Žadatel o vrácení jízdného dle tarifu PID

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s DPP, jejíž jste smluvní stranou (přepravní smlouva uzavřená konkludentně v režimu obchodních podmínek DPP, smluvních přepravních podmínek a Tarifu PID), na základě plnění právních povinností (zejm. vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád aj.). 

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: smlouva,
  • titul: zákon.

Zpracovávané osobní údaje

Jméno a příjmení, datum narození, číslo bankovního účtu (pouze v případě vrácení jízdného na účet). 

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • vrácení alikvotní části jízdného dle Tarifu PID,
  • ochrana právních nároků DPP.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely – v případě elektronického jízdného se jedná o Operátora ICT, a.s., který spravuje web pidlitacka.cz. Dále mohou být vaše OÚ předány orgánům státní správy pouze na základě zákonné povinnosti.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu, kdy využíváte přepravní či jiné služby DPP).
  • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit nárok z ukončené smlouvy, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to na základě ust. § 148 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše. 

Otevřít popup