320 47,58 50 000 250 000
7 Budějovická BD 7/321 17,76 30 000 175 000
8 Budějovická BD 8/322 15,36 25 000 118 000
9 Budějovická BD 9/323 16,97 25 000 125 000
10 Budějovická BD 10/324 15,35 25 000 135 000
11 Budějovická BD 11/325 14,88 25 000 140 000
12 Chodov CH 2/309 49,12 130 000 472 000
13 Kolbenova KL 3/432 21,42 2 000 10 000
14 Ládví LA 30/540 40,81 2 000 11 000
15 Luka LK 5/331 26,62 2 000 12 000
16 Můstek (Václavské náměstí) MSA 32/458.3 36,10 39 000 200 000
17 Můstek B MSB 3/844 55,97 10 000 36 000
18 Vysočanská (západ) VS 7/527 38,54 32 000 116 000
19 Vysočanská (západ) VS 10/524 17,68 2 000 13 000
20 Vysočanská (západ) VS 11/523 13,36 2 000 14 000