TT Sídliště Barrandov-Holyně-Slivenec

Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000422

Předkládaný projekt řeší realizaci záměru prodloužení tramvajové trati (dále také jako TT) v jihozápadní části Prahy ze současné smyčky Sídliště Barrandov dále jihozápadním směrem, k jižnímu okraji zástavby Holyně (MČ Praha - Slivenec). Celkově je projekt rozdělen do tří etap (0., I.  a II.). Předmětem předkládané žádosti o podporu je realizace 0. a I. etapy projektu. Zřízením 0. a I. etapy projektu vznikne funkční celek, umožňující zajištění dopravní obsluhy lokality.

Předkládaný projekt je zaměřen na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti veřejné hromadné dopravy v hl. m. Praze prostřednictvím zajištění potřebné dopravní infrastruktury. Cílem projektu je realizace 0. a I. etapy projektu, které tvoří funkční celek pro obsluhu lokality. Realizace II. etapy pokračující do Slivence je předpokládána později, do roku 2030.
Hlavním cílem projetu je výstavba nové tramvajové trati v systému městské hromadné dopravy v Praze.

Na hlavní cíl navazují dílčí cíle projektu.:

  • Zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb
  • Podpora rozvoje udržitelné městské mobility
  • Podpora opatření snižujících ekologickou zátěž z dopravy
  • Zvýšení bezpečnosti dopravy

Plánovaná realizace akce je v období let 2019 - 2022.

Plánované celkové výdaje projektu dle projektové žádosti jsou v částce 357 012 157 Kč a z toho 232 504 450 Kč připadá na celkové způsobilé výdaje.