Projekty spolufinancované z OPD 3

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, připravuje dotační žádosti (níže vybrané) do Operačního programu Doprava 3 z výzvy číslo 09 – Specifického cíle na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství - opatření 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy.

Příspěvek Evropské unie je max. 85 % ze způsobilých výdajů, zbývajících 15 % ze způsobilých výdajů hradí příjemce podpory. Rámcové smlouvy jsou procesně uzavírány se zprostředkujícím subjektem Ministerstva Dopravy ČR, a to se Státním fondem dopravní infrastruktury.

Otevřít popup