Stav přípravy

Výzva ke komunikaci

Dopravní podnik, jako investor stavby, je připraven jednat, vysvětlit, seznámit, předvést dokumentaci, prezentovat záměr a řešení 

Veřejně prospěšná stavba

Institut Veřejně prospěšné stavby je zakotven v:

 • Zákon č. 313/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5 Stavba dráhy a stavba na dráze (metro je speciální dráha, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce)
 • Územně plánovací dokumentaci (ZÚR a ÚP)

Územní plán a zásady územního rozvoje

 • Současné vedení trasy je také zakotveno v aktuálně platných zásadách územního rozvoje (ZUR) které jsou nadřazeným dokumentem územního plánu;
 • Změna územního plánu Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, upřesňující vymezení koridoru trasy metra D v úseku Pankrác - Depo Písnice včetně funkčního využití v okolí stanic a vyhlášení VPS, a na základě které bylo vydáno územní rozhodnutí, byla rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 3A 48/2015 - 92 ze dne 22.7.2015 ZRUŠENA;
 • O znovupořízení změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy rozhodlo Zastupitelstvo hl.m. Prahy usnesením č. 24/23 ze dne 23.2.2017. 
 • Dne 7.2.2020 proběhlo v sále ZHMP ústní projednání výše uvedené změny územního plánu, veřejné projednání bylo vypsáno na 13.11.2020 formou videokonference. 
 • Změna územního plánu  2440/00 včetně přesného vymezení VPS (veřejně prospěšné stavby) byla schválena Zastupitelstvem hl.m. Prahy usnesením č. 26/6 ze dne 22.4.2021
 • Probíhají další změny územních plánů v lokalitách Libuš, Písnice, Depo Písnice, za účelem naplnění právě připravovaných studií MHMP UZR včetně změny č. 5 Zásad územního rozvoje, která se týká úseku Náměstí Míru - Náměstí Republiky

EIA

 • Dne 24.10.2019 byla podána žádost o prodloužení platnosti EIA, původní EIA by končila 2.11.2019
 • Začátkem února 2020 byly doplněny veškeré podklady, které si vyžádal OŽP
 • EIA byla prodloužena dne 8.4.2020 na 5 let, tj. do 2.11.2024
 • Všechny verifikace EIA (podklad pro Stavební řízení Varianty VI) byly vydány v květnu 2020

Územní řízení – Územní Rozhodnutí 

 • ÚR bylo vydané v právní moci v červenci 2014. ÚR je na celou trasu Metro I.D (Náměstí Míru – Depo Písnice). Dne 26.10.2016 bylo usnesením stavebního odboru MČ P4 řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby přerušeno z důvodu zahájení stavebního řízení (podání žádosti o SP v červnu 2016)
 • Dvě skupiny vlastníků pozemků, které podaly žalobu, jsou Vlastníci pozemků v oblasti stanic Nádraží Krč a Nemocnice Krč – žaloba stažena 5.8.2019 a ECE/Arkády Pankrác – žaloba stažena 13.3.2019
 • Po stažení žalob došlo k obnovení žádosti o prodloužení platnosti ÚR
 • Rozhodnutí o prodloužení ÚR bylo vydané dne 30.10.2019, právní moc v 3.12.2019. ÚR zahrnuje celou trasu Metro I.D (Náměstí Míru – Depo Písnice) a je prodlouženo o 5 let tj. do roku 2024
 • Dle dohody s Vlastníky v lokalitě Krč byla v 12/2019 zahájeno zpracování dokumentace pro 1. změnu ÚR týkající se koordinace Projektu metra a Projektu Vlastníků v lokalitách Nemocnice Krč a Nádraží Krč.  V 01/2021 bude zahájena 1. změna ÚR týkající se koordinace Projektu metra a Projektu Vlastníků v lokalitách Nemocnice Krč a Nádraží Krč. Žádost bude podána po vydání Stavebního povolení na variantu VI v právní moci (předpoklad 05/2022). Do této změny budou též zapracovány změny plynoucích ze všech návazných jednání.
 • Dle aktuálního průběhu se předpokládají i změny ÚR v lokalitách Libuš, Písnice, Depo Písnice a Náměstí Bratří Synků

Stavební řízení – stavební povolení a další řízení

 • V červnu 2016 byla podána žádost o SP u Speciálního stavebního úřadu ODA MHMP na I. Etapu (Pankrác – Depo Písnice mimo vlakového depa), kterou nebylo aktuálně možné majetkoprávně zajistit
 • V listopadu 2018 byl za účasti MMR, MD a SSÚ ODA MHMP dohodnut koordinovaný postup v procesu získání stavebního povolení Metro I.D
 • Dne 30.12.2019 byla podána žádost o zastavení stavebního řízení z roku 2016. Dne 3.1.2020 vydal stavební úřad Usnesení o zastavení stavebního řízení
 • Dne 30.12.2019 byla podána nová žádost o stavební povolení Varianty VI pro úsek Pankrác - Nové Dvory s přístupovými tunely z lokality Depo Písnice s automatickým provozem
 • Dne 17.3.2020 bylo zahájeno stavební řízení s termínem ústního jednání 18.5.2020
 • Dne 7.4.2020 bylo ústní jednání (dopady COVID-19) zrušeno a nahrazeno termínem podání námitek 8.6.2020
 • Dne 6.7.2020 a 15.7.2020 uplynuly lhůty podání námitek do stavebních řízení povolení zařízení stavenišť v úseku Pankrác – Olbrachtova
 • Dne 12.5.2020 podána „Námitka podjatosti“ a paralýza procesních kroků 
  • všech úředních osob Úřadu MČP4 vč. tajemníka, všech úředních osob MHMP, vč. ředitele MHMP a primátora – jedná se o řízení o povolení kácení - Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v 07/2020, že námitce podjatosti se nevyhovuje;
  • všech úředních osob MHMP, vč. ředitele MHMP – jedná se o stavební řízení hlavní stavby a dvakrát řízení zařízení stavenišť - Ministerstvo dopravy rozhodlo v 09/2020, že námitce podjatosti se nevyhovuje;
 • Dne 15.12.2020 obdrželo MD nedatovaný rozklad proti usnesení z 09/2020
 • Dne 21.1.2021 vydalo MD společné Rozhodnutí ve věci odvolání proti usnesení o vyhrazení pravomoci se závěrem, že odvolání se zamítají
 • Dne 11.5.2021 MD vydalo usnesní, kterým přerušuje řízení ve věci odvolání proti usnesení o nepodjatosti do doby rozhodnutí o rozkladech proti usnesení MD
 • Zároveň se stavebním povolením jsou pro úsek Pankrác – Olbrachtova zajišťována i návazná povolení a rozhodnutí (vodoprávní řízení, řízení úprav a nových SSZ) s termínem dokončení předpoklad 06-07/2021
 • Dne 28.6.2021 MD rozhodlo ve společném usnesení o nepodjatosti všech úředních osob MHMP, včetně ředitele
 • Dne 30.6.2021 bylo vydáno Stavební povolení (bez právní moci) pro veřejně prospěšnou stavbu "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory"
 • V 08/2021 byla stavební povolení napadena odvoláním a po připomínkách zaslána na Ministerstvo dopravy ČR jako odvolacímu orgánu. MD si vyžádalo doplňující stanoviska a je předpoklad, že jeho rozhodnutí bude vydáno v I.Q 2022
 • Dne 1.9.2021 bylo vydáno Vodoprávní stavební povolení, které nabylo právní moci 8.10.2021
 • Dne 8.11.2021 zamítlo Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání a nabylo tak právní moc společné povolení pro řízení úprav a nových SSZ

Legislativa a automatické Metro I.D

 • RHMP usnesením č. 1685 ze dne 21.7.2015 rozhodla o bezobslužném (driverless) Metru I.D 
 • Dne 13.12.2019 vešla v platnost  změna zákona č. 266/1994 (o drahách), která umožnila provozovat metro v automatickém provozu (tj. bez strojvedoucího)
 • Vyhláška č. 269/2020 Sb. kterou se  vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2020 (umožňující automatický provoz metra)
 • Probíhá změna prováděcí vyhlášky 173/1995 (proces její změny není v kolizi se získáním stavebního povolení)

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

 • K prosinci 2016 disponoval DPP kompletní projektovou dokumentací pro stavební povolení celé trasy Metro I.D tj. na všech 10 stanic včetně vlakového depa. Pozemky nezbytné dle této dokumentace však nebylo možné kompletně majetkoprávně zajistit 

Na základě rozhodnutí o fázování v roce 2017 došlo k následujícím úpravám:

 • V červnu 2019 byla vyhotovena a v 12/2019 dokončena dle stanovisek dotčených orgánů státní správy změna dokumentace pro nové stavební povolení v úseku Pankrác – Nové Dvory s přístupovými tunely TBM z lokality Depa Písnice, obsahující automatický provoz (driverless), respektující územní rozhodnutí, aktuální stav majetkoprávní problematiky a dohody s vlastníky. Na základě této dokumentace bylo požádáno o stavební povolení pro úsek Pankrác – Nové Dvory s přístupovými tunely z Depo Písnice tzv. Varianta VI
 • Probíhá změna dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení v lokalitách Nemocnice Krč a Nádraží Krč, která navazuje na výše uvedenou projektovou dokumentaci a zapracovává finální stav studií DPP s Vlastníky v lokalitě Krč. Termín dokončení změny DUR je 12/2021 k připomínkám, dokončení 03/2022
 • Po zajištění majetkoprávní problematiky ve zbývajících stanicích Libuš, Písnice, Depo Písnice, Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru budou následně dle dohod finálního stavu upravovány dokumentace po jednotlivých stanicích

Dokumentace pro Výběr zhotovitele resp. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

 • PDPS Pankrác – Olbrachtova – stavební část – dokumentace byla dokončena v prosinci 2019
 • PDPS Pankrác – Olbrachtova – komplexní monitoring a pasportizace – dokumentace byla dokončena v prosinci 2019
 • PDPS Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory – stavební část – dokumentace byla dokončena v prosinci 2020, připravují se podkladové materiály pro vyhlášení soutěže v roce 2022
 • PDPS Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory – komplexní monitoring a pasportizace - dokumentace byla dokončena v prosinci 2020,připravují se podkladové materiály pro vyhlášení soutěže v roce 2022
 • PDPS Náměstí Míru – Depo Písnice – dopravní systém – (v rozsahu Pankrác - Nové Dvory) - dokumentace byla dokončena v prosinci 2020
 • PDPS pro stanici Nádraží Krč a Nemocnici Krč - stavební část - probíhá zpracování a připravují se podkladové materiály pro vyhlášení soutěže v roce 2022
 • Další PDPS budou následovat po zajištění majetkoprávní problematiky jednotlivých stanic

Majetkoprávní zajištění

Stavba metra D představuje komplexní dopravní stavbu, pro jejíž úspěšnou realizaci a následný provoz je nezbytné majetkoprávní zajištění celé řady pozemků. Nejde pouze o pozemky, kde jsou předpokládány stanice, ale jde i o takové pozemky, které budou sloužit např. jako dočasná zařízení staveniště, popř. na nich budou zřízena parkoviště P+R a jiné veřejné prostory. DPP v tomto kontextu jedná s vlastníky dotčených pozemků o možnostech majetkoprávního zajištění, přičemž je upřednostňována dohoda s vlastníky, namísto řešení této situace prostřednictvím příslušných správních úřadů a soudních institucí, byť takovou možnost DPP má k dispozici s ohledem na status Metra D coby veřejně prospěšné stavby. Parametry dohod s vlastníky pozemků o majetkoprávním řešení však musí vždy splňovat ze strany DPP kritéria tzv. jednání s péčí řádného hospodáře a DPP v tomto smyslu vždy zkoumá legitimitu konkrétních nároků vlastníků dotčených pozemků, a to např. i prostřednictvím znaleckých posudků v případě cen.

Výše uvedeným postupem se DPP podařilo nalézt shodu a uzavřít příslušné dohody se všemi vlastníky pozemků, které jsou nezbytné pro realizaci tzv. „0.etapy“ – Geologického průzkumu. V rámci prvního úseku stavby Metra D (Pankrác – Nové Dvory) pak DPP zaznamenal výrazný posun v majetkoprávním zajištění s tím, že v této oblasti nalezl dohodu s téměř všemi majiteli dotčených nemovitostí a zbývá smluvně dokončit dohodu pouze s nízkým počtem jednotek skupin vlastníků. V oblasti Libuš byla počátkem roku 2021 uzavřena smlouva s klíčovými vlastníky pozemků a DPP tak učinil významný krok k zajištění této lokality. Zbývající jižní část Metra D, obnášející oblast Písnice a Depo Písnice, zahrnuje větší počet skupin vlastníků, se kterými však probíhají jednání a DPP se dílčími kroky daří posunovat majetkovou přípravu této části Metra D. V oblasti Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru bude majetkoprávní zajištění zahájeno přibližně v polovině  roku 2022.

Výběr zhotovitelů

Úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část a komplexní monitoring a pasportizace

Lhůty na podání nabídek zhotovitelů stavební části a monitoringu včetně pasportizace již uplynuly a byly také prodlouženy oproti původnímu termínu řádově o několik měsíců. V obou tendrech jsou k dispozici tři nabídky a byla obdržena jedna námitka. Na stavební část byl 22.5.2020 podán podnět na zadávací dokumentaci na ÚOHS. Na monitoring byl 11.6.2020 také podán podnět na zadávací dokumentaci na ÚOHS. V rámci posuzování komplexního geotechnického monitoringu pak ÚOHS v prvním stupni rozhodnul o zrušení soutěže. Na základě podání rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS zrušil prvoinstanční rozhodnutí a vrátil zpět k novému projednání. Dne 27.8.2021 zamítl předseda ÚOHS rozklad společnosti INFRAPROJEKT, následně společnost podala blanketní rozklad. 

Dne 13.10.2020 rozhodl ÚOHS u stavební části že zadavatel se srozumitelně nevyjádřil k námitkám a zrušil rozhodnutí o námitkách. Dne 28.6.2021 ÚOHS zamítl rozklad společnosti EUROVIA a potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby úseku I.D1 Pankrác - Olbrachtova.

DPP na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na stavbu. První úsek metra D Pankrác - Olbrachtova postaví mezinárodní sdružení pěti společností - Subterra a.s., Hochtief CZ a.s., Strabag a.s., Hochtief Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG, které ve veřejné zakázce nabídlo nejnižší cenu 13,75 miliard Kč.

Dne 25.11.2021 zamítl předseda ÚOHS rozklad společnosti INFRAPROJEKT. 

DPP na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby prvního úseku metra D Pankrác - Olbrachtova. Monitoring a pasportizaci prvního úseku metra D bude zajišťovat sdružení čtyř českých firem: SG Geotechnika, INSET, GeoTech-GS a PUDIS. Celková hodnota vysoutěžené veřejné zakázky za téměr 792 mil. Kč je zhruba o 100 mil. Kč nižší, než byl předpoklad zadávací dokumentace.