Etický kodex

Kdo jsme a jaké je naše poslání

Jsme nejvýznamnějším strategickým dopravcem ve veřejné osobní dopravě v rámci integrovaného dopravního systému na území hlavního města Prahy a v navazujících příměstských oblastech
Středočeského kraje.

Provozujeme bezpečným, ekologickým a spolehlivým způsobem pro své okolí kvalitní, bezpečnou a spolehlivou dopravní obslužnost dostupnou cestující veřejnosti.

Jednoznačným zájmem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (dále jen „DPP“) je provozovat svoji činnost zákonným způsobem a s vysokou mírou respektu k etickým normám
a právům cestujících, rozvíjet poctivý obchodní styk, a v žádném případě se nepodílet na trestné činnosti ani z ní mít prospěch.

Účel
Účelem Etického kodexu je dodržování obecně uznávaných etických zásad, rozvíjení pozitivních vztahů s cestujícími a obchodními partnery a zdržování se jakéhokoliv protiprávního jednání, s důrazem na eliminaci či snižování vzniku rizik trestní odpovědnosti DPP, a důsledné předcházení páchání trestné činnosti.

Etický kodex představuje souhrn pravidel chování, která si DPP stanovil a jejichž plnění současně očekává. Pro každého by měl být vodítkem při jeho rozhodování a při přijímání morální odpovědnosti
za své jednání.

Základní zásady

 1. DPP v rámci svého podnikání dodržuje právní řád České republiky a obecně přijímané a uznávané standardy morálky a etiky s důrazem na oprávněné zájmy cestujících.
 2. DPP dbá na spolehlivé, korektní a důvěryhodné jednání.
 3. DPP při výběru obchodních partnerů postupuje v souladu s pravidly obchodní soutěže.
 4. DPP vyjadřuje nulovou toleranci vůči páchání trestné činnosti

Konkrétní pravidla

I. DPP ve vztahu vůči státu a občanské společnosti

 1. vede účetnictví tak, aby obsahovalo pravdivé a přesné informace o hospodaření, řádně a včas platí daně a další zákonem stanovené povinné platby,
 2. uchovává veškeré své oficiální dokumenty v souladu s příslušnou legislativou,
 3. aktivně spolupracuje s orgány veřejné moci a poskytuje jim pravdivé informace,
 4. dobrovolně v přiměřeném rozsahu zveřejňuje informace o své činnosti a svých aktivitách,
 5. s veřejností komunikuje otevřeně a transparentně prostřednictvím určených osob,
 6. zcela odmítá dětskou a nucenou práci, nepraktikuje žádné formy diskriminace, vykořisťování či otrokářství,
 7. dbá na ochranu životního prostředí a na předcházení ekologickým škodám,
 8. dle svých možností podporuje dobročinné aktivity, sponzoruje charitativní akce s obecně prospěšným účelem, aniž by očekával jakékoli protiplnění,
 9. neposkytuje žádné dary a neoprávněné výhody politickým stranám, politickým hnutím, politicky činným osobám ani jiným subjektům majícím úzký vztah k politickým stranám.

II. DPP ve vztahu vůči cestujícím

 1. poskytuje vysoce kvalitní a profesionální služby s cílem zajištění spokojenosti cestujících,
 2. jedná tak, aby nepoškodil cestující,
 3. plní své povinnosti vyplývající z právního řádu České republiky a Smluvních přepravních podmínek,
 4. při nabízení svých služeb cestujícím sděluje pravdivé, nezkreslené a úplné informace podané jasnou a srozumitelnou formou.

III. DPP ve vztahu vůči obchodním partnerům

 1. jedná se svými obchodními partnery profesionálně a korektně a buduje vzájemnou důvěru,
 2. zachovává obchodní tajemství a respektuje důvěrnost informací o svých obchodních partnerech,
 3. důsledně plní dohodnuté smluvní podmínky a brání se přijímat závazky, které nebude schopen dodržet,
 4. očekává od svých obchodních partnerů, že se budou hlásit ke stejným etickým, morálním a profesionálním principům a zásadám, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu, a budou je transparentně deklarovat a řídit se jimi,
 5. při zadávání veřejných zakázek postupuje vždy v souladu s platnou právní úpravou, zejména s platným zněním zákona o veřejných zakázkách a dle vnitřních norem DPP upravujících související problematiku s důrazem na zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

IV. DPP ve vztahu vůči konkurenci

 1. dodržuje pravidla hospodářské soutěže,
 2. nezneužívá svého postavení na trhu.

V. DPP ve vztahu vůči zaměstnancům

 1. poskytuje svým zaměstnancům adekvátní a motivující pracovní prostředí,
 2. v souladu se Zákoníkem práce dbá zejména na zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnanců, uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, spravedlivé odměňování zaměstnanců, řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace,
 3. aktivně podporuje pravidelné vzdělávání, profesní a osobní rozvoj svých zaměstnanců,
 4. zpřístupňuje všechny informace, které by zaměstnanci měli vědět či ke své práci potřebují znát,
 5. přijímá nové zaměstnance na základě transparentních výběrových řízení, podle jejich kvalifikace, schopností a dovedností,
 6. při ukončování pracovního poměru postupuje transparentně,
 7. zajišťuje zaměstnanci, který v dobré víře poukáže na neetické nebo trestné jednání dle Etického kodexu, že toto jeho oznámení nebude mít žádný negativní důsledek vztahující se k jeho osobě.
  V případě oprávněných stížností zajišťuje vhodnou nápravu a přijmutí opatření pro zamezení opakování.

VI. Zaměstnanec a odpovědná osoba1

 1. vždy jednají ve prospěch DPP a vystupují tak, aby nepoškodili jeho dobré jméno,
 2. dodržují platný právní řád České republiky a osvojují si vnitřní normy DPP, vztahující se k jimi vykonávané práci. Jsou srozuměni, že jejich porušení může vést k uplatnění pracovněprávních či smluvních, trestněprávních nebo správních opatření,
 3. respektují firemní jednotu, strategii, cíle, morálku a etiku, sdílejí firemní kulturu, respektují vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
 4. s cestujícími i obchodními partnery vystupují zásadně jménem DPP, jednají vždy korektně, zdvořile, vstřícně, s náležitou odbornou péčí a budují vzájemnou důvěru,
 5. respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, chrání obchodní jméno DPP,
 6. při zadávání veřejných zakázek postupují vždy v souladu s právními předpisy a vnitřními normami DPP, dodržují zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
 7. zachovávají obchodní tajemství a respektují důvěrnost informací o obchodních partnerech DPP, nezneužívají jich ve svůj prospěch, či ku prospěchu jiných osob,
 8. nenabízejí, neslibují, nepřijímají, nevyžadují či neposkytují dary, služby či jiné neoprávněné nebo neetické výhody,
 9. předcházejí možnostem střetu osobních zájmů se zájmy DPP, v případě nastalého střetu neupřednostňují svůj osobní zájem.
 10. vyvarují se jakéhokoli druhu šikanování zaměstnanců; toto ustanovení platí i ve vztahu mezi podřízenými a nadřízenými, poskytují objektivní a podložené informace, a to v rozsahu, ke kterému jsou oprávněni ze svého pracovního zařazení nebo funkčního postavení, přičemž s veřejností komunikují prostřednictvím určených osob otevřeně a transparentně,
 11. dbají na bezpečnostní ochranu při používání IT systémů a zpracovávání dat v míře přiměřené svému pracovnímu zařazení nebo funkčnímu postavení, předcházejí úniku utajovaných informací, obchodního tajemství či osobních údajů,
 12. dbají na ochranu osobních a citlivých údajů svých i ostatních zaměstnanců DPP,
 13. dodržují stanovené etické zásady, aktivně podporují etické jednání a podílejí se na vytváření protikorupčního prostředí.

1odpovědnou osobou je ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - 1) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu DPP, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za DPP jednat; 2) ten, kdo u DPP vykonává řídící nebo kontrolní činnost; 3) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení DPP, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost DPP

VII. Vedoucí útvarů

 1. seznamují podřízené zaměstnance s hodnotami a principy Etického kodexu a jednají tak, aby byli morálním a etickým příkladem pro ostatní, které tím vedou k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti,
 2. podřízeným důvěřují, ukládají jim srozumitelné a dosažitelné cíle a podporují v nich pocit zodpovědnosti,
 3. vytváří prostředí pro předcházení trestné činnosti, korupci a neetickému chování,
 4. nezneužívají svého postavení.

Zaměstnanci si vzhledem k náročnosti a rizikovosti práce zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti.

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem: 5. 3. 2019