Stav přípravy

Výzva ke komunikaci

Dopravní podnik, jako investor stavby, je připraven jednat, vysvětlit, seznámit, předvést dokumentaci, prezentovat záměr a řešení 

Veřejně prospěšná stavba

Institut Veřejně prospěšné stavby je zakotven v:

 • Zákon č. 313/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5 Stavba dráhy a stavba na dráze (metro je speciální dráha, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce)
 • Územně plánovací dokumentaci (ZÚR a ÚP)

Územní plán a zásady územního rozvoje

 • Současné vedení trasy je také zakotveno v aktuálně platných zásadách územního rozvoje (ZUR) které jsou nadřazeným dokumentem územního plánu;
 • Změna územního plánu Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, upřesňující vymezení koridoru trasy metra D v úseku Pankrác - Depo Písnice včetně funkčního využití v okolí stanic a vyhlášení VPS, a na základě které bylo vydáno územní rozhodnutí, byla rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 3A 48/2015 - 92 ze dne 22.7.2015 ZRUŠENA;
 • O znovupořízení změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy rozhodlo Zastupitelstvo hl.m. Prahy usnesením č. 24/23 ze dne 23.2.2017. 
 • Dne 7.2.2020 proběhlo v sále ZHMP ústní projednání výše uvedené změny územního plánu, veřejné projednání bylo vypsáno na 13.11.2020 formou videokonference. 
 • Změna územního plánu  2440/00 včetně přesného vymezení VPS (veřejně prospěšné stavby) byla schválena Zastupitelstvem hl.m. Prahy usnesením č. 26/6 ze dne 22.4.2021
 • Probíhají další změny územních plánů v lokalitách Libuš, Písnice, Depo Písnice, za účelem naplnění právě připravovaných studií MHMP UZR včetně změny č. 5 Zásad územního rozvoje, která se týká úseku Náměstí Míru - Náměstí Republiky

EIA

 • Stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí bylo vydáno 2.11.2012
 • Dne 24.10.2019 byla podána žádost o prodloužení platnosti EIA, původní EIA by končila 2.11.2019
 • Začátkem února 2020 byly doplněny veškeré podklady, které si vyžádal OŽP
 • EIA byla prodloužena dne 8.4.2020 na 5 let, tj. do 2.11.2024
 • Všechny verifikace EIA (podklad pro Stavební řízení Varianty VI) byly vydány v květnu 2020

Kácení a náhradní výsadba

 • Dne 17.3.2022 nabylo právní moci povolení kácení v lokalitě OL2 
 • Dne 24.3.2022 nabylo právní moci povolení kácení v ostatních lokalitách úseku Pankrác - Olbrachtova 
 • V úseku Pankrác - Olbrachtova bylo káceno 152 stromů a 1.099 m2 keřového porostu. EIA předpokládala kácení 596 stromů a 3.012 m2 keřového porostu. Po dokončení stavby bude nově vysázeno 105 stromů, 5.152 ks listnatých keřů nízkých, 2.355 ks suchomilných trvalek, cibulovin a travin. Na ploše 14.420 m2 bude založen a obnoven trávník.
 • Dne 29.7.2023 nabylo právní moci povolení kácení v lokalitě Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory
 • V úseku Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory bylo káceno 20 vzrostlých stromů, 615 smíšených porostů z keřů a stromků a na 61.241 m2 křovin. Po dokončení stavby bude nově vysázeno celkem 819 stromů, 2.504 ks listnatých keřů vyšších, 9.528 ks listnatých keřů nízkých a 210 ks půdokryvných keřů.

Územní řízení – Územní Rozhodnutí 

 • ÚR bylo vydané v právní moci v červenci 2014. ÚR je na celou trasu Metro I.D (Náměstí Míru – Depo Písnice). Dne 26.10.2016 bylo usnesením stavebního odboru MČ P4 řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby přerušeno z důvodu zahájení stavebního řízení (podání žádosti o SP v červnu 2016)
 • Dvě skupiny vlastníků pozemků, které podaly žalobu, jsou Vlastníci pozemků v oblasti stanic Nádraží Krč a Nemocnice Krč – žaloba stažena 5.8.2019 a ECE/Arkády Pankrác – žaloba stažena 13.3.2019
 • Po stažení žalob došlo k obnovení žádosti o prodloužení platnosti ÚR
 • Rozhodnutí o prodloužení ÚR bylo vydané dne 30.10.2019, právní moc v 3.12.2019. ÚR zahrnuje celou trasu Metro I.D (Náměstí Míru – Depo Písnice) a je prodlouženo o 5 let tj. do roku 2024
 • Dle dohody s Vlastníky v lokalitě Krč bylo v 12/2019 zahájeno zpracování dokumentace pro 1. změnu ÚR týkající se koordinace Projektu metra a Projektu Vlastníků v lokalitách Nemocnice Krč a Nádraží Krč.  V 01/2021 byla zahájena 1. změna ÚR týkající se koordinace Projektu metra a Projektu Vlastníků v lokalitách Nemocnice Krč a Nádraží Krč. Žádost  podána po vydání Stavebního povolení na variantu VI v právní moci. Do této změny byly též zapracovány změny plynoucí ze všech návazných jednání. Rozhodnutí o změně ÚR bylo vydáno dne 4.9.2023, právní moc 10.10.2023
 • Po vydání změny ÚR v lokalitách Nemocnice a Nádraží Krč bude zažádáno o zbývající stavební povolení úseku OL(mimo) - ND, navazující na změnu ÚR
 • Dle aktuálního průběhu se předpokládají i změny ÚR v lokalitách Libuš, Písnice, Depo Písnice a Náměstí Bratří Synků

Stavební řízení – stavební povolení a další řízení

 • V červnu 2016 byla podána žádost o SP u Speciálního stavebního úřadu ODA MHMP na I. Etapu (Pankrác – Depo Písnice mimo vlakového depa), kterou nebylo aktuálně možné majetkoprávně zajistit
 • V listopadu 2018 byl za účasti MMR, MD a SSÚ ODA MHMP dohodnut koordinovaný postup v procesu získání stavebního povolení Metro I.D
 • Dne 30.12.2019 byla podána žádost o zastavení stavebního řízení z roku 2016. Dne 3.1.2020 vydal stavební úřad Usnesení o zastavení stavebního řízení
 • Dne 30.12.2019 byla podána nová žádost o stavební povolení Varianty VI pro úsek Pankrác - Nové Dvory s přístupovými tunely z lokality Depo Písnice s automatickým provozem
 • Dne 17.3.2020 bylo zahájeno stavební řízení s termínem ústního jednání 18.5.2020
 • Dne 7.4.2020 bylo ústní jednání (dopady COVID-19) zrušeno a nahrazeno termínem podání námitek 8.6.2020
 • Dne 6.7.2020 a 15.7.2020 uplynuly lhůty podání námitek do stavebních řízení povolení zařízení stavenišť v úseku Pankrác – Olbrachtova
 • Dne 12.5.2020 podána „Námitka podjatosti“ a paralýza procesních kroků 
  • všech úředních osob Úřadu MČP4 vč. tajemníka, všech úředních osob MHMP, vč. ředitele MHMP a primátora – jedná se o řízení o povolení kácení - Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v 07/2020, že námitce podjatosti se nevyhovuje;
  • všech úředních osob MHMP, vč. ředitele MHMP – jedná se o stavební řízení hlavní stavby a dvakrát řízení zařízení stavenišť - Ministerstvo dopravy rozhodlo v 09/2020, že námitce podjatosti se nevyhovuje;
 • Dne 15.12.2020 obdrželo MD nedatovaný rozklad proti usnesení z 09/2020
 • Dne 21.1.2021 vydalo MD společné Rozhodnutí ve věci odvolání proti usnesení o vyhrazení pravomoci se závěrem, že odvolání se zamítají
 • Dne 11.5.2021 MD vydalo usnesní, kterým přerušuje řízení ve věci odvolání proti usnesení o nepodjatosti do doby rozhodnutí o rozkladech proti usnesení MD
 • Zároveň se stavebním povolením jsou pro úsek Pankrác – Olbrachtova zajišťována i návazná povolení a rozhodnutí (vodoprávní řízení, řízení úprav a nových SSZ) s termínem dokončení předpoklad 06-07/2021
 • Dne 28.6.2021 MD rozhodlo ve společném usnesení o nepodjatosti všech úředních osob MHMP, včetně ředitele
 • Dne 30.6.2021 bylo vydáno Stavební povolení (bez právní moci) pro veřejně prospěšnou stavbu "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory"
 • V 08/2021 byla stavební povolení napadena odvoláním a po připomínkách zaslána na Ministerstvo dopravy ČR jako odvolacímu orgánu. MD si vyžádalo doplňující stanoviska a je předpoklad, že jeho rozhodnutí bude vydáno v I.Q 2022
 • Dne 1.9.2021 bylo vydáno Vodoprávní stavební povolení, které nabylo právní moci 8.10.2021
 • Dne 8.11.2021 zamítlo Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání a nabylo tak právní moc společné povolení pro řízení úprav a nových SSZ
 • Dne 8.12.2021 ministr dopravy zamítl rozklad Pankrácké společnosti ve věci podjatosti všech úředních osob MHMP, včetně ředitele, a potvrdil rozhodnutí první instance
 • Dne 24.3.2022 nabylo právní moci Stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory"
 • Dne 11.4.2022 Pankrácká společnost a několik občanů SVJ Kovařovicova podali ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu na Ministerstvo dopravy na stavební povolení pro stavbu hlavní (Pankrác - Nové Dvory)
 • Dne 25.11.2022 byla podána žádost o stavební povolení Zařízení stavenišť Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory
 • Dne 8.2.2023 předvolal Městský soud žalobce, žalovaného i osoby zúčastněné na jednání ve věci SP na "Výstavbu trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory", kde žalobu zamítl
 • Dne 9.3.2023 vyhotovil MS písemný rozsudek a následně byla lhůta 14 dnů na případné podání kasační stížnosti k NSS. Kasační stížnost byla podána dne 23.3.2023. NSS dne 2.8.2023 rozhodl o zamítnutí kasační stížnosti a právní moc stavebního povolení na  "Výstavbu trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory" trvá
 • Dne 9.3.2023 vydáno oznámení zahájení navazujícího stavebního řízení o vyhrazení pravomoci. Stavební úřad neeviduje žádné námitky ani podněty podjatosti ka žádosti o SP na Zařízení stavenišť Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory
 • Dne 11.9.2023 vydáno Stavební povolení pro Zařízení stavenišť Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory, právní moc 27.10.2023

Legislativa a automatické Metro I.D

 • RHMP usnesením č. 1685 ze dne 21.7.2015 rozhodla o bezobslužném (driverless) Metru I.D 
 • Dne 13.12.2019 vešla v platnost  změna zákona č. 266/1994 (o drahách), která umožnila provozovat metro v automatickém provozu (tj. bez strojvedoucího)
 • Vyhláška č. 269/2020 Sb. kterou se  vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2020 (umožňující automatický provoz metra)
 • Probíhá změna prováděcí vyhlášky 173/1995 (proces její změny není v kolizi se získáním stavebního povolení)

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

 • K prosinci 2016 disponoval DPP kompletní projektovou dokumentací pro stavební povolení celé trasy Metro I.D tj. na všech 10 stanic včetně vlakového depa. Pozemky nezbytné dle této dokumentace však nebylo možné kompletně majetkoprávně zajistit 

Na základě rozhodnutí o fázování v roce 2017 došlo k následujícím úpravám:

 • V červnu 2019 byla vyhotovena a v 12/2019 dokončena dle stanovisek dotčených orgánů státní správy změna dokumentace pro nové stavební povolení v úseku Pankrác – Nové Dvory s přístupovými tunely TBM z lokality Depa Písnice, obsahující automatický provoz (driverless), respektující územní rozhodnutí, aktuální stav majetkoprávní problematiky a dohody s vlastníky. Na základě této dokumentace bylo požádáno o stavební povolení pro úsek Pankrác – Nové Dvory s přístupovými tunely z Depo Písnice tzv. Varianta VI
 • K 30.4.2023 byla dokončena dokumentace  pro stavební povolení, která navazuje na změnu územního rozhodnutí v lokalitách Nemocnice Krč a Nádraží Krč. Zohledňuje výše uvedenou projektovou dokumentaci a zapracovává finální stav studií DPP s Vlastníky v lokalitě Krč.
 • Po zajištění majetkoprávní problematiky ve zbývajících stanicích Libuš, Písnice, Depo Písnice, Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru budou následně dle dohod finálního stavu upravovány dokumentace po jednotlivých stanicích

Dokumentace pro Výběr zhotovitele resp. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

 • PDPS Pankrác – Olbrachtova – stavební část – dokumentace byla dokončena v prosinci 2019
 • PDPS Pankrác – Olbrachtova – komplexní monitoring a pasportizace – dokumentace byla dokončena v prosinci 2019
 • PDPS Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory – stavební část – dokumentace dokončena,  vyhlášení soutěže v roce 2022
 • PDPS Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory – komplexní monitoring a pasportizace - dokumentace dokončena, vyhlášení soutěže v roce 2022
 • PDPS Náměstí Míru – Depo Písnice – dopravní systém – v rozsahu Pankrác - Nové Dvory dokumentace dokončena
 • V dubnu 2023 byla dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele Záchranného archeologického průzkumu v oblasti Nemocnice Krč
 • Byla dokončena Studie I.D3 úseku Pankrác (mimo) - Náměstí Míru, jež reaguje na aktuální stav přípravy i legislativy
 • Další PDPS budou následovat po zajištění majetkoprávní problematiky jednotlivých stanic

Majetkoprávní zajištění

Stavba metra D představuje komplexní dopravní stavbu, pro jejíž úspěšnou realizaci a následný provoz je nezbytné majetkoprávní zajištění celé řady pozemků. Nejde pouze o pozemky, kde jsou předpokládány stanice, ale jde i o takové pozemky, které budou sloužit např. jako dočasná zařízení staveniště, popř. na nich budou zřízena parkoviště P+R a jiné veřejné prostory. DPP v tomto kontextu jedná s vlastníky dotčených pozemků o možnostech majetkoprávního zajištění, přičemž je upřednostňována dohoda s vlastníky, namísto řešení této situace prostřednictvím příslušných správních úřadů a soudních institucí, byť takovou možnost DPP má k dispozici s ohledem na status Metra D coby veřejně prospěšné stavby. Parametry dohod s vlastníky pozemků o majetkoprávním řešení však musí vždy splňovat ze strany DPP kritéria tzv. jednání s péčí řádného hospodáře a DPP v tomto smyslu vždy zkoumá legitimitu konkrétních nároků vlastníků dotčených pozemků, a to např. i prostřednictvím znaleckých posudků v případě cen.

Výše uvedeným postupem se DPP podařilo nalézt shodu a uzavřít příslušné dohody se všemi vlastníky pozemků, které jsou nezbytné pro realizaci tzv. „0.etapy“ – Geologického průzkumu. V rámci prvního úseku stavby Metra D (Pankrác – Olbbrachtova) pak DPP zaznamenal výrazný posun v majetkoprávním zajištění, kde došlo koncem r. 2023 k uzavření rozsáhlé smluvní dokumentace s posledním z dotčených vlastníků nemovitostí a tím došlo k úplnému majetkoprávnímu zajištění prvního úseku Metra D se 100% dotčených vlastníků. Nadále probíhají jednání s dotčenými vlastníky v dalším úseku Metra D (Olbrachtova - Nové Dvory), a to zejména v rámci oblasti Nádraží Krč, kde dochází k finalizaci dohody s vlastníky. V oblasti Libuš byla počátkem roku 2022 uzavřena smlouva s klíčovými vlastníky pozemků, která rozvíjí dosavadní smluvní spolupráci a DPP tak učinil významný krok k zajištění této lokality, přičemž nadále probíhají jednání k dosažení úplného zajištění i v této oblasti. Zbývající jižní část Metra D, obnášející oblast Písnice a Depo Písnice, zahrnuje větší počet skupin vlastníků, se kterými DPP jedná a dílčími kroky se daří posunovat majetkovou přípravu této části Metra D, byť je to s ohledem na množství dotčených nemovitostí a vlastnickou roztříštěnost poměrně náročný proces. V oblasti Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru bude majetkoprávní zajištění zahájeno přibližně v polovině roku 2024, vzhledem ke zpracování studie pro tuto lokalitu.

Výběr zhotovitelů

Úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část

Na stavební část byly dne 30.4.2020 podány tři nabídky a jedna námitka. Následně byl 22.5.2020 podán podnět na zadávací dokumentaci na ÚOHS.  Dne 15.10.2020 rozhodl ÚOHS, že se zadavatel srozumitelně nevyjádřil k námitkám a zrušil rozhodnutí o námitkách. Následně zadavatel znovu rozhodl o námitkách a dne 7.1.2021 byl opět podán podnět na zadávací dokumentaci na ÚOHS. Dne 4.3.2021 zamítl ÚOHS návrh společnosti EUROVIA, která následně podala rozklad. Dne 28.6.2021 zamítl předseda ÚOHS rozklad společnosti EUROVIA a definitivně potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby úseku I.D1a Pankrác - Olbrachtova.

DPP na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na stavbu. První úsek metra D Pankrác - Olbrachtova postaví mezinárodní sdružení pěti společností - Subterra a.s., Hochtief CZ a.s., Strabag a.s., Hochtief Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG, které ve veřejné zakázce nabídlo nejnižší cenu 13,75 miliard Kč.

Úsek Pankrác - Olbrachtova - komplexní monitoring a pasportizace

Na komplexní monitoring a pasportizaci byly dne 15.5.2020 podány tři nabídky a jedna námitka. Následně byl 11.6.2020 podán podnět na zadávací dokumentaci na ÚOHS.  Dne 12.10.2020 rozhodl ÚOHS o zrušení výběrového řízení. Proti tomuto rozhodnutí se zadavatel odvolal a dne 10.2.2021 předseda ÚOHS zrušil prvoinstanční rozhodnutí a vrátil k novému projednání.  Dne 27.8.2021 zamítl  ÚOHS návrh společnosti INFRAPROJEKT, která následně podala rozklad. Dne 25.11.2021 zamítl předseda ÚOHS rozklad  společnosti INFRAPROJEKT a definitivně potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele komplexního monitoringu a pasportizace úseku I.D1a Pankrác - Olbrachtova. 

DPP na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby prvního úseku metra D Pankrác - Olbrachtova. Monitoring a pasportizaci prvního úseku metra D bude zajišťovat sdružení čtyř českých firem: SG Geotechnika, INSET, GeoTech-GS a PUDIS. Celková hodnota vysoutěžené veřejné zakázky za téměr 792 mil. Kč je zhruba o 100 mil. Kč nižší, než byl předpoklad zadávací dokumentace. 

Úsek Olbrachtova - Nové Dvory - stavební část

Dne 30.5.2022 byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby druhého úseku metra D - I.D1b od stranice Olbrachtova do Nových Dvorů. Zakázka zahrnuje výstavbu celkem tří stanic - Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory, včetně mezistaničních provozních, technologických a přístupových tunelů a vybudování systému napájení pro úsek Pankrác - Nové Dvory. Předpokládaná cena zakázky činí 24,63 miliard Kč.

Zadavatel veřejné zakázky obdržel ve lhůtě k podání nabídek nabídky od tří sdružení.

Na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise představenstvo Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále "DPHMP") dne 5.9.2023 rozhodlo o vyloučení účastníka "PVM Metro DII JV" s vedoucím společníkem PORR a.s., jelikož jeho nabídka obsahovala zásadní nedostatky, které DPHMP z pohledu ZZVZ a s péčí řádného hospodáře nemohl akceptovat, a o výběru dodavatele účastníka "Sdružení Metro I.D druhá část" s vedoucím společníkem Subterra a.s.

V zákonem stanovené lhůtě byly podány námitky neúspěšnými účastníky zadávacího řízení proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele, které byly zadavatelem v plném rozsahu odmítnuty.

S ohledem na probíhající správní řízení u ÚOHS ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky a rozhodnutím o nařízení předběžného opatření, byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Provozní úsek I.D metra v Praze - (Olbrachtova) - Nové Dvory - stavební část", a to až do pravomocného skončení správního řízení u ÚOHS.

Dne 15.1.2024 ÚOHS prvoinstančně rozhodl o zrušení rozhodnutí DP o výběru dodavatele na stavbu druhého úseku metra D. DPP podal rozklad proti tomuto  prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS. 

Úsek Olbrachtova - Nové Dvory - komplexní monitoring a pasportizace

Dne 10.5.2022 byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele geotechnického  monitoringu a pasportizace při stavbě druhého úseku metra D - I.D1b od stranice Olbrachtova do Nových Dvorů.  Předpokládaná cena zakázky činila 680 milionů Kč. Ve lhůtě k podání nabídek obdržel zadavatel jednu nabídku. Zadavatel, na základě provedeného posouzení nabídky, rozhodl o výběru dodavatele a po skončení platnosti zákazu dle §246 ZZVZ uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem na plnění veřejné zakázky.

DPP na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na komplexní monitoring a pasportizaci druhého úseku metra D od stanice Olbrachtova po Nové Dvory. Umožnilo to rozhodnutí předsedy ÚOHS, který zamítl rozklad stěžovatele. Monitoring a pasportizace druhého úseku metra D bude zajišťovat sdružení "Krtek D monitoring II" tvořené šesti firmami GeoTec-GS (vedoucí společník), SG Geotechnika, INSET, GEOtest, Angermeier Engineers a PUDIS. Celková hodnota vysoutěžené veřejné zakázky činí 580 milionů Kč, což je o 100 mil. Kč méně, než byl předpoklad zadávací dokumentace. Na základě podepsané smlouvy DPP vyzval dodavatele k zahájení prací.

Úsek Pankrác - Libuš - supervize

DPP dne 14.4.2023 podepsal smlouvu se zhotovitelem supervize na úsek Pankrác - Libuš.  Vítězem výběrového řízení se stala společnost FRAM+SGS-SUPERVIZE I.D., kde vedoucí společník je společnost FRAM Consult a.s. a druhým společníkem společnost SGS Czech Republic, s.r.o. Cena zakázky činí 137 milionů Kč.

 

 

Otevřít popup