Projekt JPD2 - Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí

Hlavním cílem projektu "Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí" bylo dosáhnout zlepšení a zkvalitnění dopravní obslužnosti v projektem zasaženém území.

Žádost o spolufinancování projektu z programu JPD 2 byla podána v rámci 4. výzvy v lednu 2006, přičemž následně byla získána finanční podpora z uvedeného programu v následující výši a struktuře:
zdroj financí výše financí
Pozn.: Uvedené % vyjádření se vztahuje pouze k uznatelným / způsobilým nákladům.
Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/ 50,0 %, tj. 26,287 mil. Kč
Státní rozpočet 33,9 %, tj. 17,823 mil. Kč
Rozpočet HMP 16,1 %, tj. 8,464 mil. Kč
 • Celkové náklady projektu jsou 62,6 mil. Kč, uznatelné / způsobilé náklady 52,6 mil. Kč.
 • Projekt byl realizován v období červen 2006 - říjen 2006.

Další údaje o projektu Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí:

 • Konečný příjemce podpory: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
 • Zhotovitel stavby: NAVATYP a.s.
 • Inženýrská činnost: Inženýring dopravních staveb a.s.
 • Odborná asistence: SPF Group v.o.s.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména:

 • zajištění kvalitní a bezpečné kolejové dopravy v dané lokalitě prostřednictvím sanace zárubních zdí lanové dráhy Petřín.

Realizací projektu bylo (nebo v budoucnu bude) dosaženo následujících efektů:

 • zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti vybraného území,
 • zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby hromadné dopravy,
 • zlepšení regulace automobilové dopravy,
 • zvýšení bezpečnosti provozu lanové dráhy a posílení jejího dalšího provozu.

Více informací o JPD 2 lze nalézt na DotaceEU - Programové období 2004 - 2006.

Otevřít popup