Přehled projektů předložených DP, a. s. do 6. výzvy OPPK

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“

„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

 

 

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 15. 3. 2010 6. výzvu k předkládání projektů  v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK) s termínem odevzdání žádostí do 14. 5. 2010. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. přitom mohl podávat žádosti v oblasti podpory 1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“, ve které je na tuto výzvu vyčleněno 950 mil. Kč.

Na základě posouzení stupně přípravy investičních akcí připravovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., které splňují kritéria OPPK, bylo rozhodnuto o podání žádostí o podporu u 2 projektů a tyto žádosti byly v předepsaném termínu 14. 5. 2010 odevzdány odboru zahraničních fondů MHMP.

V 6. výzvě OPPK tedy Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s podal žádosti o podporu v celkové výši 1,461 mld . Kč.Výše podpory, na kterou jsme mohli dle pravidel OPPK dosáhnout byla až 92,5% způsobilých nákladů projektů, tj. 1,126 mld. Kč, v členění 85% z EU a 7,5% z národních veřejných zdrojů (státní rozpočet + rozpočet MHMP). Zbytek, tj. 7,5% musí DP, a. s. financovat z vlastních zdrojů.

Otevřít popup