Projekty spolufinancované z OPD 2

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, byly schváleny na základě schvalovacího protokolu ze strany Ministerstva dopravy ČR celkem čtyři plné žádosti (dotační projekty) s finanční podporou z Operačního programu Doprava 2 z výzvy číslo 53 –  Specifického cíle 1.4 – Praha, který je zaměřen na vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci.

Příspěvek Unie je max. 85 % ze způsobilých výdajů, zbývajících 15 % ze způsobilých výdajů hradí příjemce podpory. Rámcové smlouvy jsou procesně uzavírány se zprostředkujícím subjektem MD ČR a to se Státním fondem dopravní infrastruktury. 

Otevřít popup