Kamerové záznamy z tramvají a autobusů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu DPP dle čl. 6 odst. 1 písm. f). 

Zpracovávané osobní údaje

Obrazový záznam zaznamenávající fyzickou podobu (obličej a postava) cestujících, registrační značky vozidel a fyzickou podobu účastníků silničního provozu a dalších osob nacházejících se ve sledovaném prostoru před a kolem tramvaje, autobusu.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

Kamerové záznamy jsou pořizovány s cílem sledovat: 

  • interiér tramvají, autobusů (prostor pro cestující) a bezprostřední okolí tramvaje, autobusu včetně vstupních dveří (dále jen jako „kamerový systém“),
  • prostor před tramvají, autobusem (dále jen jako „nehodová kamera“).

Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, který sleduje interiér tramvají, autobusů a bezprostřední okolí tramvaje, autobusu (zejm. kolem dveří) je: 

  • pořizování a využití záznamu pro ochranu majetku a jiných práv DPP,
  • pořizování a využití záznamu pro ochranu majetku a zdraví cestujících a zaměstnanců DPP,
  • pořizování a využití záznamu pro prevenci proti vandalismu a současně pro prevenci bezpečnostních rizik při hromadné dopravě osob v tramvajích a autobusech DPP,

Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím nehodové kamery, která snímá prostor před tramvají a autobusem, je: 

  • pořizování a využití záznamu pro ochranu majetku a jiných práv DPP a dalších oprávněných osob (řidičů, cestujících, účastníků) v případě přestupku, dopravní nehody či jiné pojistné události.

Účel zpracování v žádném případě nepřipouští zasahování do soukromí cestujících ani zaměstnanců DPP z jiných důvodů než těch, které jsou uvedeny výše. DPP plně respektuje, že použití záznamů pro jiné účely než účely míněné výše, je zcela vyloučené, a bylo by v přímém rozporu s čl. 5 odst. 1 písm. b) Nařízení a ust. § 316 zákoníku práce.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. 

V případě kamerového systému se jedná pouze o Policii ČR (export záznamu bude proveden pouze na základě žádosti PČR). 

V případě nehodové kamery se jedná o Policii ČR, příp. správní orgány a smluvní pojišťovnu. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Právní nároky DPP a třetích osob: Vaše osobní údaje, relevantní pro uplatnění jakéhokoli nároku DPP či třetí strany, uchováváme po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit jakýkoli nárok, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. 
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje (resp. kamerový záznam) potřebné jako důkaz v trestním řízení, nespadá pod ustanovení Nařízení, ale řídí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2016/680 a Zákonem.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Kamerové záznamy bez nutnosti jejich uložení z důvodu ochrany právních nároků jsou zpracovávány po dobu 48 hodin. Po této době dochází k jejich automatickému smazání.

Způsob zpracování

Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše, a to pouze na základě zákonné povinnosti, nebo za dodržení vysokého standardu ochrany.
Osobní údaje jsou chráněny několika na sobě nezávislými mechanismy. 
Prostory tramvaje i tramvajových vozoven, prostory autobusu a garáží, jsou dostatečně chráněny proti vniknutí neoprávněných osob. Osobní údaje jsou uložené na disku dostatečné velikosti, ke kterému má přístup pouze předem určený okruh pracovníků DPP. Záznamy lze přehrát pouze za speciálních podmínek. Jednotlivé sekvence záznamů jsou chráněny heslem a zakódováním záznamu. K zařízení se nelze připojit skrze Wi-Fi, ani mobilní připojení, zneužití na dálku je tak eliminováno. DPP tak přijal komplexní opatření s cílem zabránit ztrátě, zničení, nebo zneužití záznamů a dopředu posoudil možná rizika.
 

Otevřít popup