Stanice - Libuš

  • hloubená stanice s ostrovním nástupištěm cca 13 m pod úrovní terénu2 povrchovými vestibuly (eskalátorový a výtahový)
  • umístění podél ulice Novodvorská
  • přestupní vazba na autobusy PID a na prodlouženou tramvajovou trať z Modřan 
  • možnost koordinace a souběžné výstavby 2. vestibulu metra a developerského projektu
  • podoba vzejde z výtvarné soutěže

Architektonickou podobu hloubené stanice s ostrovním nástupištěm navrhla Ing. arch. Alena Martínková. Původní návrh stanice (EIA, DUR, DSP 2016) vycházel z několika daných, v dnešní době již překonaných limitů.

Šlo o území s naprosto nevyřešeným a neřešeným urbanismem. Proto byly navrženy vestibuly „na zelené louce“, severní vestibul byl zcela minimalizován a byl chápán zejména jako nouzový únik ze stanice. Na volném prostoru u jižního vestibulu končila tramvajová trať smyčkou. Koncepčně byly oba povrchové vestibuly navrženy jako snadno demontovatelné objekty, neobsahující žádné technologie přímo souvisící s provozem metra. Během očekávané urbanizace území by tak mohly být výstupy integrovány do nové zástavby. Dalším omezujícím faktorem byl požadavek stavbou stanice nevyvolat nutnost přeložky vodovodního přivaděče.

Po provedení analýzy provozu a na základě zkušeností s provozem metra V.A bylo obecně doporučeno řešit stanice jako plně dvouvestibulové s přístupem pomocí eskalátorů z obou vestibulů. Byla proto zpracována studie upravující původní návrh ve smyslu výše zmíněného doporučení. Při zachování výškového vedení trasy a délky stanice, avšak se zvětšením vzdálenosti kolejí o 1 m, byly vytvořeny 2 plnohodnotné podzemní – podpovrchové vestibuly. Pro území byla dále provedena urbanistická studie a bylo rozhodnuto o možnosti provedení přeložky vodovodních přivaděčů a středotlakého plynu, což také uvolnilo ruce návrhu. Studie urbanizace území poskytla nová vstupní data pro vztah stanice vůči povrchu a umožnila začlenit výstupy do uličního parteru. 

Překonání komunikace Novodvorská je bezkolizní – podchodem navazujícím na zastávky navrhované tramvajové trati Modřany – Libuš. Tato tramvajová trať v době zpracování DSP končila smyčkou u jižního povrchového vestibulu, nyní je uvažováno s dočasným ukončením úvratí a v trvalém stavu následně s prodloužením dále ulicí Novodvorská až ke stanici Nové Dvory.

V interiéru stanice jsou použity obdobné principy, jako u dalších hloubených stanic nové trasy D. Akusticky účinný podhled využívá principu prolamovaných desek. Stěny kolejiště jsou obloženy sklovláknocementovými deskami. Výtvarné řešení interiéru bude součástí připravované soutěže.

Uvedené vizualizace slouží jako podklad pro výtvarné soutěže, po jejich ukončení budou aktualizovány.

Povrchy této stanice aktuálně procházejí další optimalizací,  připravuje se studie MHMP UZR, optimalizace severního a jižního vestibulu, podchod pod ulicí Novodvorská, integrace metra do budoucí zástavby a koordinace s TT Modřany – Libuš (Nové Dvory). Zároveň se optimalizují zařízení staveniště v dané lokalitě i nová vegetační výsadba. Výsledné řešení by mělo být zapracováno do změny DUR po dohodě s MHMP, příslušné MČ, IPR, DOSS a vlastníky pozemků.

Vizualizace stanice Libuš

Historický vývoj architektonického řešení stanice Libuš najdete ve fotogalerii.

Otevřít popup