Cestující s papírovým kupónem

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s DPP, jejíž jste smluvní stranou (přepravní smlouva uzavřená konkludentně). Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů tvoří smluvní přepravní podmínky, všeobecné obchodní podmínky DPP, na základě plnění právních povinností (zejm. vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty aj.).

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

 • titul: smlouva,
 • titul: zákon.

Zpracovávané osobní údaje

Jméno a příjmení, datum narození.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

 • vystavení průkazky PID příslušné tarifní kategorie,
 • uplatnění výhod a slev,
 • Vaše identifikace,
 • vystavení duplikátu,
 • zpětné doložení platné jízdenky,
 • plnění zákonných povinností,
 • vzájemná komunikace.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Jedná se zejména o smluvní prodejce papírového jízdného. Dále mohou být Vaše OÚ předány orgánům státní správy pouze na základě zákonné povinnosti.


Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu, kdy využíváte přepravní či jiné služby DPP).
 • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit nárok z ukončené smlouvy, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu platnosti průkazky a kupónu a dále po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to na základě ust. § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou na přepážce zadány do elektronického systému DPP a nadále jsou zpracovávány pouze elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše.

Otevřít popup