Projekt: výtahy ve stanici Florenc B - bezbariérové zpřístupnění

Z celkového počtu 54 stanic pražského metra je v současnosti zajištěn bezbariérový přístup do 32 stanic. U stanic metra, budovaných v 90. letech a v současnosti, je bezbariérový přístup samozřejmostí, neboť je součástí jejich stavebního řešení. V případě starších stanic metra z období před rokem 1990, které se převážně nacházejí v centru města, však musí být bezbariérový přístup řešen dodatečně. Jedná se přitom vždy o technicky složitá a investičně náročná řešení. I přesto však některé hlubinné stanice metra (vzhledem k jejich technické koncepci) nebude možné bezbariérově zpřístupnit. Jedním z hlavních podkladů pro koncepční postup při bezbariérovém zpřístupňování stanic metra dosud takto nepřístupných se stala technicko-ekonomická studie, kterou si Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nechal zpracovat u Metroprojektu Praha v roce 1999 a následně aktualizovat v roce 2003. Výběr stanic k jejich bezbariérovému zpřístupnění tedy není náhodný, zároveň ale závisí též na reálných finančních možnostech podniku.

Případem složitého technického řešení je stanice Florenc, která je navíc ještě stanicí přestupní.

Cílem projektu „Výtahy ve stanici Florenc B - bezbariérové zpřístupnění" bylo zlepšení podmínek pro integraci osob s omezenou možností pohybu, zlepšení podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zatraktivnění prostředí města v kontextu ochrany životního prostředí. Po stavební stránce byl ve stanici Florenc B navržen z nástupiště do úrovně přestupní chodby osobní výtah umístěný na boku dvojice pevných schodišť. Z podesty vede bezbariérová cesta přestupní chodbou, ze které bude nově vyražena přístupová chodba k hlavnímu výtahu. Tento výtah s přepravní výškou 36,5 m je vyústěn na povrchu při ulici Na Florenci (jihozápadně od objektu Mc Donald´s) do samostatného objektu (kiosku). Součástí akce byla i úprava informačního systému při použití světelných informačních prvků a terénní úpravy. Kromě vlastní stavby byl doplněn informační systém v celé síti MHD s informacemi o bezbariérovém přístupu Florenc. Součástí stavby byla též instalace zvukové signalizace pro nevidomé.

Projekt měl pro celkovou koncepci výstavby bezbariérových přístupů do stanic metra klíčovou roli. Realizací bezbariérového přístupu na trase B stanice Florenc bylo jednak dokončeno bezbariérové zpřístupnění této stanice a zároveň byl umožněn bezbariérový přestup na všechny trasy pražského metra pro osoby s omezenou možností pohybu. Tato skutečnost je dána charakterem stanice Florenc, tj. přestupní stanice pro trasu B a C pražského metra a skutečností, že další přestupní stanice Muzeum byla bezbariérově zpřístupněna již dříve.

Vlastní realizace projektu "Výtahy ve stanici Florenc B" byla zahájena v 09/2005 a ukončena v 01/2007.

Cílovou skupinou projektu bylo dle zpracované studie proveditelnosti 33 500 osob s vadou pohybového ústrojí - z toho 4000 vozíčkářů - nebo jinak handicapovaných osob (celkem 200 000 na území Prahy), kterým byla zpřístupněna oblast středu města a důležité dopravní uzly v dané lokalitě (např. nádraží ČD, ÚAN Florenc). Dostupnost lokality umožnila integraci postižených osob v rámci místního trhu práce.

Vzhledem k již uvedené investiční náročnosti dodatečného bezbariérového zpřístupňování stanic metra se Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost rozhodl využít šanci na získání finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie. Projekt „Výtahy ve stanici Florenc B - bezbariérové zpřístupnění" vyhověl přesně specifickým cílům programu a typům podporovaných opatření Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 - Praha, priority 1 - revitalizace a rozvoj městského prostředí, opatření 1.1 - Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí.

V současnosti jsou náklady projektu následující:
druh nákladů výše nákladů
Celkové náklady: 77,946 mil. kč
Uznatelné náklady: 59,589 mil. kč
Příspěvky ze SF EU: 29,794 mil. kč
Příspěvky z národních veřej. zdrojů: 29,974 mil. kč
z toho - státní rozpočet: 9,724 mil. kč
- rozpočet MHMP: 10,070 mil. kč
Otevřít popup