Celková koncepce

 

Základní údaje Metro D – úsek Náměstí Míru – Depo Písnice

Základní údaje  
Provozní délka 10,6 km
Počet stanic 10

Projekt výstavby metra D rozdělujeme do jednotlivých provozních úseků, na který navazuje postup výstavby.

Na trase I.D budou následující stanice: 

 • úsek I.D3 – stanice Náměstí Míru,
  zkratka NM (ražená jednolodní stanice), přestup na trasu A
 • úsek I.D3 – stanice Náměstí Bratří Synků,
  zkratka NS (hloubená stanice)
 • Úsek I.D1a – stanice Pankrác,
  zkratka PN (ražená jednolodní stanice), přestup na trasu C
 • Úsek I.D1a – stanice Olbrachtova,
  zkratka OL (ražená dvoulodní stanice)
 • Úsek I.D1b – stanice Nádraží Krč,
  zkratka NZ (stanice částečně hloubená, část stance je na mostě), přestup na vlakovou stanici Praha – Krč, dispečink trasy D, P+R 444 míst, aktuálně se jedná o navýšení o dalších 156 míst;
 • Úsek I.D1b – stanice Nemocnice Krč,
  zkratka NK (hloubená stanice)
 • Úsek I.D1b – stanice Nové Dvory,
  zkratka ND (ražená jednolodní stanice), přestup na budoucí tramvaj Modřany – Libuš – Nové Dvory, P+R 152 míst;
 • Úsek I.D2 – stanice Libuš,
  zkratka LI (hloubená stanice), přestup na budoucí tramvaj Modřany – Libuš – Nové Dvory;
 • Úsek I.D2 – stanice Písnice,
  zkratka PI (hloubená stanice), autobusový terminál, P+R 396 míst;
 • Úsek I.D2 – stanice Depo Písnice,
  zkratka DO (hloubená stanice), autobusový terminál, P+R 873 míst, vlakové depo

Vysvětlivky:

Ražená jednolodní stanice – hluboko položená stanice (v Praze 25 – 45 m) prováděná ražením (rozmělňování zeminy, trhací práce, odvrtávání..) jejíž finální tvar tvoří jeden velký prostor ve kterém je umístěno nástupiště i koleje. Klasickým případem je například stanice Kobylisy.

Ražená dvoulodní stanice – hluboko položená stanice (v Praze 25 – 45 m) prováděná ražením (rozmělňování zeminy, trhací práce, odvrtávání..) jejíž finální tvar tvoří dva větší tunelové profily, kdy v každém je umístěno nástupiště a jedna kolej. Výstupy na terén jsou zajištěny z propojek mezi těmito dvěma částmi. Dvoulodní stanice je obdoba stanic trojlodních známých především z trasy A (u trojlodních stanic je zpravidla větší vzdálenost kolejí a nástupišť a propojky jsou nahrazeny třetím „nástupištním“ tunelem).

Hloubená stanice – mělce uložené stanice – běžně do hloubek cca 20 m, které jsou prováděny výkopem v pažené jámě. Pažení je navrženo dle charakteristik zeminy jako záporové či pilotové, kotvené či rozpírané. Příkladem je množství stanic na trase C – například Pankrác, Nádraží Holešovice atd..

Popis trasy:

Trasa prvního provozního úseku metra D v Praze (tzv. ID) bude začínat východně od náměstí Míru, pod ulicí Sázavská a bude ukončena v Depu Písnice na jižním okraji území hl. města Prahy, západně od ulice Vídeňská. Trasa bude vedena z Vinohrad z ulice Sázavská jižním směrem v její ose, kde zároveň překříží trasu A metra nad její úrovní, východně od stanice trasy A metra – Náměstí Míru. Poté podejde ulici Francouzskou a na hranici s k. ú. Nusle podejde těleso dráhy. V k. ú. Nusle bude trasa dále vedena jižním směrem, podejde drobný vodní tok Botič a přilehlou ulici Otakarovu a dále bude pokračovat pod náměstím Bratří Synků až ke křižovatce ulic Na Pankráci a Na Strži, kde se bude křížit s trasou metra C  pod její úrovní, jižně od stanice trasy metra C – Pankrác. Za tímto křížením trasa přejde do k. ú. Krč, kde bude dále pokračovat jižním směrem přibližně pod ulicí Na Strži až k ulici Olbrachtova, kde se bude stáčet jihovýchodním směrem a bude dále pokračovat až k železniční stanici Praha – Krč, kde povede nad drobným vodním tokem Kunratický potok a přilehlým Statkovým rybníkem a dále pod tělesem dráhy. Za stanicí Nádraží Krč se bude trasa stáčet jižním směrem ke křižovatce ulic Vídeňská a Zálesí u Nemocnice Krč. Dále bude obloukem procházet pod obytnou čtvrtí Krč až ke křižovatce ulic Durychova, Štúrova, v Štíhlách a Libušská. Zde přejde do k. ú. Lhotka a projde po rozvojovým územím Nové Dvory, vymezenými ulicemi Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská. Za tímto územím se trasa stočí jihovýchodním směrem a bude pokračovat pod ulicí Novodvorská, kde přejde do k. ú. Libuš a dále bude vedena na hranici katastrálních území Libuš a Kamýk. Trasa bude odkloněna jihovýchodním směrem do ulice Novodvorská v k. ú. Libuš, kde projde pod stávající zástavbou rodinných domů až k ulici Libušská, kterou šikmo podejde po hranici katastrálních území Libuš a Písnice. V k. ú. Písnice trasa podejde šikmo pod komunikací v k. ú. Písnice u jeho východní hranice s k. ú. Vestec u Prahy.

 • Rozměry tunelů a vlaků a délka nástupišť (100 m) – jsou kompatibilní s trasami A, B, C
 • Maximální podélný sklon – 40 promile
 • Provozně nezávislá trasa – je garantována velká kapacita a spolehlivost
 • Špičkové zatížení trasy (os/hod) – 10 500 
 • Zabezpečovací zařízení CBTC – flexibilní intervaly
 • Dopravní systém s automatickým provozem – „driverless“
Model stanice Pankrác

Dopravní informace I.D1 

Trasa I.D1 Provozní úsek Pankrác – Nové Dvory s provozní délkou 4,6 km je vedena ze stanice Pankrác do stanice Nové Dvory s  5 stanicemi: Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory. Přestupní stanicí s trasou C bude stanice Pankrác. Všechny stanice mají dva vestibuly, resp. výstupy pro veřejnost. 

Výstupy stanic jsou vybaveny eskalátory, v kombinaci se šikmým výtahem, svislými výtahy, případně kombinací schodiště a výtahu. Bezbariérový přístup je zajištěn ve všech stanicích včetně přestupů. 

Provozní propojení trasy I.D se stávající sítí metra je navrženo jednokolejnou traťovou spojkou mezi stanicí Olbrachtova na trase D a stanicí Pankrác na trase C. Spojka je řešena jako samostatný jednokolejný ražený tunel. Spojka tras D a C je využívána v období provozu etapy, kdy trasa D bude případně provozována bez vlastního depa a bude obsluhována ze stávající technické základny. 

 

Model úseku Pankrác - Olbrachtova

 

Řízení provozu bude z dispečinku umístěného ve sdílené budově Správy Železnic (dříve SŽDC) Nádraží Krč a záložní dispečink bude ve stávajícím dispečinku Na Bojišti. 

Stanice Pankrác je vybavena kolejovými spojkami pro obrat vlaků, ve stanici Nové Dvory je pro obrat vlaků tříkolejné kolejiště. 

Odstav souprav je možný ve st. Pankrác, Nové Dvory, celkem v noční výluce 8 souprav, během dne 4 soupravy. 

Koncová stanice prvního úseku Nové Dvory a nácestná stanice Nemocnice Krč, jsou stanice s ostrovním nástupištěm. Stanice Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč jsou stanice s bočními nástupišti.

Stanice hloubené jsou Nemocnice Krč, zahloubenou povrchovou stanicí a částečně na mostě přes krčské údolí je stanice Nádraží Krč. Stanice Nové Dvory a Pankrác jsou jednolodní ražené stanice,  Olbrachtova je stanice dvoulodní.

Přívod 22 kV na trasu I.D1 je z rozvodny Lhotka do stanice Nové Dvory, z rozvodny Pankrác do stanice Pankrác D. 

Dopravní informace I.D2 

Jedná se o navazující úsek na I.D1. Trasa I.D2 Provozní úsek Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice s provozní délkou 3,8 km je vedena ze stanice Nové Dvory do stanice Depo Písnice třemi stanicemi: Libuš, Písnice, Depo Písnice. Všechny stanice budou se dvěma vestibuly, resp. výstupy pro veřejnost. 

Výstupy stanic jsou vybaveny eskalátory, v kombinaci se šikmým výtahem, svislými výtahy, případně kombinací schodiště a výtahu. Bezbariérový přístup je zajištěn ve všech stanicích. 

Řízení provozu bude z dispečinku umístěného ve sdílené budově SŽ Nádraží Krč a záložní dispečink ve stávajícím dispečinku Na Bojišti. 

Stanice Depo Písnice je vybavena kolejovými spojkami pro obrat vlaků a dále je zde vlakové depo. 

Odstav souprav je možný ve stanici Depo Písnice a vlakovém depu. 

Všechny tři stanice jsou stanice s ostrovním nástupištěm a jedná se o hloubené stanice.

Přívod 22 kV na trasu I.D2 je z budoucí rozvodny Písnice do stanice Depo Písnice.

Dopravní informace I.D3 

Jedná se o navazující úsek na I.D1. Trasa I.D3 Provozní úsek Pankrác (mimo) – Náměstí Míru s provozní délkou 2,7 km je vedena ze stanice Pankrác do stanice Náměstí Míru dvěma stanicemi: Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Přestupní stanicí s trasou A bude stanice Náměstí Míru. Obě stanice budou se dvěma vestibuly, resp. výstupy pro veřejnost. 

Výstupy stanic jsou vybaveny eskalátory, v kombinaci se šikmým výtahem, svislými výtahy, případně kombinací schodiště a výtahu. Bezbariérový přístup je zajištěn ve všech stanicích. 

Řízení provozu bude z dispečinku umístěného ve sdílené budově SŽ Nádraží Krč a záložní dispečink ve stávajícím dispečinku Na Bojišti. 

Stanice Náměstí Míru je vybavena kolejovými spojkami pro obrat vlaků a je připravena pro pokračování do centra.

Odstav souprav je možný ve stanici Náměstí Míru. 

Obě stanice jsou stanice s ostrovním nástupištěm a v případě Náměstí Bratří Synků se jedná hloubenou stanici, u  Náměstí Míru se jedná o jednolodní raženou stanici, která bude umístěna nad stávající stanicí trasy A.

Přívod 22 kV na trasu I.D3 je z rozvodny Karlov do stanice Náměstí Míru.

Zásady provozu trasy D – dopravní systém

Nová trasa D s automatickým provozem vlaků bez strojvedoucího je vybavena novým dopravním systémem, který zahrnuje zabezpečovací a řídicí systém CBTC, nová vozidla, nové komunikační zařízení a bezpečnostní stěny na nástupišti. V technologii je to kamerový systém a další bezpečnostní prvky. Automatizovaný provoz vlaků bez strojvedoucího je ve světě používán např. v Paříži, Barceloně, Tokiu,… Tento automatizovaný systém řízení vykazuje minimální poruchovost a v první řadě vyšší bezpečnost pro cestující.

Vznikají nové nároky na systém organizace řízení provozu, dálkového ovládání vlakového, energetického a technologického dispečinku. Dispečink řízení provozu je umístěný v budově Správy Železnic Nádraží Krč a záložní dispečink ve stávajícím dispečinku Na Bojišti.  

Nová trasa D s automatickým dopravním systémem bez strojvedoucího si zachová kompatibilitu se stávajícím metrem tras A, B, C pouze v oblasti prostorového uspořádání tratě, staveb a zařízení metra, jedná se prostorově o průjezdný průřez metra dle ČSN 73 4509 s odběrem proudu z přívodní kolejnice. 

Kompatibilita trasy D se stávajícím metrem bude zachována především v oblasti stavby, průjezdného průřezu a umožní tak využívat stávající technickou základnu a organizační strukturu stávajících tras metra a naopak. 

Pro úsek Pankrác – Nové Dvory budou použity nové vlakové soupravy pro automatický provoz bez obsluhy (strojvedoucího) v systému UTO /GOA4 podle ČSN EN 62 267. 

Nové soupravy budou plně průchozí s dalšími moderními a bezpečnostními prvky. 

Automatické bezobslužné vlaky pro sledování situace ve vozidlech a nouzovou komunikaci s dispečinkem se vozidla vybaví kamerovým dohledem, EPS, panelem nouze SOS, textovou informací, rozhlasem, nouzovým tlačítkem otevření dveří. 

Soupravy budou vybaveny pro kombinovanou evakuaci z vlaku dveřmi na únikovou (evakuační) lávku i výklopnými čely z konce vlaku do kolejiště pro bezpečné vystoupení cestujících s omezeným pohybem i zrakového handicapu. 

Předpokládané přepravní zatížení stanic:

 • modelový výpočet - kartogram intenzit HD, který je zpracován pomocí celoměstského dopravního modelu TSK-ÚDI ve skladbě celkem osob za 24h průměrného pracovního dne 

PŘEDPOKLÁDANÉ OBRATY CESTUJÍCÍCH VE STANICÍCH

zatížení počet osob/den     ↓ Stanice zatížení počet osob/den     ↑ km
53 700 Náměstí Míru 48 800 1,2
52 500 Náměstí Bratří Synků 54 300 1,6
35 200 Pankrác 45 300 1,5
33 900 Olbrachtova 42 400 1,2
32 200 Nádraží Krč 40 000 1,1
24 500 Nemocnice Krč 27 800 1,2
17 200 Nové Dvory 18 700 1,0
11 500 Libuš 11 900 0,9
  5 400 Písnice   5 800 0,9
  Depo Písnice    
 • Základní provozní údaje
 • Zásady budoucího provozu trasy D 

PROVOZ TRATI METRA D: NÁMĚSTÍ MÍRU – DEPO PÍSNICE

Provozní délka km     10,6
Provozní špičkový interval s      180
Přepravní zatížení os/h   9 200
Dopravní nabídka os/h 10 500
Standard kvality obsaditelnosti  os/m2      2,6
Jízdní doba Náměstí Míru – Depo Písnice  s     960
Délka provozovaného vlaku m     100
Počet souprav (dopravních) souprav       12
Cestovní rychlost průměrná km/h    39,8
Počet souprav (záloha + údržba trasa + údržba depo) souprav   2 + 2
Počet souprav (inventárních) souprav       16
Oběžná rychlost  km/h    36,1
Využití přepravní nabídky poptávkou %       87

Obsluha, údržba trati a vlakových souprav, zásobování

Stanice metra na trase I.D1 jsou přístupné pro zásobování materiálem z obslužného depa Písnice. Místní manipulace ve stanicích je nákladními a osobními výtahy a služebními schodišti. S prodloužením trasy I.D3 na Náměstí Míru  se plánuje výstavba a provoz vlastního depa trasy D v Písnici, které zajistí deponování vlaků v noční přepravní výluce, servis, údržbu, čištění,  mytí vlakových souprav a údržbu, servis trati a stanic trasy I.D. 

Dopravní význam a přínosy nové trasy metra D

Již první etapa - dopravně nejpotřebnější úsek Pankrác - Depo Písnice, řeší dva velké problémy veřejné dopravy osob v Praze:

 1. zásadně zlepší problematickou dopravní situaci v západní části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Novodvorská, Libuš atd.) - cca 150 000 obyvatel; dnes autobusy - Kačerov,
 2. zajistí žádoucí podchycení autobusové dopravy a části individuální automobilové dopravy z jižní části příměstského regionu ve stanicích Písnice a Depo Písnice, tzn. v okrajové části města (terminály autobusové dopravy, parkoviště P+R).

Vyřešení těchto problémů má ekologický přínos pro dotčené území - podstatná část dosud povrchové dopravy (auta, autobusy) se přemístí pod zem,  do vlaků metra.

Ze zastávky Nemocnice Krč v ranní špičce odjíždí 141 spojů autobusových linek, tzn. interval 25,5 sekundy. 

Myšlenka Smart Cities

Jedna z ideologických definic říká: Smart City není město bohaté natolik, že si každý může dovolit koupit auto a jezdit s ním denně do práce, ale město, kde manažeři (a politici) používají hromadnou dopravu jako samozřejmost, protože to je komfortní a jednoduché.

Osobní automobil je po dobu své životnosti používán průměrně v 5% času. U dopravních prostředků hromadné dopravy je to zpravidla o jeden řád výše. Trendem posledních let je využití vlastních nebo sdílených přepravních prostředků (kola, koloběžky) a samozřejmostí je urbanistické plánování v návaznosti na dostupnost hromadné dopravy pro pěší.

Urbanistické řešení a přínosy nové trasy metra D

Vychází ze zásady, kdy hromadnou dopravu chápe jako službu, která má být optimálně na dosah v místech přepravní poptávky, umožní komfortní cestování a co nejjednodušší přestupní vazby mezi různými linkami i různými druhy dopravy.

Okolí stanic v jižní části trasy metra je otevřeno možnostem další urbanizace. V rámci projektové přípravy byl potenciál tohoto rozvoje orientačně prověřen.

Cílem bylo vytvořit v rozvojových územích takové návrhy stanic metra, aby bylo výhledově možné jejich jednoduché začlenění do budoucích rozvojových projektů, pokud vzniknou.

Stanice jsou proto v uličním parteru navrženy v podobě co nejjednodušších lehkých konstrukcí, se srozumitelným umístěním a orientací.

 

Projeďte si novou linku D – zdroj Aktualne.cz

Projeďte si novou linku D 

Otevřít popup