Projekt: rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská /rtt Sokolovská/

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu dopravní obslužnosti a dostupnosti měnícího se a regenerovaného území Městské části Praha 9 - Vysočany, a to prostřednictvím modernizace páteřní tramvajové trati v ulici Sokolovská v úseku Balabenka - Náměstí OSN. Žádost o spolufinancování projektu z programu JPD 2 byla podána v rámci 3. výzvy v červenci 2005, přičemž následně byla získána finanční podpora z uvedeného programu v následující výši a struktuře:

zdroj financí výše financí
Pozn.: Uvedené % vyjádření se vztahuje pouze k uznatelným / způsobilým nákladům.
Strukturální fondy EU /konkrétně ERDF/ 50,0 %, tj. 57,093 mil. Kč
Státní rozpočet 33,9 %, tj. 38,709 mil. Kč
Rozpočet HMP 16,1 %, tj. 18,384 mil. Kč

Celkové náklady projektu byly 170,7 mil. Kč, uznatelné / způsobilé náklady 114,2 mil. Kč.

Projekt byl realizován v období červen 2005 - červen 2006 (včetně zkušebního provozu).

Realizace projektu byla velmi úzce propojena a koordinována s další investiční akcí realizovanou v dané lokalitě a taktéž podpořenou ze strukturálních fondů EU. Jedná se o projekt „Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany".

Další údaje o projektu RTT:

 • Konečný příjemce podpory: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
 • Zhotovitel stavby: Stavby silnic a železnic, a.s.
 • Inženýrská činnost: Inženýring dopravních staveb a.s.
 • Odborná asistence: SPF Group, v.o.s.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména:

 • modernizovaná TT v celkové délce 1,68 km;
 • zatravněné pásy kolejiště v celkové délce 400 m;
 • 5 zkvalitněných tramvajových zastávek.

Význam a potřeba realizace projektu je dána potenciálem výše zmíněného regenerovaného území, které na straně jedné disponuje relativně rozsáhlými areály umožňujícími rozvoj podnikatelských aktivit, a na straně druhé Vysočany disponují oblastmi předurčenými k výstavbě a rozvoji residenčních oblastí. Ulice Sokolovská pak tvoří jednu z klíčových rolí v dostupnosti daného území.

Výstavbou, resp. modernizací páteřní tramvajové trati v uvedené lokalitě bylo (nebo v budoucnosti bude) dosaženo následujících efektů:

 • výrazné zvýšení kvality a podílu využívání ekologicky šetrné kolejové dopravy ze strany obyvatel a návštěvníků hl. města Prahy,
 • zlepšení dopravní dostupnosti mezi lokalitou bydlení a lokalitou s významnou koncentrací pracovních příležitostí (realizací projektu bude eliminována potřeba snižovat rychlost průjezdu tramvají na minimální hodnoty v důsledku nevyhovujícího technického stavu tramvajového/ kolejového tělesa a trakčního vedení),
 • zlepšení kvality životního prostředí v dané lokalitě v důsledku:
  • zkrácení přepravního času v návaznosti na logistiku řešení přepravy osob v rámci Pražské integrované dopravy, a tudíž zajištění preference této dopravy ze strany potenciálních přepravovaných osob před dopravou automobilovou,
  • snížení hlučnosti kolejového provozu o cca 3 dB v návaznosti na zakomponování antivibračních prvků do investičních nákladů,
  • snížení prašnosti, kterého bylo dosaženo zatravněním 60 % celkové délky modernizovaného kolejiště. Při modernizaci byl do trati zabudován i zcela unikátní zavlažovací systém, kterým se pyšní pouze tento tramvajový úsek. Výsuvné postřikovače, umístěné těsně vedle zpevněného pásu obrubníku, provádějí automatické kropení zatravněného povrchu, přičemž postřik probíhá výhradně v nočních hodinách, kdy je jeho účinnost nejvyšší,
  • zvýšení potenciálu využití kolejové dopravy pro osoby s omezenou možností pohybu (veškeré modernizované tramvajové zastávky byly vybaveny signalizačním zařízením pro nevidomé a bezbariérovými přístupy),
  • zvýšení bezpečnosti přepravy osob na území hl. města Prahy (v důsledku dopravně - inženýrského řešení modernizovaného úseku a přilehlého okolí, především pak pohybu osob v prostorách tramvajové zastávky Nádraží Vysočany),
  • obsahové zkvalitnění „Projektu preference povrchové MHD v Praze" (plánovaná modernizace zahrnovala úpravu 2 světelných křižovatek s technickými prvky umožňujícími uvedenou preferenci).
Otevřít popup