Zpracování osobních údajů při využití kontaktního formuláře

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné na základě oprávněného zájmu DPP. Je Vaším právem, nikoli povinností, obrátit se na DPP s pochvalou, kritikou, nebo dotazem.

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: oprávněný zájem.

Zpracovávané osobní údaje
Závisí na realizaci konkrétního požadavku, dotazu nebo práva dle Nařízení. 
Povinně se jedná o Vaše jméno, příjmení a e-mail. 
Nepovinně poté o další kontaktní a identifikační údaje.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • přijetí a realizace dotazu či žádosti,
  • komunikace se subjekty údajů,
  • evidence podnětů, stížností a pochval,
  • prokázání způsobu realizace vyřizování podnětů, dotazů aj. v rámci DPP.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány. Ve výjimečných případech mohou být vaše OÚ předány orgánům státní správy.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby
Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Právní nároky: Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit jakýkoli nárok, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti se zaslaným kontaktním formulářem uchováváme maximálně po dobu 1 roku od poslední komunikace s Vámi. Poté jsou údaje vymazány. Tím není dotčeno právo zpracovávat osobní údaje z důvodu ochrany právních nároků DPP.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou zákonných požadavků.

Otevřít popup