Kamerové záznamy z objektů DPP

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu DPP. 

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:
-    titul: oprávněný zájem.

Zpracovávané osobní údaje

Obrazový záznam zaznamenávající fyzickou podobu (obličej a postava) cestujících a dalších osob nacházejících se v označených prostorách metra a v povrchových objektech DPP.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • pořizování a využití záznamu pro ochranu majetku a jiných práv DPP,
  • pořizování a využití záznamu pro ochranu majetku a zdraví cestujících a zaměstnanců DPP,
  • pořizování a využití záznamu pro prevenci proti vandalismu a současně pro prevenci bezpečnostních rizik při hromadné dopravě osob v dopravních prostředcích DPP,
  • zajištění dopravního režimu (např. při mimořádné události).

Účel zpracování v žádném případě nepřipouští zasahování do soukromí cestujících ani zaměstnanců DPP z jiných důvodů než těch, které jsou uvedeny výše. DPP plně respektuje, že použití záznamů pro jiné účely než účely míněné výše, je zcela vyloučené, a bylo by v přímém rozporu s čl. 5 odst.1 písm. b) nařízení a ust. § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Jedná se zejména o Drážní inspekci, orgány činné v trestním řízení a orgány státní správy.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby
Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Právní nároky DPP a třetích osob: Vaše osobní údaje, relevantní pro uplatnění jakéhokoli nároku DPP či třetí strany, uchováváme po dobu, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit jakýkoli nárok, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. 
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje (resp. kamerový záznam) potřebné jako důkaz v trestním řízení, nespadá pod ustanovení nařízení, ale řídí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2016/680 a Zákonem.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Kamerové záznamy bez nutnosti jejich uložení z důvodu ochrany právních nároků jsou zpracovávány po dobu 1 týdne. Po této době dochází k jejich automatickému smazání.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše, a to pouze na základě zákonné povinnosti. 

Otevřít popup