Vymáhání pohledávky DPP

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Jízda v dopravních prostředcích a podmínky přepravy se řídí právními předpisy, zejm. vyhláškou č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a dalšími výše zákony uvedenými pod záložkou „Byl jsem pokutován revizorem“, dále také konkludentně uzavřenou přepravní smlouvou, Smluvními přepravními podmínkami PID, Tarifem PID či všeobecnými obchodními podmínkami DPP. Je povinností každého cestujícího prokázat se při přepravní kontrole platným jízdním dokladem. Pokud se cestující nemůže prokázat platným jízdním dokladem, je přepravní kontrolor oprávněn uložit cestujícímu zaplacení přirážky a požadovat zaplacení jízdného.
Pokud cestující ve stanovené lhůtě jednoho měsíce neuhradí jízdné včetně přirážky k němu, DPP může přistoupit k vymáhání této své pohledávky.
Zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s vymáháním pohledávky je oprávněným zájmem DPP. 

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: oprávněný zájem.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje potřebné pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa pro doručování a číslo osobního dokladu dle 

  • ust. § 18a odst. 2, písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
  • ust. § 37, odst. 4, písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • ochrana právních nároků DPP,
  • vymáhání právních nároků DPP.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Jedná se zejména o subjekty – zpracovatele či správce osobních údajů – spolupracující na vymáhaní neuhrazených pohledávek či orgány státní správy. Níže jsou uvedeny advokátní kanceláře spolupracující s DPP.

Mgr. ROMAN AMBROŽ  
IČ 66247161  
Dříteč 155  
533 05 Dříteč 
Mgr. STANISLAV BODLÁK  
IČ 73063789  
Sobotín 270  
788 16 Petrov nad Desnou  
KGS legal s.r.o., advokátní kancelář  
IČ 06295525 
Národní 416/37  
110 00 Praha 
Mgr. MARTIN ZIKMUND  
IČ 71332961  
Šafaříkovy sady 2455/5
301 00 Plzeň  

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Obecně jsou osobní údaje cestujících bez platného jízdního dokladu zpracovávány po dobu 5 let ode dne zaplacení dluhu (jízdného a přirážky k jízdnému), nebo ode dne skončení soudního či exekučního řízení – tedy po takovou dobu, aby bylo možné uplatnit případné opravné prostředky nebo činit jakékoli další kroky, anebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let ode dne skončení soudního či exekučního řízení.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše. Předání příjemcům – advokátním kancelářím vymáhajícím neuhrazené pohledávky – splňuje přísné bezpečnostní podmínky.

Otevřít popup