Cestující pokutován revizorem

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s DPP, jejíž jste smluvní stranou (přepravní smlouva uzavřená konkludentně). Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů tvoří Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy, Tarif Pražské integrované dopravyvšeobecné obchodní podmínky DPP na základě plnění obecných právních povinností (zejm. vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě). 

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: smlouva,
  • titul: zákon.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje potřebné pro vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa pro doručování a číslo osobního dokladu dle ust. § 18a odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a obdobné osobní údaje zakotvené ve výše uvedených zákonech.
Účely zpracování Vašich osobních údajů:

  • ochrana právních nároků DPP,
  • vymáhání právních nároků DPP,
  • kontrola dodržování přepravního řádu a právních předpisů v rámci DPP.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Jedná se zejména o Policii ČR při nespolupráci cestujícího bez platného jízdního dokladu, o subjekty – zpracovatele či správce osobních údajů – spolupracující na vymáhání neuhrazených pohledávek nebo orgány státní správy. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

  • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu existence závazku uhradit jízdné, přirážku k němu, příslušenství, či po dobu závazku uhradit jakékoli jiné související plnění, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Obecně jsou osobní údaje cestujících bez platného jízdního dokladu zpracovávány po dobu 5 let ode dne zaplacení dluhu (jízdného a přirážky k jízdnému), nebo ode dne skončení soudního či exekučního řízení – tedy po takovou dobu, aby bylo možné uplatnit případné opravné prostředky nebo činit jakékoli další kroky. V elektronické evidenci jsou osobní údaje anonymizovány po uplynutí tříměsíční lhůty od zaplacení dluhu.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše. Předání příjemcům – advokátním kancelářím vymáhajícím neuhrazené pohledávky – splňuje přísné bezpečnostní podmínky.

Otevřít popup