Návazné projekty

V blízkosti stanice Pankrác

Tramvajová trať Na Veselí – Pankrác

V návaznosti na první provozní úsek metra D je koordinována výstavba prodloužení tramvajové trati až ke stanici Pankrác, aby byl v tomto uzlu umožněn přestup na další linku MHD pro pestřejší směrovou nabídku pro cestující. Úsek po ulici Hvězdova byl realizován na podzim 2020 v koordinaci s rekonstrukcí přilehlé tramvajové trati, tato část bude sloužit již při výstavbě metra D pro náhradní dopravu při výlukách stanice metra C Pankrác. Pokračování tramvajové trati v oblasti u stanice Pankrác a s ním související povrchové úpravy a polohu výstupů z podchodu na tramvajové zastávky v ul. Na Pankráci Dopravní podnik připravil v úzké spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městskou částí Praha 4. Pro tento úsek byla zpracována v roce 2020 studie, jejíž výstupy byly schváleny Radou hl. m. Prahy v říjnu 2020 a akce byla dále připravována včetně dílčí aktualizace projektu metra v místě podchodu pod ulicí Na Pankráci s přímým přístupem na zastávky tramvají. V roce 2022 je pro tamvajovou trať u stanice Pankrác zpracovávána dokumentace pro společné povolení stavby.

Nový podchod pod ulicí Na Pankráci v předmětném místě je projektován společně s tramvajovou tratí a koordinován s projektem metra D, aby bylo výsledné řešení technicky plně funkční. 

Stanice Pankrác - situační schéma TT Na Pankráci:

V blízkosti stanice Nádraží Krč

Nová Krč

Jednou z významných dopravních tepen osobní, městské silniční ale i železniční dopravy se stane okolí stanice Nádraží Krč. V současné době poněkud zanedbané území v sousedství Jižní spojky si vyžádá velký důraz na detail při plánování zkvalitnění území i jeho bezprostředního okolí a jejích návazností. 

V současnosti dochází k úpravě projektu, ve kterém bude zohledněn vstup developerské společnosti REFLECTA Development a.s. Koordinací obou projektů vznikne v lokalitě Nádraží Krč přestupní uzel mezi autobusovou a kolejovou dopravou s velmi pečlivě projednaným a pojatým veřejným prostorem. Cílovým stavem je funkční synergie dopravních staveb spolu s administrativní zástavbou. Na tuto skutečnost je reagováno například změnou konstrukce tubusu metra, kdy z původně uvažovaného nepochozího objektu je vytvořena pochozí lávka, která svým charakterem vytváří přirozenou průchodnost územím a výrazně tím napomáhá k plynulé a komfortní návaznosti na přestupní uzel. Do návrhu se také vrací kompletní adaptace nádražní budovy, která bude perfektně korespondovat s celkovým konceptuálním řešením území. Pro maximální efektivitu a funkčnost území je zde zamýšlen vznik velkokapacitních parkovišť typu P+R, která jsou uvažována v návaznosti na oba vestibuly metra. Administrativní zástavba zde hraje velkou roli v podobě akustické clony, která bude odbourávat hluk z přilehlé frekventované Jižní spojky a železniční tratě.

Eliminace hluku napomůže vzniku kvalitního veřejného prostoru v podobě parku s funkčním ekosystémem, jehož součástí bude také revitalizace Kunratického potoka a vodních ploch. Kromě tohoto záměru, Správa Železnic také plánuje zdvojit stávající železniční trať.

Více informací o podobě developerského záměru je na stánkách www.novakrc.cz.

Stanice Nádraží Krč - vizualizace developerského záměru v okolí stanice:

Návazné zastávky BUS, parkoviště P+R a posun nájezdu na Jižní spojku

Pro zdůraznění významnosti této lokality, tedy přestupního uzlu, jsou na komunikaci Jižní spojka navrženy obousměrné zastávky autobusů č. 125. Vzhledem k tomu, že v této části se Jižní spojka nachází na mostní konstrukci, je nutno odsunout stávající nájezd, respektive sjezd z Jižní spojky směrem východ. Tímto krokem se podaří vyhnout rozšiřování mostní konstrukce a eliminují se tím rizika a náklady s nimi spojená. Souvisejícími opatřeními pro zlepšení kvality obyvatel, návštěvníků či zaměstnanců v okolí stanice Nádraží Krč jsou realizována akustická opatření v podobě protihlukových stěn, která budou svou funkcí doplňovat administrativní zástavbu. Nedílnou součástí celého konceptu jsou záchytná parkoviště P+R, která jsou navržena v počtu 444 stání v návaznosti na jižní vestibul metra a 156 stání je umístěno při severním vestibulu metra. Tato záchytná parkoviště dotvářejí prostředí dopravního křížení a dodávají tak smysl tohoto záměru, tedy snaze o vytvoření moderního a komfortního přestupního uzlu. Parkovací stání budou integrována do objektů developera, přičemž bude zajištěn jejich nezávislý provoz ve standardním režimu parkovišť Park & Ride. 

Modernizace železniční trati - zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - odbočka Spořilov

Stavba začíná v odb. Spořilov v km cca 3,8 - 4,1 trati Praha-Zahradní Město - Praha- Krč, resp. v km cca 2,8 - 3,1 trati Praha-Vršovice - Praha-Krč a končí v  km 10,2 trati Praha-Krč - odb. Tunel.

Cílem záměru je zlepšení podmínek pro provoz nákladní dopravy, umožnit po dokončení navazujících staveb zavedení osobních tangenciálních linek v relaci Praha - Radotín – Praha - Zahradní Město a umožnit alespoň částečný odklon vlaků mezi Prahou a Berounem po dobu rekonstrukce železničních mostů na Výtoni a přes Vltavu na trati Praha hl. nádraží – Praha-Smíchov.

Předmětem záměru je:

  • zřízení druhé traťové koleje, která bude elektrifikována trakčním vedením 3 kV. Novým trakčním vedením bude vybavena i stávající traťová kolej
  • zřízení trvalé odbočky Spořilov v km cca 2,8 - 3,1 trati Praha-Vršovice - Praha-Krč 
  • rozšíření zastávky Praha - Kačerov o nové nástupiště délky 220 m a prodloužení stávajícího nástupiště na délku 220 m
  • zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Praha - Krč po dobu výstavby metra D, které bude umístěno do provizorních kontejnerů mimo stávající výpravní budovu.
  • zřízení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, které umožní dálkové řízení provozu z CDP Praha, s přípravou pro začlenění do ETCS. V ŽST Praha - Krč budou využity technologické kontejnery, které budou umístěny tak, aby nebyly v kolizi se stavbou metra D

Realizace záměru se bude odvíjet od průběhu povolovacího procesu (EIA, stavební povolení) nicméně předpoklad dokončení stavby je červen 2025.  Pro dodržení harmonogramu výstavby metra D je nutné vymístit stávající drážní technologie ze současné výpravní budovy v ŽST Praha - Krč do 31.5.2023.

V blízkosti stanice Nemocnice Krč

Nová Krč

Záměrem výstavby v okolí stanice Nemocnice Krč je především snaha o vytvoření moderního propojení významné dopravní stavby spolu s potřebami obyvatel hlavního města Prahy, které bude splňovat i náročné požadavky například z hlediska dopravní obsluhy, dopravního napojení, zdravotní a sociální péče a provázanosti s bezprostředním okolí. Součástí aktuálního návrhu nového veřejného prostoru u Thomayerovy nemocnice v Krči je také multifunkční poliklinika, která vhodně doplní a podpoří zdravotní funkci v území.  Základem pro vytvoření nové a fungující čtvrti bude komplex obytných budov s celkovým počtem cca 600 bytů, nabízející také parkovací stání nad rámce záměru, která budou sloužit především pro potřeby obyvatel z okolního sídliště.

Více informací o podobě developerského záměru naleznete na stránkách www.novakrc.cz.

Křižovatka Vídeňská x Zálesí a rozšíření uličního parteru ul. Vídeňská

Součástí zkvalitňování okolí nově vzniklé stanice metra Nemocnice Krč je také rozsáhlá rekonstrukce komunikace Vídeňská, která bude obsahovat následující úkony. Rozšíření uličního prostoru, a to především z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu. Dále je uvažováno s úpravou významné křižovatky ulic Vídeňská x Zálesí, kdy jsou navrhována opatření, která zvýší propustnost křižovatky a umožní tak vyšší plynulost a komfort při jejím průjezdu. Nezapomínáme ani na obsluhu Thomayerovy nemocnice, kde se plánuje vybudovat nové vjezdy pro sanitky, které tak nebudou omezovány a brzděny při akutním převozu raněných do areálu nemocnice. 

V blízkosti stanice Libuš

Tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš (Nové Dvory)

Tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš vytvoří pouhým prodloužením z Modřan o 1,9 km velmi cenné vnitroměstské propojení, umožňující již před výstavbou metra D nové vnitroměstské vztahy mezi Kamýkem, Libuší a Modřany s možností dojezdu tramvají až do centra. S výstavbou metra D získá tato tramvajová trať zásadní nový potenciál, neboť umožní rychlé spojení husté panelové zástavby sídlišť Modřany a Libuš přímo ke stanici metra D Libuš. Příprava této tramvajové trati je v současné době ve fázi zajištěného pravomocného stavebního povolení a zajištěného zhotovitele stavby, realizace se předpokládá do poloviny roku 2023.

Trať bude vedena z Modřan v boční poloze podél ulice Generála Šišky a následně ze Sídliště Libuš v ose ulice Novodvorská. U budoucí stanice Libuš bude tramvajová trať ukončena v počátku úvratí v ulici Novodvorská mimo zábor potřebný pro výstavbu vestibulů stanice metra Libuš, na základě dohody s vlastníky přilehlých pozemků je možné i zřízení provizorní dočasné smyčky. V roce 2020 rozhodla Rada hl. m. Prahy o řešení definitivního ukončení této tramvajové trati v další etapě pokračováním severně Novodvorskou ulicí až ke stanici Nové Dvory, tento návazný úsek je projekčně připravován od roku 2021 s cílem zprovoznění společně s metrem D. Finální řešení tak přinese nová a dnes chybějící přímá dopravní spojení mezi Novými Dvory, Libuší a Modřany, ale také zásadní nové možnosti využití metra D pro obyvatele Prahy 12.

Vizualizace nové tramvajové trati v Novodvorské ulici mezi zastávkami Sídliště Libuš a Libuš

 

 

Stanice Libuš - situační schéma TT Libuš etapizace výstavby - jedná se o zákres do ortofotomapy první etapy stavby s ukončením úvratí ve stanici Libuš :

Územní studie sídliště Libuš a jejího bezprostředního okolí

I v letošním roce pokračují práce na územní studii sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš pod vedením oddělení pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací odboru Územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy. Tato studie je pořizována na základě podnětů městských částí Praha 12 a Praha-Libuš. Zájmové území o rozloze téměř 50 ha se nachází na rozmezí dvou katastrálních území k.ú. Libuš a k.ú. Kamýk. Z hlediska dispozičního uspořádání jej lze rozdělit na dva odlišné celky, od sebe oddělené uliční čarou Novodvorské.

Stanice Libuš - Studie UZR - Zájmové území:

V průběhu roku 2019 proběhla kola interního připomínkování studie ze strany MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a následně orgánům dotčeným v navazujících řízeních a spolu s veřejným projednáním byla předložena veřejnosti. V roce 2020 probíhá evidence a vypořádání doručených připomínek návrhu územní studie, směřující k jejím úpravám a po schválení možnosti využití územní studie budou vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti a zpracovateli budou předány pokyny k dokončení čistopisu. 

Podchod pod Novodvorskou

Studie Dopravního podniku hl. města Prahy předpokládá v rámci návaznosti na výstavbu stanice Metra D – Libuš a v koordinaci s developerskou zástavbou zajištění pěší vazby na osy vedoucí z přilehlých obytných zón, jakožto i  komfortního přestupu na návaznou městskou hromadnou dopravu. Toto mimoúrovňového propojení východní a západní části území bude zajištěno novým rozšířeným podchodem pod ulicí Novodvorskou, s možností jednak přímého výstupu na zastávky tramvaje v obou směrech a  přístupem k eskalátorům jižního výstupu stanice Libuš. Nové, moderní propojení území s možností začlenění obchodní vybavenosti tak nahradí stávající, z dnešního pohledu již zcela nevyhovující podchod.

Centrum Nová Libuš

Rovněž v této lokalitě je linka metra D příležitostí pro developery. Již od loňského roku, kdy byl projednán návrh územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra Libuš, se začínají  rýsovat mantinely pro to, co bude možné v okolí nové stanice postavit. Počítá s výstavbou čtyř tisíc bytů pro téměř deset tisíc nových obyvatel a v kancelářských prostorách by mělo pracovat dva tisíce zaměstnanců. To nenechává místní obyvatele bez opomenutí a proto si IPR nechal vypracovat průzkum veřejného mínění mezi současnými obyvateli Libuše. Lidé v lokalitě hlavně postrádají obchody nebo mnohaúčelové obchodní centrum.

Plánované urbanistické změny se týkají jednak rozvoje území, ale i variantního dopravního řešení, které vyplývá z obslužnosti metrem D, jakožto i prodloužení tramvajové trati Modřany – Libuš (Nové Dvory) a navazujících změn autobusových linek.

Tramvajová trať Libuš - Nové Dvory

V roce 2020 rozhodla Rada hl. m. Prahy o prodloužení nyní připravované tramvajové trati do Libuše o úsek Libuš – Nové Dvory, tento návazný úsek je projekčně připravován od roku 2021 s cílem zprovoznění společně s metrem D. Finální řešení tak přinese nová a dnes chybějící přímá dopravní spojení mezi Novými Dvory, Libuší a Modřany, ale také zásadní nové možnosti využití metra D pro obyvatele Prahy 12. U stanice metra Nové Dvory je podoba tramvajové trati koordinována s připravovanou územní studií, ukončení tramvajové trati zde bude realizováno blokovou smyčkou v ulicích Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská s tím, že zastávky tramvají s přestupem na metro mají být situovány v Durychově ulici v blízkosti výstupů ze stanice metra Nové Dvory.

TT Libuš - Nové Dvory
 

V blízkosti stanice Písnice

Územní studie okolí budoucí stanice metra D Písnice

Jednoznačnou lokalitou, která se řeší rovněž na oddělení pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací odboru Územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy, je budoucí stanice metra D Písnice a to včetně jejího okolí. V bezprostřední blízkosti této budoucí stanice se nyní nachází sídliště Písnice s krajinnou návazností, jež nyní dělí právě sídliště Písnice od staré zástavby Písnice.

Územní studie cílí na kvalitu veřejných prostranství, posílení uličních prostor vymezením náměstí, parků se zelení a rovněž připouští novou zástavbu.

V průběhu roku 2019 rovněž proběhla kola interního připomínkování studie ze strany MČ Praha-Libuš a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a následně orgánům dotčeným v navazujících řízeních a spolu s veřejným projednáním byla předložena veřejnosti. 

Návrh územní studie je zveřejněn na stánkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy: www.praha.eu

V roce 2020 proběhla evidence a vypořádání doručených připomínek návrhu územní studie, směřující k jejím úpravám a po schválení možnosti využití územní studie budou vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti a zpracovateli budou předány pokyny k dokončení čistopisu. 

Stanice Písnice - Studie UZR - Zájmové území:

Severní vestibul stanice Písnice

Pojednání území okolí budoucí stanice metra D Písnice si vyžádalo nový koncept začlenění severního vestibulu této stanice. Nově je vestibul koncipován do předpokládané výstavby, jež umožní v severní části stanice výstup cestujících do podzemního vestibulu, který navazuje na podchod pod budoucím náměstím a na jednotlivé výstupy. Na nově navrhované náměstí, vymezené parterem ulic Libušské a V Lužích, je situována dvojice výtahů s přímým napojením na nástupiště.

V blízkosti stanice Depo Písnice 

Neutuchající dopravní kongesce v oblasti Libuše a Písnice nadále tíží obyvatele těchto městských částí. Přitom řešení je na snaze, chystá se celková studie území, umožňující realizaci připojovací větve na pražský okruh,  vybudování takzvaného východního obchvatu Písnice, společně s developerským zásahem do území a realizaci záměru Metro D v této lokalitě. Příprava projektové dokumentace se datuje již k roku 2006, ale s ohledem na to, že tato stavba nemá statut VPS (veřejně prospěšné stavby), je projednávání majetkoprávních vztahů velmi ztížené.

Plánovaná stanice metra D, Depo Písnice, pomůže tedy vyřešit tyto letité problémy jednak kvalitní a včasnou dostupností centra Prahy a umožní občanům ze Středních Čech využít cenově i místně dostupné parkovací zařízení typu P+R s 873 parkovacími místy. 

V blízkosti stanice Náměstí Bratří Synků 

Vedle výtvarné soutěže na první stanice metra D se plánuje také architektonická soutěž na kompletní proměnu Náměstí Bratří Synků, kde je ještě možné zasáhnout do architektonického návrhu plánované stanice metra bez zdržení celé stavby.

V tuto chvíli se však již připravují podmínky pro soutěž významově rozsáhlejší, která bude řešit komplexní urbanisticko-architektonickou situaci na Náměstí Bratří Synků a jejíž výsledek bude podkladem pro architektonicko-výtvarnou soutěž na stejnojmennou stanici metra D.

Součástí těchto nových návrhů je i revize úprav kolejového řešení povrchové dopravy, včetně tramvajových tratí.

V blízkosti stanice Náměstí Míru 

Obdobně, jako v oblasti Náměstí Bratří Synků, se předpokládá zásah do stávajícího jednoznačně určeného uličního parteru a to rovněž  formou výtvarných soutěží. Umístění výstupů stanice metra D Náměstí Míru se takto začlení do právě rekonstruované Vinohradské ulice. Součástí úprav nad jižním vestibulem  této stanice je i návrh nového uspořádání ulice Francouzská.