Žadatel o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné na základě povinnosti plnění právních povinností, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o svobodném přístupu k informacím. Je Vaším právem, nikoli povinností, obrátit se na DPP s žádostí o informace podle tohoto zákona.

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:
-    titul: zákon.

Zpracovávané osobní údaje

Dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., se jedná o jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • realizace práva subjektu údajů na informace,
  • kontrola postupu vyřizování žádostí o informace v rámci DPP,
  • průkaznost vyřizování žádostí ze strany oprávněných orgánů.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby
Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Právní nároky: Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit jakýkoli nárok (zejm. stížnost ÚOOÚ), nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Vaše osobní údaje v této databázi uchováváme po dobu 36 měsíců od data odeslání odpovědi, poté dojde k jejich vymazání, pokud nebudou nutné z důvodů uvedených výše.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše. 

Otevřít popup