Uchazeči o zaměstnání v DPP

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením případné pracovní smlouvy, na základě plnění právních povinností (zejm. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, konkrétně například ust. § 30 odst. 2 tohoto zákoníku aj.) a na základě souhlasu v případě uchovávání životopisu za účelem nabízení obdobných pracovních příležitostí v budoucnu. 

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: smlouva,
  • titul: zákon,
  • titul: souhlas.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • nábor nových zaměstnanců a výběrová řízení,
  • nabídka pracovních příležitostí.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro výběrová řízení pro nás provádí společnost LMC s.r.o., a to prostřednictvím svých elektronických systémů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání případného pracovního poměru).
  • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit nárok z ukončené smlouvy.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu výběrového řízení a v případě udělení souhlasu s dalším zpracováním po dobu 3 let.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše. 

Otevřít popup