Protikorupční pravidla

Dopravní podnik ve snaze dostát zákonnému požadavku (zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů) předcházet páchání trestné činnosti, a v rámci implementace Programu předcházení trestné činnosti ze strany Dopravního podniku a rizik z ní vyplývajících, přijal protikorupční pravidla jako opatření předcházející eventuálnosti vzniku prostoru pro korupční jednání. Dopravní podnik tímto deklaruje protikorupční politiku s důrazem na princip nulové tolerance vůči korupci páchané zaměstnanci DPP nebo odpovědnými osobami.

Protikorupční pravidla byla vytvořena  odborem Interní audit v souladu s harmonogramem implementace Programu PTČ a následně předložena představenstvu společnosti, které je svým usnesením schválilo.

Základní principy a pravidla pro boj s korupcí jsou obsaženy v materiálu, který je ke stažení zde

V dokumentu zmiňovaná oznamovací linka, tzv. „linky důvěry“ na zde uváděné elektronické adrese není dosud aktivní, tato bude zprovozněna po nabytí účinnosti směrnice Program předcházení trestné činnosti ze strany DPP a rizik z ní vyplývajících.

Odbor Interní audit