Stanice - Písnice

  • Hloubená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm cca 13 m pod úrovní terénu1 podpovrchovým vestibulem
  • umístění u bývalého „Masokombinátu“ u Libušské ulice
  • přestup na autobusy PID, parkoviště P+R se  409 parkovacími místy
  • možnost koordinace a souběžné výstavby 2. vestibulu metra a developerského projektu
  • podoba vzejde z výtvarné soutěže

Architektem hloubené jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm je Ing. arch. Miroslav Rous. Původní návrh s bočními nástupišti byl v průběhu projekčních prací upraven na řešení s ostrovním nástupištěm z důvodu výstavby navazujících tunelů. Původně uvažovaná technologie hloubeného dvojkolejného tunelu byla nahrazena koncepcí 2 ražených jednokolejných tunelů.

Výstup ze stanice je situován v prostoru stávajícího přestupního uzlu MHD, který je historicky umístěn u hlavního vstupu do bývalého areálu písnického masokombinátu a libušské drůbežárny v Praze, nynějšího areálu SAPA. Vestibul je umístěný na jižním konci nástupiště, propojení je zajištěno trojicí eskalátorů a výtahem. Na vestibul navazuje podchod pod ulicí Libušská. Výstupní povrchový objekt v sobě integruje výdech hlavního větrání stanice. Stanice má dále nouzový východ, který je situován do ulice V Lužích. 

Tvar výstupního povrchového objektu byl na základě požadavků městské části a IPRu upraven do dnešní podoby. Původní eliptický tvar zastřešení byl nahrazen objektem integrujícím výstup s obchodní plochou. V severní oblasti se plánuje nová zástavba ve spolupráci Odboru územního rozvoje a soukromého developera. Návrh stanice a situování výstupů na tyto záměry adekvátně reaguje. Původně plánovaný nouzový únik na severu je nahrazen plnohodnotným vestibulem, který je zaintegrován do navrhované zástavby.

Půdorysné rozměry stanice, její šířka, délka a hloubka pod terénem jsou dány výškovým a směrovým řešením trasy. Výškové řešení kolejí je definováno požadavky na bezpečnou ražbu v zástavbě a minimálními výškami nadloží při podcházení hlavních kanalizačních stok, které odvádí kanalizační řady z areálu SAPA.

Prostorové řešení stanice je založeno na vizuálním propojení vestibulu s nástupištěm, kde výraznou roli tvoří prolamovaná stropní konstrukce, která opticky snižuje převýšený prostor stanice. Vyznění stanice je založeno na tvarové a materiálové jednoduchosti, která bude doplněna dominantními sjednocujícími prvky trasy metra D. Důrazně by zde měl vyniknout fakt, že se jedná o jednoduchou účelovou stavbu sloužící dopravě. 

Uvedené vizualizace slouží jako podklad pro výtvarné soutěže, po jejich ukončení budou aktualizovány.

Povrchy této stanice aktuálně procházejí další optimalizací, aktuálně se připravuje studie MHMP UZR, optimalizace severního a jižního vestibulu, podchod pod ulicí Libušská, integrace metra do budoucí zástavby. Zároveň se optimalizují zařízení staveniště v dané lokalitě i nová vegetační výsadba. Výsledné řešení by mělo být zapracováno do změny DUR po dohodě s MHMP, příslušné MČ, IPR, DOSS, SAPA a vlastníky pozemků.

Vizualizace stanice Písnice

Historický vývoj architektonického řešení stanice Písnice najdete ve fotogalerii.

Otevřít popup