Stanice - Pankrác

  • ražená jednolodní stanice s bočními nástupišti
  • pod stanicí Pankrác C a cca 33 m pod úrovní terénu, se 2 vestibuly a možností výhledového vybudování 3. vestibulu u České pošty
  • za stanicí je kolejiště pro obrat a odstav vlaků
  • umístění v sektorovém centru Pankrác
  • přestupní stanice na linku C a tramvajové linky

Architektem ražené jednolodní stanice metra Pankrác D je doc. Ing. arch. Patrik Kotas a Ing. arch Martin Smrž.  Stanice je navržena s bočními nástupišti a také jako součást přestupního uzlu mezi novou trasou I.D a stávající trasou C. Navržené řešení umožňuje propojení se stanicí metra Pankrác C samostatným eskalátorovým tunelem. Bezbariérové zpřístupnění obou stanic je zajištěno pomocí šikmého výtahu vedoucího v eskalátorovém tunelu do úrovně vestibulu u OC Arkády Pankrác, a využitím stávajícího výtahu ve stanici Pankrác C. Pro výstup na terén využívá stanice stávající vestibul, doplněný o výstup na opačné straně ulice Na Pankráci ve stávajícím objektu Gemini s předpřipraveným prostorem pro vestavbu vestibulu. Výhledově je počítáno s dobudováním vestibulu umožňujícího výstup u stávajících objektů České pošty a Bauhausu v ulici Budějovická.

Stanice Pankrác D je uložena pod stávající stanicí na trase C, přibližně v severojižním směru v místě křížení ulic Na Pankráci, Budějovická a Na Strži. Za jižním čelem stanice probíhá přestupní chodba umožňující výstup směrem k OC Arkády Pankrác a směrem k objektu Bauhausu, před severním čelem stanice je vysazena přestupní chodba umožňující výstup do stávajících prostor objektu Gemini.

Využitím stávajících výstupů z metra C jsou zachovány stávající vazby na návaznou dopravu, s možností dodatečného napojení na plánované prodloužení tramvajové trati. Podpovrchový přístup na tramvajové zastávky v ulici Na Pankráci bude zajištěn podchodem mezi stávajícím vestibulem stanice metra Pankrác C a vestibulem objektu Gemini. Další možný rozvoj stanice spočívá v doplnění výstupu jižním směrem, pod pracovním názvem „vestibul pošta“.

Stanice Pankrác na trase D je díky své koncepci jednolodní ražené stanice charakteristická velkým vzdušným klenbovým prostorem, který podtrhuje význam této stanice, jakožto přestupního uzlu na trasu C. Do prostoru samotné stanice se vstupuje po vložených podestách v úrovni nad nástupištěm; prostorové uspořádání podest, jejich zavěšení, uspořádání schodišť a eskalátorů zajišťujících propojení úrovně nástupiště s úrovní nástupních podest je řešeno symetricky podél příčné osy stanice. Koncepce dispozičního uspořádání přestupních vazeb stanice se tak odráží v jejím architektonickém řešení a naopak – architektonické prvky jako schodiště, eskalátory a výtahy vizualizují směry dopravních proudů cestujících. Výtahy, které propojují úroveň nástupiště s úrovní nad nástupištěm, jsou zasunuty za čela stanice, nicméně jsou navrženy jako prosklené a v čelech stanic se uplatňují vertikálním „oknem“ – pohyb výtahů je z nástupišť viditelný. Motiv vzdušnosti prostoru nástupiště je podpořen systémem osvětlení klenby stanice, vzdušným uložením nástupních podest, transparentním řešením zábradlí podest a schodišť a dále maximálně možnou transparentností prosklených bezpečnostních stěn na hranách obou nástupišť. Zachování přímého vizuálního kontaktu mezi oběma nástupišti navzájem i průhled na přijíždějící soupravu metra by mělo podpořit dojem velkého podzemního halového prostoru.

Materiálové a barevné řešení stanice, jejích vestibulů, přestupních chodeb a eskalátorových tunelů je navrženo jako střízlivé – v neutrálních barvách, s využitím palety šedých a stříbrných odstínů (povrchy kamenné dlažby, pohledových betonů, kovových obkladů soklů, akustických podhledů apod.), bílé barvy s lesklým povrchem (obklady bílým sklem) a s výrazným barevným akcentem, který představují prvky orientačního informačního systému v modré barvě, která symbolizuje samotnou barvu trasy D. Barevný koncept doplňuje navržený systém osvětlení. Základní a prostorové osvětlení bílé barvy je doplněno modrými „scénickými“ světelnými prvky (osvětlení kolejiště stanice, přisvětlení plochy klenby, přisvětlení ploch soklů, podsvětlení prvků orientačního informačního systému v přestupních chodbách a eskalátorových tunelech). 

Části vestibulů, které navazují na stávající prostory (OC Arkády Pankrác a objekt Gemini) se svým barevným a materiálovým řešením těmto prostorům přizpůsobují tak, aby napojení nové stavby na tyto prostory přirozeně navázalo, případně aby došlo ke koncepčnímu oddělení v logických místech.

Pro obklady stěn je stanovena koncepce s použitím velkoformátových obkladů, v případě prostoru stanice v bílé barvě, která je jedním z charakteristických znaků stanice, s výraznou příčnou fragmentací (negativní spára, nuta) pro zdůraznění tvaru klenby a prostoru stanice. V projektem stanovených částech ploch umožňují obklady stěn a kleneb splnit akustické požadavky na vnitřní prostor stanice, zejména dobu dozvuku (srozumitelnost hlášení rozhlasu).

Čela stanice jsou v rámci výtvarného řešení stanice pojata jako vizuální akcent v jinak výtvarně uměřeném prostoru. Obklady stěn čel stanice tvoří mediální stěny. Na nich se mohou zobrazovat různé statické nebo pohyblivé vzory které mohou reagovat tak na různé situace (například na přítomnost soupravy ve stanici, aktuální situaci počasí na terénu apod.). 

Součástí řešení přestupní stanice Pankrác D jsou i stavební úpravy ve stávající stanici na trase C. Architektonickým principem těchto úprav je respekt ke kvalitnímu řešení interiéru stávající stanice, barevný a materiálový soulad se stávajícím řešením. V souvislosti s výměnou eskalátorů ve stanici jsou navrženy stavební úpravy stávajících konstrukcí. Cílem těchto úprav je zajištění vyšší přehlednosti o uspořádání ve stanici, zejména s ohledem na vizuální informaci o umístění vertikální vazby na vestibul.

 

Dlouhodobý zábor zařízení stavenišť

Vizualizace stanice Pankrác

Historický vývoj architektonického řešení stanice Pankrác najdete ve fotogalerii.

Otevřít popup