Projekt JPD2 - modernizace kabelové sitě MR Klárov - Štefánikův most

Hlavním cílem projektu "Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most" bylo zajištění existence strategického prvku dopravního systému tramvajové dopravy na území hl. m. Prahy. Realizace projektu vyloučila stávající přímé ohrožení provozu tramvajové dopravy na území hl.m.Prahy, a to v důsledku zamezení výpadku měnírny a přerušení napájení zapříčiňovaných poruchami v napájení kabelové sítě.

Žádost o spolufinancování projektu z programu JPD 2 byla podána v rámci 4. výzvy v lednu 2006, přičemž následně byla získána finanční podpora z uvedeného programu v následující výši a struktuře:

zdroj financí výše financí
Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/ 50,0 % , tj. 49,873 mil. Kč
Státní rozpočet 33,9 %, tj. 33,814 mil. Kč
Rozpočet HMP 16,1 %, tj. 16,059 mil. Kč
Pozn.: Uvedené % vyjádření se vztahuje pouze k uznatelným / způsobilým nákladům.
 • Celkové náklady projektu byly 128,983 mil. Kč, uznatelné / způsobilé náklady 99,747 mil. Kč.
 • Projekt byl realizován v období duben 2006 - květen 2007.

Další údaje o projektu Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most:

 • Konečný příjemce podpory: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
 • Zhotovitel stavby: ČKD PRAHA DIZ, a. s.
 • Inženýrská činnost: Inženýring dopravních staveb a.s.
 • Odborná asistence: SPF Group, v.o.s.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména:

 • modernizovaná kabelová síť MR Klárov - Štefánikův most.

Realizací projektu bylo (nebo v budoucnu bude) dosaženo následujících efektů:

 • zvýšení propustnosti tramvajové trati a možnosti posílení provozu v rámci běžného i alternativního provozu,
 • zkrácení doby průjezdu v daném úseku o 45 % v důsledku instalace SSZ,
 • zlepšení ŽP v důsledku snížení dopadu vibrací trolejového vedení na obytnou zástavbu a snížením dopravního zatížení území MC Praha 1,
 • dlouhodobé provozuschopnosti zálohy pro měnírny Perštýn, Holešovice, Střešovice, část Smíchova,
 • ochrany levého břehu proti důsledkům povodní (součást investic MHMP v rámci protipovodňových opatření),
 • zvýšení bezpečnosti přepravy osob.
Otevřít popup