Pronájem prostor sloužících k podnikání

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost pronajímá prostory pro komerční využití především v objektech stanic metra, ale i v dalších objektech ve svém vlastnictví.

Pravidla označení (brandingu) v prostorách metra pro nájemce obchodních jednotek (PDF: 4,8 MB)

V případě, že máte zájem o pronájem některého z nabízených prostor, je třeba zúčastnit se poptávkového řízení na výběr nájemce předmětného prostoru sloužícího podnikání. Zašlete proto svoji nabídku na pronájem každého poptávaného prostoru v souladu s pokyny uvedenými u každého jednotlivého prostoru sloužícího podnikání (tzv. „Nabídka uchazeče“).

Uchazeč je oprávněn podat nabídku, ve které je povinen přesně identifikovat svůj podnikatelský subjekt, podnikatelský záměr, uvést nabízenou výši nájemného a doplnit veškeré požadované údaje a dokumenty a zaslat včas kauci – vše v souladu s níže uvedenou „Nabídkou uchazeče" (veškeré podmínky jsou uvedeny na stranách (listech) č. 1 až č. 6 tohoto dokumentu „Nabídka uchazeče") ke každému z poptávaných prostor. Tuto svoji nabídku je uchazeč povinen podat výhradně ve formátu a specifikaci dle stránek (listů) č. 1 – č. 6 tohoto dokumentu, kdy je povinen jej vytisknout, vyplnit všechny strany a podepsat všechny údaje vyznačené/podbarvené žlutou barvou (všechny stránky vytisknout a podepsat oprávněnou osobou uchazeče). Tuto nabídku musí podat výhradně v zalepené speciální bezpečnostní obálce na cenná psaní typu C4 České pošty. V případě, že obálku zasílá poštou (a nedoveze ji osobně do podatelny Dopravního podniku v jeho sídle) je uchazeč povinen poslat takovou obálku výhradně jako cenné psaní s dodejkou, tak aby byl uchazeč případně schopný doložit, kdy byla obálka doručena do Dopravního podniku.

UPOZORNĚNÍ: Věnujte prosím zvýšenou pozornost správnému způsobu zalepení výše uvedené bezpečnostní obálky. Návod, jak správně obálku zalepit, je uveden na samotné obálce a na internetových stránkách: https://www.youtube.com/watch?v=qxKHcvadAWU

Hodnotící kritéria

a) splnění podmínek poptávkového řízení,

b) navržená cena za pronájem prostoru sloužícího podnikání – váha pro hodnocení: 100%

Kauce

Uchazeč je povinen zaslat na účet Dopravního podniku kauci ve výši blíže specifikované v dokumentu „Nabídka uchazeče“ samostatně u každého z nabízených prostor (viz tabulka níže), a to tak aby byla připsána na účet Dopravního podniku nejpozději ke dni ukončení termínu pro předkládání nabídek - viz strana č. 1 „Nabídky uchazeče" u každého konkrétního prostoru. V případě, že kauce nebude připsána na účet Dopravního podniku do výše uvedeného termínu, má Dopravní podnik právo takovou nabídku nehodnotit a z poptávkového řízení ji vyřadit. Další podmínky, týkající se této kauce a postup, jak kauci zaslat, jsou uvedeny na straně (listu) č. 4 „Nabídky uchazeče". V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí, propadá kauce Dopravnímu podniku.

Důležité upozornění:

Uchazeč je povinen svoji nabídku podat výhradně v zalepené speciální bezpečnostní obálce na cenná psaní typu C4 České pošty. V případě, že obálku zasílá poštou (a nedoveze ji osobně do podatelny Dopravního podniku v jeho sídle) je uchazeč povinen poslat takovou obálku výhradně jako cenné psaní s dodejkou, tak aby byl uchazeč případně schopný doložit, kdy byla obálka doručena do Dopravního podniku. Obálky, které nebudou do Dopravního podniku doručeny v zalepené speciální bezpečnostní obálce na cenná psaní C4 České pošty, nebudou otevřeny a hodnoceny. Budou automaticky vyřazeny.

V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí nebo nesplní po vítězství následné podmínky procesu podpisu nové nájemní smlouvy (viz str. 3 „Nabídky uchazeče") či odmítne výzvu k podpisu nové nájemní smlouvy v souladu se zadávací dokumentací, propadá kauce (a to jak její základní část, tak v případě již uhrazeného doplatku i doplatek) Dopravnímu podniku.


Současně v případě, že výherce poptávkového řízení novou nájemní smlouvu dle výsledků a podmínek poptávkového řízení neuzavře, bude takové poptávkové řízení na dotčený prostor zrušeno a bude vyhlášeno nové poptávkové řízení.

Povinnost uchazeče - datová schránka

Uchazeč je povinen si před termínem pro podání nabídek (viz strana 1 „Nabídky uchazeče") zřídit datovou schránku, umožnit přijímání a přijímat korespondenci/poštu od Dopravního podniku do datové schránky uchazeče, a to nejpozději ode dne ukončení termínu pro podání nabídek (viz strana 1 „Nabídky uchazeče"). Uchazeč souhlasí s tím, že Dopravní podnik je oprávněn doručovat uchazeči veškerou korespondenci/poštu do datové schránky uchazeče.

Adresa pro podání nabídek

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
odbor Nemovitý majetek,
Sokolovská č.p. 42/217,
190 00 Praha 9
.

Případně podatelna Dopravního podniku na stejné adrese.
(pozn. sídlo Dopravního podniku se nachází naproti výstupu ze stanice metra Vysočanská)


V případě potřeby bližších informací či vysvětlení případných nejasností využijte kontaktní e-mail: Nebytove.Prostory@dpp.cz


Bližší podmínky jednotlivých poptávkových řízení a uzavíraných nájemních smluv jsou uvedeny v přílohách u každého z nabízených prostor sloužících podnikání – viz tabulka níže.


Pokud není Vámi vytipovaný prostor v Seznamu uveden, pak je buď již pronajat, nebo není z nějakého důvodu volný k pronájmu (například nedořešený právní vztah s předchozím nájemcem, technické komplikace znemožňující pronájem, a podobně) a nelze jej proto aktuálně pronajmout. U ostatních prostor sloužících podnikání ve stanicích metra, které nejsou v současné době v provozu (mohou se jevit jako prázdné), a přesto nejsou v tabulce uvedeny, jsou již nájemci vybráni a probíhá příprava zahájení prodeje (projektová příprava, pravy interiéru a podobně). Z tohoto důvodu již tyto prostory sloužící podnikání v tabulce neuvádíme.
Pokud Seznam neobsahuje žádné prostory vhodné pro Vaše podnikání, doporučujeme jej pravidelně sledovat, neboť je průběžně aktualizován.


Seznam prostor sloužících podnikání

Pořadové číslo Stanice Číslo provozovny Orientační výměra
provozovny (m2)
Minimální nájemné - poptáv. řízení
Kč/měsíc (bez DPH)
Kauce pro přihlášené Přílohy
1 Dejvická (Vítězné nám.) DE 9/488.1+DE 10/488.2 35,35 75 000 330 000
2 Flora FL 3/432 63,72 40 000 190 000
3 Hradčanská HR 12/446 46,13 26 800 155 000
4 Chodov CH 3/303 27,15 138 000 305 000
5 Invalidovna IN 1/421 43,19 47 600 173 000
6 Jiřího z Poděbrad JP 2/434 27,72 60 000 250 000
7 Karlovo náměstí (Karlovo náměstí) KN 1/567 44,80 80 000 275 000
8 Ládví LA 7/439 26,63 72 200 300 000
9 Ládví LA 10/445 46,25 80 000 280 000
10 Ládví LA 28/542A+LA 29/541 229,33 65 000 225 000
11 Ládví LA 30/540 40,81 2 000 10 000
12 Luka LK 7/345 23,62 2 000 11 000
13 Můstek (Václavské náměstí) MSA 19/448 39,30 41 000 150 000
14 Můstek (Václavské náměstí) MSA 21/450 32,45 33 600 125 000
15 Můstek (Václavské náměstí) MSA 24/453 5,61 20 000 100 000
16 Můstek B (Jungmannovo náměstí) MSB 6/852 536,00 30 000 110 000
17 Muzeum MUC 2/352 59,18 75 000 275 000
18 Nádraží Holešovice (sever) NH 5/327 88,00 60 000 220 000
19 Nádraží Holešovice (jih) NH 13/355 12,58 35 000 200 000
20 Náměstí Míru NM 3/432 35,84 80 000 350 000
21 Prosek PR 6/367 41,47 14 000 145 000
22 Stodůlky (východ) SD 4/398.2 37,55 13 000 48 000
23 Červený Vrch (TRAM) č. 01 98,39 2 500 12 000

 


Seznam prostor pro umístění bankomatů

Pořadové číslo Stanice Číslo prostoru Orientační výměra (m2) Minimální nájemné - poptáv. řízení
Kč/měsíc (bez DPH)
Kauce Kč Přílohy
1 Bořislavka - západ 691 4,86 7.400 27.000
2 Nádraží Veleslavín 705 6,46 18.000 66.000