Realizace

Projekt Výstavba trasy I.D metra v Praze (nultá etapa):  Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a

 

Základní informace

Název stavby: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác – Depo Písnice
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Obstaravatel, TDI: Inženýring dopravních staveb a.s.
Branická 514/140, 147 00 Praha 4 - Braník
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Zhotovitel VO-OL: HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Zhotovitel PAD1b a PAD4: Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zhotovitel OL1: Společnost pro GTM metra úseku ID1a – OL1
(STRABAG a.s., Energie – stavební a báňská a.s., STRABAG AG)
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zhotovitel Komplexní monitoring: GTM TRASY I.D METRA
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
(INSET s.r.o., GeoTec-GS a.s.)
Zhotovitel Pasportizace: PASPORTY PRO METRO I.D
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
(INSET s.r.o., GeoTec-GS a.s.)

 

Popis doplňkového geologického průzkumu

GEO je navrženo jako nultá etapa výstavby Metra D. Jde o geologický průzkum ve formě podzemních děl, prováděných hornickým způsobem, který je zahájen před samotnou hlavní výstavbou. Jde o doplňující (ověřovací) průzkum nad rámec všech průzkumů obsažených v jednotlivých zpracovaných stupních projektu.

Cílem navržených průzkumů je zajištění co nejvýstižnějších technických informací pro další stupně projektové studie a zejména realizaci, s cílem maximálního zpřesnění potřebných opatření a minimalizace dopadů na okolní obyvatele  při výstavbě v rizikových oblastech následných etap trasy metra ID.

Tyto průzkumné práce byly navrženy celkem z 5 míst (VO-OL, PAD4, PAD1b, OL1 a OL2) a pokrývají všechny ražené stanice a mezistaniční úseky ražené dle zásad NRTM (Nová Rakouská Tunelovací Metoda). Problémy při povolování kácení právě v lokalitě Olbrachtova způsobily vypuštění průzkumu v lokalitě OL2, protože dle harmonogramu by realizace průzkumu již zasahovala do realizace výstavby. 

Aktuálně se tedy realizují průzkumy ze 2 míst (VO-OL a PAD4). Na lokalitách PAD1b a OL1 byl geologický průzkum ukončen v roce 2020.

Doplňující geologický průzkum:

Trasa GEO:

Popis lokality PAD4

Zábor pro zařízení staveniště je v prostoru stávajícího parku u pošty Pankrác v místě křížení ulic Budějovická a Na Strži. Přístup do stávajícího objektu pošty je zachován. Jedná se o plochu, která slouží jako zařízení staveniště při realizaci geologického průzkumu v prostoru budoucí stanice metra Pankrác D. Průzkumná štola stanice Pankrác D - Jih, má za úkol ověřit chování Kosovských vrstev ve stropu stanice, jejich vrstevnatost, výskyt poruch, zvodnění, geotechnické parametry atd. Průzkumná štola směrově, výškově i tvarově kopíruje cca ½ kaloty budoucích výstupních tunelů směrem do Arkád a k poště o celkové délce 116,67 m. Přístup k ní povede skrze krátkou štolu a šachtu hloubky 29,9 m, která bude, stejně jako zařízení staveniště, umístěna v zeleném pásu na rohu ulic Na Strži a Budějovická.

Dokončené práce – rok 2020

Příprava území, demolice, vjezdy a výjezdy – realizace, vodovodní přípojka staveniště, kanalizační přípojka, el.přípojka VN staveniště, ochrana inženýrských sítí, přeložka a ochrana VO v průběhu geologických prací, ochrana vodovodního přivaděče DN1200- výkopové práce, pažení, betonáž, armování ochranné desky,  ZS – zařízení staveniště – pokládka vnitrostaveništních rozvodů a technologických zařízení.


Stavební část - Výstavba stavební jámy – hloubení šachty dokončeno, dokončen mikropilotový deštník, provedeny geologické průzkumné vrty – presiometrický vějíř a tlaková injektáž pod stávající trasou C – 5vrtů. Štola vyražena, na prvním rozšíření profilu provedena cca 26 m z celkových 58 m.

Doplnění injektáží směrem k provozované trase C i průzkumné štole VO-OL, která bude probíhat ještě pod štolou PAD4 a trasou C. Rozšíření průzkumné štoly v některých částech dle projektu. Vyhodnocování prováděných injektáží.

Průzkumná štola probíhá pod provozovanou trasou C metra a byla tedy provedena tlaková injektáž pod trasou C. Provedeny byly i geologické průzkumné vrty.

Realizována byla výměna materiálu vodovodního řadu DN 400 za použití kvalitnějších materiálů. Stav vodovodního řadu hrozil při pokračování prací na PAD4 i VO-OL havárií. 

 

Činnosti prováděné v roce 2021

Provedeny mimořádné injektáže pod trasou C, provedené na doporučení báňského projektanta. Stále je prováděna průběžná kontrola stavu tunelů stávající trasy C. Odvoz rubaniny na skládku, čerpání balastních vod, průkazné zkoušky kotev, svorníků, stříkaných betonů. Probíhají pokusné chemické injektáže z různých materiálů pro zlepšení horninového prostředí a jejich vyhodnocování a geofyzikální měření.

Geologický průzkum – geologické sledování šachty, štoly, indexování hornin, řízení geologického průzkumu, spolupráce s geologickým monitoringem, geofyzikální měření, měření ražby, povrchů, měření staničních tunelů trasy C.

V byly 05/2021 ukončeny razící práce, dokončují se práce a zkoušky geologického průzkumu. Následně bude vyhotovena závěrečná zporáva o provedení geologického průzkumu odpovědným řešitelem IGP.

Nejbližší činnosti

Měření šachty, štoly, povrchů, měření traťových tunelů trasy C a jejich vyhodnocování, odvozy rubaniny na skládku a čerpání balastních vod. 

Na základě důrazného doporučení autorského dozoru, stanovisek ostatních odborných organizací zůčastněných na stavbě, se provádí prohloubení dna v závěřečné fázi staveb pod provozovanou trasou metra C. To znamená dokončení stávajícího profilu do staticky mnohem přijatelnějšího tvaru, který zabrání možným poklesům trasy C a doupřesní výsledky IGP. Termín zahájení prací 08/2021 s dokončením na přelomu roku 2021/2022. 
 
Fotogalerie:

Pad 4 - spouštění stroje do štoly:

Pad 4 - spouštění stroje do štoly:

Pad 4 - betonáž dna stavební jámy:

Pad 4 – příprava ražby štoly:

Pad 4 – průzkumná štola:

Pad 4 - průzkumná štola:

Popis lokality PAD1b

Zábor pro zařízení staveniště je navržen v prostoru volné plochy okolo sjezdu z ulice 5. Května do ulice Na Strži. Jedná se o plochu, která slouží jako zařízení staveniště při realizaci geologického průzkumu v prostoru budoucí stanice metra Pankrác D. Šachta hrubého profilu 308 m2, je umístěna na pozemku mezi ulicí 5. května (směrem do centra) a rampou k ulici Na Strži. Šachta bude dosahovat hloubky cca 30 m. 

Dokončené práce – rok 2020

Příprava území, provizorní dopravní značení, vodovodní přípojka staveniště, kanalizační přípojka, el. přípojka VN staveniště, ochrana inženýrských sítí, výstavba stavební jámy - pilotová část + ztužující část pilot, dokončen 12. a 13. záběr – na úroveň 27,25m vč. dokončení převázky P4, vč. napnutí kotev, provedeny lanové kotvy v rámci převázky P4 bez napnutí, odvoz vytěžené rubaniny z mezideponie na skládku, čerpání balastních vod. Provedena ochranná betonová vrstva základové spáry a provedeny drenáže k budoucí betonové čerpací jímce.

Hlavní stavební práce na PAD1b byly ukončeny.  Byla provedena ražba šachty do hloubky 27,3 m a ochranná betonová vrstva základové spáry četně drenáže k čerpací jíme. Jádrový vrt v ose budoucí štoly byl ukončen v délce 102 m z plánovaných 205 m délky.

Byla zpracována Závěrečná zpráva o geologickém průzkumu PAD1b.

Činnosti prováděné v roce 2021

Prohlídky provedeného díla, čerpání balastních vod.

Nejbližší činnosti

Pokračování v prohlídkách a čerpání balastních vod v místě křížení budoucí vzduchotechnické štoly a odstavných kolejí stanice Pankrác D.

V měsíci únoru 2021 byly provedeny práce na 3 dodatečných vrtech z povrchu, které ještě upřesnily geologický průzkum dané oblasti.

Fotogalerie:

Pad 1b – výstavba stavební jámy:

Pad 1b – dno šachty:

Pad 1b - dno šachty:

Popis lokality VO-OL

Předmětem průzkumného geologického díla je jednak realizace stavební části, tak i geologického průzkumu.

Zábor pro zařízení staveniště je navržen v prostoru stávajícího parku mezi ulicemi Na Strži a Jankovská. Jedná se o plochu, která slouží jako zařízení staveniště při realizaci geologického průzkumu v prostoru budoucí stanice metra Pankrác D. Průzkumná štola mezistaničního úseku Olbrachtova - Pankrác D má několik úkolů. Během průzkumu bude ověřeno chování Králodvorských břidlic, jejich tektonické porušení a reakce na navržená sanační opatření pro budoucí ražbu rozpletu pod nadzemním objektem. Dále bude nutné pomocí patní štoly sestoupit na dno budoucí stanice Pankrác D, kde bude ověřeno chování Kosovských vrstev, jejich vrstevnatost, výskyt poruch, zvodnění, geotechnické parametry atd. a určení polohy diabásů a jejich zvodnění. Průzkumná štola směrově, výškově i tvarově kopíruje cca výrubu budoucích traťových tunelů směrem ke stanici Pankrác D. 

Obsahem stavební části geologického průzkumu je realizace hloubené šachty ze zařízení staveniště mezi ulicemi Na Strži a ulicí Jankovská,která byla zahájena 19.6.2019, o ø 21 m, jež je zajištěna převrtávanými pilotami o ø 1200 mm v počtu 74 ks. Délka pilot je až 37,5 m od hlavového trámu. Hloubená šachta je zajištěna 5 úrovněmi převázek. U převázek č. 4 a 5 jsou vrtány 8 pramencové kotvy. Dno šachty je v hloubce 36,6 m a spojeno s pilotami železobetonovým dnem. Šachta byla dohloubena 3.1.2020. 

Řez šachtou VO-OL

Ražba tunelu je provedena metodou NRTM s velkým důrazem na kotvení čelby a s poměrně tuhým ostěním pro minimalizaci deformací horninového prostředí. Důvodem je snaha o minimalizaci poklesů povrchové zástavby, inženýrských sítí a provozovaných tunelů trasy metra C v komplikovaných hydrogeologických podmínkách. Délka tunelu je 322,2 m, který v úvodních 12 m je ražen pod ochranou mikropilotového deštníku. Průzkumný tunel je v ose budoucího traťového tunelu linky Metra D ve směru ke stávající stanici Pankrác.

Tunel je rozdělen do 10 typů výrubu. Součástí raženého tunelu jsou i odstavné koleje a  patní tunel, který bude navazovat na jednolodní stanici Pankrác. Plocha výrubu se pohybuje od 41,4 m2 do 64,2 m2 a je horizontálně členěn na 2 až 3 výškové úrovně.  Primární ostění je v tloušťce 0,25 m – 0,45 m.  Průzkumné díly bylo v portálové části rozšířeno o druhou část kaloty až do TM 41,7 m. Aktuálně se nachází ražba v kalotě v TM 242,2 a profil je uzavřen do  TM 237,2.

Dokončené práce – rok 2020

Příprava území, vjezdy a výjezdy na staveniště, přípojka vody zařízení staveniště (ZS), demolice, elektrická přípojka VN staveniště.

Byly provedeny přípravné práce, vyhloubena šachta do hloubky 36,6 m a je prováděna ražba průzkumné štoly. Bylo provedeno 265 m štoly z celkových 322,19 m. Provedeno je rozšíření průzkumné štoly v prvních 41,7 m na plný profil dvoukolejného tunelu.

V červnu a červenci roku 2020 bylo zrealizováno zkušební injektážní pole, kde se zkoušely 3 typy materiálu na chemické (jedno a dvousložkové polyuretany) a cementové bázi (cement na bázi mikrocementu) , jejiž fukcí je zlepšení paramentrů horninového prostředí. Dále bylo z povrchu v rámci geologického průzkumu do dnešního dne provedeno 966 m jádrových vrtů pro inklinometrická měření, extenzometry a měření hladin spodní vody.  Ze šachty již byl realizován subhorizontální jádrový vrt délky 70 m ve směru stanice Olbrachtova a dva presiometrické profily PP01, PP2  se 2 x čtveřicí jádrových vrtů navzájem kolmých o celkové délce 120 m.

Činnosti prováděné v roce 2021

Stavební část, ražby, injektáže – čerpání spodní vody, ražba průzkumné štoly, odvozy z mezidepoonie na skládku, úklid plochy ZS, čerpání spodní vody. Rozšiřování štoly, betonáže, provádění zkušebních injektáží z různých materiálů pro zlepšení parametrů horninového nadloží, jejich vyhodnocování.

Pokračující ražby probíhají pod provozovanou trasou C a současně pod již provedenou průzkumnou štolou PAD4. 

Geologický průzkum – geologické sledování ražby štoly, indexování hornin, řízení geologického průzkumu, spolupráce s geologickým monitoringem, geofyzikální měření.

Zařízení staveniště – úklid zařízení staveniště.

Razící práce byly prováděny pod průzkumným dílem z PAD4 a souběžně i pod provozovanou trasou C. V 05/2021 byly ukončeny razící práce, dokončují se práce a zkoušky geologického průzkumu.Bylo vyraženo průzkumní dílo na celkovou délku 322,85 m, v úvodní části bylo rozšířeno na plný profil dvoukolejného tunelu v délce 41,7 m. Z podzemí bylo provedeno celkem 631 m jádrových průzkumných vrtů. Byly provedeny zkušební injektáře a zabetonována železobetonová deska v délce 252 m. Jakmile bude dílo dokončeno, bude vyhotovena závěrečná zpráva o provedení geologického průzkumu odpovědným řešitelem IGP.

Nejbližší činnosti

Průzkumná štola prochází pod provozovanou trasou C, budou pokračovat zkušební injektáže a dodělána železobetonová deska v celkové délce 70 m. 

Na základě doporučení autorského dozoru, stanovisek ostatních odborných organizací zůčastněných na stavbě a stanoviska odborného dohledu OBÚ pro Prahu a Středočeský kraj se připravuje úprava již vyraženého profilu na staticky výhodnější pro provozovanou trasu C. Tento krok povede k zajištění bezpečnosti trasy C a upřesnění IGP v této oblasti. Termín zahájení prací 08/2021 s dokončením na přelomu roku 2021/2022. 

VO-OL – Průzkumná štola:

Fotogalerie VO-OL

Popis lokality OL1

Zábor pro zařízení staveniště je navržen v prostoru stávajícího parku mezi ulicemi Na Strži a Antala Staška. Jedná se o plochu, která slouží jako zařízení staveniště při realizaci geologického průzkumu v prostoru budoucí stanice metra Pankrác D. Průzkumná štola v mezistaničním úseku Nádrží Krč - Olbrachtova má za úkol prověřit horninový masiv pod povrchovým objektem v ulici Antala Staška 30 (parc.č. 1352/1 v k.ú. Krč). Průzkumná štola směrově, výškově i tvarově kopíruje sanační štolu. Vstup do ní bude za šachtou umístěnou na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. 

Dokončené práce – rok 2020

Příprava území, vjezdy a výjezdy na staveniště, demolice, provizorní dopravní značení, el. přípojka VN staveniště, kanalizační přípojka, úprava zastávky BUS Ryšánka, výstavba stavební jámy – změna technologie hloubení šachty.

na průzkumném díle byly ukončeny k 31.7.2020. Podle projektu byla vyhloubena jáma o průměru 6m s hloubkou 30,5m. Dále byla vyražena průzkumná štola v celkové délce 60m o průřezu 21,75 m2. Na konci průzkumné štoly bylo z čelby díla odvrtáno vějířovitě celkem 317m průzkumných jádrových vrtů, o průměru 76 mm.

Průzkumné geologické práce obsahovaly inženýrsko-geologické vyhodnocení, presiometrické a dilatometrické zkoušky, zhodnocení geotechnických vlastností hornin, odběry vzorků hornin z průzkumných vrtů ze štoly, indexové a mechanické vlastnosti hornin, zhodnocení geotechnických vlastností hornin včetně vypracování Závěrečné zprávy.

Činnosti prováděné v roce 2021

Od 1.8.2020 se provádí zabezpečení raženého průzkumného díla a jeho údržba, dle SoD po 2 roky ( tj. do 1.8.2022 ). Tyto činnosti zahrnují denní prohlídky průzkumného díla, jeho údržbu, čerpání podzemních průsakových vod a její evidenci, součinnost s geomonitoringem při pravidelném měření a sledování průzkumného díla, povrchových objektů a přilehlých inženýrských sítí.

Nejbližší činnosti

Pokračování ve stávajících činnostech, tj. zabezpečení raženého průzkumného díla a jeho údržba.

OL1 – Průzkumná štola:

Realizace OL 1

Fotogalerie OL 1

Shrnutí GEO činností ve všech čtyřech lokalitách

Ve všech lokalitách byly ukončeny významné hlučné činnosti spočívající ve vrtání přístupových šachet. V průběhu dalších měsíců budou dále pokračovat hlučné činnosti spočívající pouze v realizaci vrtů monitoringu a běžné stavební činnosti spojené s hloubením šachet.

Byl zajištěn požadavek na omezení hluku v ranních hodinách:

  • Sobota od 8:00 hodin
  • Neděle a svátek od 9:00 hodin

Ve všech lokalitách byl realizován archeologický dohled.

V roce 2019 byly provedeny přípojky inženýrských sítí na zařízení staveniště a napojení na přilehlé komunikace. Na všech staveništích byly provedeny pilotové stěny a bylo prováděno hloubení šachet.

V roce 2020 byly ukončeny ražby průzkumných štol na  na PAD1b a OL1 a vydány Závěrečné zprávy o provedeném průkumu.  Dále probíhá údržba.

Budou ještě provedeny 3 vrty z povrchu.

Pasportizace a monitoring úseku ID1a

Popis Pasportizace

Úkolem pasportizace je popis a zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu budov nadzemní zástavby, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí před jejich ovlivněním od ražeb geologického průzkumu. Tyto činnosti jsou nutné pro splnění § 22 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem.

Stav výstavby k aktuálnímu datu a činnosti v období – rok 2020

Dokončené objekty 

Bylo provedeno celkem 59 výchozích pasportů objektů v zóně ovlivnění realizací stavby „Doplňkový geologický průzkum pro METRO I.D“ v katastrálních územích Pankrác a Krč v Praze 4. Z toho bylo 17 objektů nadzemní zástavby (bytové a velké komerční objekty) a 42 objektů v podzemí a veřejném prostoru (tunely metra C, kabelovody, inženýrské sítě, komunikace, zeleň). Na základě zpřístupnění budovy Gemini Pankrác byla provedena i pasportizace. Byly dokončeny znalecké posudky u objektů, které jsou ovlivněny výstavbou v roce 2020.

Nejbližší činnosti

Průběžná repasportizace se připravuje a bude zahájeno podle postupu zhotovitelských firem a reakcí budov a stávajících podzemních sítí na výstavbu z výsledků monitorovacího bezpečnostního sledování. 

Konečný repasport bude zahájen podle platného harmonogramu v roce 2021.

Geotechnický monitoring

Geotechnický monitoring spořívá ve sběru informací o chování horninového masivu, vybraných inženýrských sítí a budov v zóně ovlivnění při jejich zasažení inženýrským dílem nebo probíhajícími přírodními procesy. Zároveň monitoruje vyražené dílo, bude probíhat po celou dobu realizace Stavby a dále po dokončení stavební části průzkumu po dobu 2 let. Celkem je realizováno 45 vrtů (Hydrogeologické vrty, Inklinometrické vrty, Extenzometrické vrty). 

Jak je výše uvedeno, průzkumné štoly PAD4 i VO-OL, a tudíž i budoucí trasa D prochází pod provozovanou trasou metra C. Sledují se tedy poklesy, náklony, podélné sklony v obou tubusech metra v dotčeném úseku. Mimo metro C se sledují a vyhodnocují dopady ražeb na povrchu na vybraných inženýrských sítích a na objektech v poklesové zóně. Sleduje se i hladina podzemní vody. Vlivem ražeb došlo k výraznému snížení hladiny podzemní vody a nadále se snižuje. Vlivem snížení HPV dochází i k celkovému poklesu území. Podklady z geotechnického monitoringu jsou důležitým podkladem pro stanovení doporučení Rady monitoringu na další postup ražeb. 

Sledování pod provozovanou trasou C včetně uvnitř trasy pokračuje nepřetržitě. V případě dodatečných prací na PAD4 a VO-OL budou ještě počty měření upřesněny. 

Rada Monitoringu (RAMO)

U tunelových staveb, jakožto u konstrukcí s neobvyklým rizikem, je z důvodu zajištění bezpečnosti osob, zdraví a eliminace škod na majetku (v našem případě při provádění GEO) v případě vzniku nebezpečí nutno realizovat případné úpravy technologických postupů ve vztahu k zajištění stability výrubu apod., a to v reálném čase operativním rozhodováním kompetentních zástupců stran zúčastněných na výstavbě. 

Rozhodování probíhá bez administrativních průtahů po dohodě objednatele, TDI, AD a zhotovitelů na základě doporučení RAMO, které je pro objednatele specializovaným poradním orgánem. Před zahájením ražeb byli určeni zástupci ze strany objednatele, technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru (AD) a zhotovitelů, včetně definování kompetencí a odpovědností, tzn., došlo k odsouhlasení statutu RAMO. RAMO se schází na jednáních 1x za 14 dnů. RAMO na svých mimořádných jednáních v I. čtvrtletí 2021 doporučilo rozšíření profilu ražeb PAD4 a VO-OL do staticky výhodnějších profilů. 

Stav realizace ochranných vrtů je dle následující tabulky

lokalita popis celkem realizováno
VO-OL Hydrogeologický vrt 8 8
VO-OL Inklinometrický vrt 2 2
VO-OL Extenzometrický vrt 14 14
PAD4 Hydrogeologický vrt 8 8
PAD4 Inklinometrický vrt 2 2
PAD4 Extenzometrický vrt 4 4
PAD1b Hydrogeologický vrt 2 2
PAD1b Inklinometrický vrt 2 2
OL1 Hydrogeologický vrt 3 3
celkem   45 45

Závěr

Na všech lokalitách byly ukončeny významné hlučné činnosti spočívající ve vrtání pilot přístupových šachet a v souvislosti s realizací ražeb průzkumných štol a běžné stavební činnosti s tím spojené. Bylo vyhověno požadavku investora na omezení hluku v ranních hodinách v sobotu do 8:00 hodin a v neděli a svátek do 9:00 hodin.

V souvislosti se zahájením geologického průzkumu pro stavbu trasy pražského metra D byl stanoven archeologický dohled ve všech lokalitách, neboť z hlediska archeologické památkové péče tento projekt představuje akci, která vzhledem ke svému rozsahu výrazně ovlivní místa s dochovanými archeologickými nálezy na území Prahy. Dává příležitost archeologům pro dokumentaci podoby antropogenního nadloží a tím i upřesnění podoby výskytu archeologických nálezů. Ze všech čtyřech lokalit byly průběžně odváženy vzorky nálezů a podrobeny dalšímu odbornému zpracování. Archeologické práce byly na všech čtyřech lokalitách v průběhu roku 2020 ukončeny.

Všechny lokality jsou blízce monitorovány z hlediska čistoty stavenišť a zhotovitelé vyzváni ke striktnímu dodržování čistoty u vjezdu a výjezdu ze stavenišť a odvozových tras. Při zhoršených klimatických podmínkách se také zvýší frekvence čištění přilehlých komunikací opatřením pojezdu čistících vozů.

Práce na inženýrsko-geologickém průzkumu pokračují v souladu s harmonogramy s přihlédnutím k zastiženým geologickým podmínkám. Průzkum je monitorován Obú pro Hl.m. Prahu. Provedené změny v projektové dokumentaci byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem a investorem. Na průběh ražeb dohlíží poradní orgán Rada monitoringu.

Na staveništích PAD1b a OL1 byly hlavní práce ukončeny. Na staveništích PAD4 a VO-OL byly ukončeny razící práce v 06/2021. Nyní se dokončují horninové zkoušky pro zpracování závěrečných zpráv o provedení IGP.