Stanice - Nádraží Krč

  • povrchová stanice s bočními nástupišti a 2 vestibuly
  • umístění v krčském údolí mezi Jižní spojkou a železniční tratí 
  • přestupní uzel na železniční stanici Praha Krč, přestup na autobusové linky, parkoviště P+R o kapacitě 444 parkovacích stání u jižního vestibulu a 156 parkovacích stání u severního vestibulu metra
  • možnost koordinace a souběžné výstavby stanice metra, železniční stanice a developerské výstavby

 

Architektem povrchové stanice s bočními nástupišti je Ing. arch. Jiří Pešata. Stanice Nádraží Krč je povrchová stanice situovaná do pásu zeleně s vodní plochou. Vymezena je ze severu Jižní spojkou, z jihu železniční stanicí Praha – Krč, z východu novogotickým krčským zámkem s přilehlým golfovým hřištěm a přírodním parkem a ze západu ulicí V Podzámčí.

Oblouková stanice s bočními nástupišti, dvěma vestibuly (severním a jižním) je částečně na mostě, neboť překonává rybník a Kunratický potok. Osy kolejí nejsou soustředné kružnice, ale rozbíhají se. Důvodem je jejich napojení z jihu do jednoho dvoukolejného tunelu a ze severu do dvou tunelů jednokolejných. Výšková poloha kolejí je pevně fixována, jelikož trasa musí současně podejít Jižní spojku a vlakové nádraží a zespodu jejich polohu vymezuje Kunratický potok.

Hlavní myšlenkou architektonického návrhu je splynutí stavby s parkovou úpravou okolí, bez ambice vytvoření přílišné dominanty v území, s cílem organického zapojení dopravní stavby do krajiny. Myšlenku záměru podporuje i samotná existence novogotického krčského zámku, který je se stanicí v přímém kontaktu.  


Společným rysem uplatňujícím se v návrhu exteriéru i interiéru stanice je jednoduchost, strohost a čistota navržených konstrukcí. Jestliže je pro exteriér typické maximální užití intenzivních a extenzivních zelených střech, a to i na zastřešení mostu nad kolejištěm, tak v interiéru se jedná o uplatnění čistých hladkých ploch stěn a stropů v decentním neutrálním šedém odstínu. V co největším rozsahu jsou proto tyto plochy ponechány v jejich betonové podobě a jsou doplňovány skleněnými lisovanými velkoplošnými obkladovými deskami. Naskýtá se tak možnost širokého výtvarného uplatnění nejen při pojednání skleněných ploch, nýbrž i při případném použití různých metod foto tisku u pohledových betonů. Samozřejmostí je užití společných prvků trasy D definovaných v libretu – trasové propojení nové linky a ideové začlenění nové trasy do stávajících linek metra.

Zároveň s návrhem stanice dochází i k formulování a definování širšího okolí kolem ní. Do území tak nepřichází „pouze“ nová architektura, ale jedná se vlastně o krajinářský zásah což je v novodobé historii projektování stanic metra zcela unikátní, výjimečná a ojedinělá záležitost. Je to vyvoláno rozsáhlou úpravou koryta Kunratického potoka, kdy dochází k rekultivaci velkého území, které rozšiřuje plochu stávajícího parku. U jižního vestibulu dochází ke koordinaci ohledně vytvoření integrovaného přestupního uzlu s železniční stanicí Praha – Krč. 

V současnosti dochází k úpravě projektu, ve kterém bude zohledněn vstup developerské společnosti Reflecta Development a.s. Cílem je oba projekty propojit a vytvořit jeden funkční a vizuální celek. Jistou změnou bude, že zastřešení mostu bude pochozí a do návrhu se vrací kompletní adaptace nádražní budovy. Více informací o podobě developerského záměru je na stránkách www.novakrc.cz.

Počátek vývoje stanice se datuje k roku 2010, kdy bylo investorem potvrzeno zadání, že kromě stanice s bočními nástupišti na mostě, bude součástí návrhu i kompletní přeměna přilehlé železniční stanice Praha – Krč. Výsledkem bylo předání dokumentace DUR 1 – změna v prosinci 2012, kde byl na severní straně nad Jižní spojku umístěn vestibul s dispečinkem trasy metra D, mostní konstrukce byla opatřena částečným zastřešením nástupišť pomocí vlaštovek a v jižní části vznikl v návrhu přestupní uzel na železniční stanici. V ulici Před Nádražím tak byl navržen komplex budov P + R, technologická budova SŽDC a nádražní budova, jejíž součástí byl i podchod pod nástupišti do oblasti Dolní Krč.

Od roku 2013 do 1. poloviny roku 2016 probíhaly práce na dokumentaci DSP. Během této doby byly předány investorovi tři dokumentace, kde v každé z nich došlo k určitým změnám. Společné pro všechny odevzdané projekty bylo, že součástí návrhu již nebyla kompletní adaptace nádražní budovy. Nicméně ve stanici metra byl v jižní části na konci nástupišť zachován podchod, který byl v ulici Před Nádražím ukončen dvojicí výtahů. Bylo to především z toho důvodu, aby byla do budoucna zajištěna přestupní vazba mezi metrem a železnicí. Kromě tohoto hlavního rysu se jednalo i o další dílčí změny. V dokumentaci DSP z října 2013 „zmizely“ poprvé a naposledy bezpečnostní stěny na nástupišti. Do dokumentace DSP 1 – změna z června 2014 se bezpečnostní stěna vrátila a mostní konstrukce byla nad kolejištěm doplněna zastřešením s extenzívní zelení, přičemž zůstaly vlaštovky nad nástupišti. Dokumentace DSP 1. změna se zapracovanými připomínkami DOSS v květnu 2016 byla doplněna o bezbariérový přístup pomocí šikmých ramp na železniční zastávku z ulice Před Nádražím. V této době se aktivně do návrhu stanice zapojuje IPR, stanice byla připravena pro vstup výtvarníků. Výsledkem bylo v srpnu 2018 odstranění pohledového zvýraznění žeber na mostní konstrukci a severním a jižním vestibulu. Poslední vydaná dokumentací DSP je z prosince 2019, kde dochází ke kompletnímu zastřešení mostní konstrukce. V prosinci 2019 proběhla výtvarná soutěž (pod záštitou Národní Galerie) na oživení interiéru stanice. Autorem vítězného návrhu je český malíř, grafik a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký.

Povrchy této stanice aktuálně procházejí další optimalizací, místo meandrového Kunratického potoka pod mostem stanice metra Nádraží Krč je aktuálně navrácen rybník. Finální řešení bude prezentováno po projednání s MHMP, MČP4, SŽ, DOSS a vlastníky pozemků v dané lokalitě. Zároveň se optimalizují zařízení staveniště v dané lokalitě i nová vegetační výsadba. 

Dlouhodobý zábor zařízení stavenišť

 

Vizualizace stanice Nádraží Krč

Historický vývoj architektonického řešení stanice Nádraží Krč najdete ve fotogalerii.

Otevřít popup