Osobní údaje

English version

Informace o zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (známé mimo jiné jako „GDPR“, dále jen jako „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími předpisy, které se ochrany osobních údajů dotýkají, bychom Vás rádi seznámili s tím, jak u nás zpracování osobních údajů probíhá. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.
Správcem Vašich osobních údajů je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00 (dále jen „DPP“).

Co je to osobní údaj?

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „OÚ“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. Za osobní údaje nepovažujeme informace, které byly anonymizovány nebo shromážděny tak, že je již nelze použít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať již v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným způsobem. 

Zda se jedná či nejedná o osobní údaj zjišťujeme v každém jednotlivém případě. Například, křestní jméno osoby ve velkém městě osobním údajem není, naopak na malé vesnici může křestní jméno vést k identifikaci konkrétní osoby, a tak se již o osobní údaj jedná. 

Obecně k základům zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů provádí DPP na základě uvedených právních titulů:

 • Dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, kdy je zpracování Vašich OÚ nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (dále jen „titul: smlouva“). 
 • Dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, kdy je zpracování Vašich OÚ nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na DPP vztahuje (dále jen „titul: zákon“). 
 • Dle čl. 6 odst. 1 písm. f), kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu DPP (dále jen „titul: oprávněný zájem“). 

Obecně k účelům zpracování Vašich osobních údajů v rámci DPP

Účel zpracování je možno vnímat jako důležitou odpověď na otázku „proč je nutné zpracovávat právě tyto osobní údaje“. Není možné zpracovávat osobní údaje bezúčelně. Vaše OÚ zpracovává DPP v souvislosti s plněním svých úkolů a při výkonu těchto agend: 

 • Zajištění dopravních služeb. 
 • Zajištění provozu dopravních prostředků DPP.
 • Vedení personální agendy, a to včetně výběrových řízení a náboru zaměstnanců. 
 • Vedení právní agendy.
 • Registr smluv. 
 • Zadávací řízení. 
 • Evidence pohledávek. 
 • Evidence žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Evidence soudních sporů.
 • Evidence webových formulářů s podněty veřejnosti. 
 • Vedení poptávkových řízení a nákupů. 
 • Správa majetku DPP. 
 • Vedení finanční agendy DPP a účetní evidence. 
 • Zajištění ochrany majetku DPP, ostrahy a vstupů do objektů DPP. 
 • Provozování kamerového systému.

Jaký je Váš právní vztah k DPP?

Vaše práva

Otevřít popup