Přehled projektů předložených DP, a. s. do 2. výzvy OPPK

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“

„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

 

 

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 13. 1. 2009 2. výzvu k předkládání projektů  v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK) s termínem odevzdání žádostí do 13. 2. 2009. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. přitom mohl podávat žádosti v oblasti podpory 1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“, ve které je na tuto výzvu vyčleněno 450 mil. Kč.

Na základě posouzení stupně přípravy investičních akcí připravovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., které splňují kritéria OPPK, bylo rozhodnuto o podání žádostí o podporu u následujících 4 projektů a tyto žádosti byly v předepsaném termínu 13. 2. 2009 odevzdány odboru zahraničních fondů MHMP.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 6. 2009 schválilo na uvedené projekty svým usnesením č. 28/32 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. podporu v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).

Ve 2. výzvě OPPK tedy Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s podal žádosti o podporu v celkové výši 431,5 mil . Kč.Výše podpory, kterou obdržíme, může dle pravidel OPPK dosáhnout až 92,5% způsobilých nákladů projektů, tj. 399 mil. Kč., v členění 85% z EU a 7,5% z národních veřejných zdrojů (státní rozpočet + rozpočet MHMP). Zbytek, tj. 7,5% musí DP, a. s. financovat z vlastních zdrojů. Rozhodnutí ZHMP o přidělení dotace na výše uvedené projekty se předpokládá v termínu 29. 6. 2009.

Otevřít popup