Návazné projekty

V blízkosti stanice Pankrác

aktualizace k 5.2.2024

Tramvajová trať Na Veselí – Pankrác

V návaznosti na první provozní úsek metra D je koordinována výstavba prodloužení tramvajové trati až ke stanici Pankrác, aby byl v tomto uzlu umožněn přestup na další linku MHD pro pestřejší směrovou nabídku pro cestující. Úsek po ulici Hvězdova byl realizován na podzim 2020 v koordinaci s rekonstrukcí přilehlé tramvajové trati. Aktuálně se připravuje prodloužení v oblasti u stanice Pankrác, v rámci kterého bude prozatímní konečná zastávka Pankrác posunuta do prostoru u stanice metra. Součástí akce je i nový podchod pod ulicí Na Pankráci, koordinovaný s projektem metra D. V roce 2023 bylo pro prodloužení tramvajové trati zajištěno společné povolení stavby a realizace bude provedena v rámci výstavby metra D od února 2024 s předpokládaným uvedením do provozu v prosinci 2024. Další pokračování tramvajové trati do Budějovické ulice bude následovat v koordinaci s dokončením prací na stanici metra Pankrác D.

Nový podchod pod ulicí Na Pankráci v předmětném místě je projektován společně s tramvajovou tratí a koordinován s projektem metra D, aby bylo výsledné řešení technicky plně funkční. 

Stanice Pankrác - situační schéma TT Na Pankráci

Stanice Pankrác - situační schéma TT Na Pankráci s výhledovým prodloužením do Budějovické ulice:

V blízkosti stanice Nádraží Krč

Nová Krč

Jednou z významných dopravních tepen osobní, městské silniční ale i železniční dopravy se stane okolí stanice Nádraží Krč. V současné době poněkud zanedbané území v sousedství Jižní spojky si vyžádá velký důraz na detail při plánování zkvalitnění území i jeho bezprostředního okolí a jejích návazností. 

V projektu je zohledněn vstup developerské společnosti REFLECTA Development a.s. Koordinací projektů vznikne v lokalitě Nádraží Krč přestupní uzel mezi autobusovou a kolejovou dopravou s velmi pečlivě projednaným a pojatým veřejným prostorem. Cílovým stavem je funkční synergie dopravních staveb spolu s administrativní zástavbou. Na tuto skutečnost je reagováno například změnou konstrukce tubusu metra, kdy z původně uvažovaného nepochozího objektu je vytvořena pochozí lávka, která svým charakterem vytváří přirozenou průchodnost územím a výrazně tím napomáhá k plynulé a komfortní návaznosti na přestupní uzel. Do návrhu se také vrací kompletní adaptace nádražní budovy, která bude perfektně korespondovat s celkovým konceptuálním řešením území. Pro maximální efektivitu a funkčnost území je zde zamýšlen vznik velkokapacitních parkovišť typu P+R, která jsou uvažována v návaznosti na oba vestibuly metra. Administrativní zástavba zde hraje velkou roli v podobě akustické clony, která bude odbourávat hluk z přilehlé frekventované Jižní spojky a železniční tratě.

Eliminace hluku napomůže vzniku kvalitního veřejného prostoru v podobě parku s funkčním ekosystémem, jehož součástí bude také revitalizace Kunratického potoka a vodních ploch. Kromě tohoto záměru, Správa Železnic také plánuje zdvojit stávající železniční trať.

Více informací o podobě developerského záměru je na stánkách www.novakrc.cz.

Stanice Nádraží Krč - vizualizace developerského záměru v okolí stanice:

Návazné zastávky BUS, parkoviště P+R a posun nájezdu na Jižní spojku

Pro zdůraznění významnosti této lokality, tedy přestupního uzlu, jsou na komunikaci Jižní spojka navrženy obousměrné zastávky autobusů č. 125. Vzhledem k tomu, že v této části se Jižní spojka nachází na mostní konstrukci, je nutno odsunout stávající nájezd, respektive sjezd z Jižní spojky směrem východ. Tímto krokem se podaří vyhnout rozšiřování mostní konstrukce a eliminují se tím rizika a náklady s nimi spojená. Souvisejícími opatřeními pro zlepšení kvality obyvatel, návštěvníků či zaměstnanců v okolí stanice Nádraží Krč jsou realizována akustická opatření v podobě protihlukových stěn, která budou svou funkcí doplňovat administrativní zástavbu. Nedílnou součástí celého konceptu jsou záchytná parkoviště P+R, která jsou navržena v počtu 444 stání v návaznosti na jižní vestibul metra a 156 stání je umístěno při severním vestibulu metra. Tato záchytná parkoviště dotvářejí prostředí dopravního křížení a dodávají tak smysl tohoto záměru, tedy snaze o vytvoření moderního a komfortního přestupního uzlu. Parkovací stání budou integrována do objektů developera, přičemž bude zajištěn jejich nezávislý provoz ve standardním režimu parkovišť Park & Ride. 

Modernizace železniční trati - zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - odbočka Spořilov

Železniční přemostění Vltavy, které využívají zejména nákladní vlaky, bude už v roce 2024 dvoukolejné. To pomůže i během plánované rekonstrukce mostu na Výtoni.  Slavnostní zahájení více než dvoumiliardové investice SŽ se uskutečnilo dne 13.7.2023 ve stanici Praha-Braník. K úplnému přerušení provozu po mostě dojde v termínu od 20. října 2023 do dubna 2024.

Stavba začíná v odb. Spořilov v km cca 3,8 - 4,1 trati Praha-Zahradní Město - Praha- Krč, resp. v km cca 2,8 - 3,1 trati Praha-Vršovice - Praha-Krč a končí v  km 10,2 trati Praha-Krč - odb. Tunel.

Cílem záměru je zlepšení podmínek pro provoz nákladní dopravy, umožnit po dokončení navazujících staveb zavedení osobních tangenciálních linek v relaci Praha - Radotín – Praha - Zahradní Město a umožnit alespoň částečný odklon vlaků mezi Prahou a Berounem po dobu rekonstrukce železničních mostů na Výtoni a přes Vltavu na trati Praha hl. nádraží – Praha-Smíchov.

Předmětem záměru je:

  • zřízení druhé traťové koleje, která bude elektrifikována trakčním vedením 3 kV. Novým trakčním vedením bude vybavena i stávající traťová kolej
  • zřízení trvalé odbočky Spořilov v km cca 2,8 - 3,1 trati Praha-Vršovice - Praha-Krč 
  • rozšíření zastávky Praha - Kačerov o nové nástupiště délky 220 m a prodloužení stávajícího nástupiště na délku 220 m
  • zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Praha - Krč po dobu výstavby metra D, které bude umístěno do provizorních kontejnerů mimo stávající výpravní budovu.
  • zřízení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, které umožní dálkové řízení provozu z CDP Praha, s přípravou pro začlenění do ETCS. V ŽST Praha - Krč budou využity technologické kontejnery, které budou umístěny tak, aby nebyly v kolizi se stavbou metra D.

V blízkosti stanice Nemocnice Krč

Nová Krč

Záměrem výstavby v okolí stanice Nemocnice Krč je především snaha o vytvoření moderního propojení významné dopravní stavby spolu s potřebami obyvatel hlavního města Prahy, které bude splňovat i náročné požadavky například z hlediska dopravní obsluhy, dopravního napojení, zdravotní a sociální péče a provázanosti s bezprostředním okolí. Součástí aktuálního návrhu nového veřejného prostoru u Thomayerovy nemocnice v Krči je také multifunkční poliklinika, která vhodně doplní a podpoří zdravotní funkci v území.  Základem pro vytvoření nové a fungující čtvrti bude komplex obytných budov s celkovým počtem cca 600 bytů, nabízející také parkovací stání nad rámce záměru, která budou sloužit především pro potřeby obyvatel z okolního sídliště.

Více informací o podobě developerského záměru naleznete na stránkách www.novakrc.cz.

Křižovatka Vídeňská x Zálesí a rozšíření uličního parteru ul. Vídeňská

Součástí zkvalitňování okolí nově vzniklé stanice metra Nemocnice Krč je také rozsáhlá rekonstrukce komunikace Vídeňská, která bude obsahovat následující úkony. Rozšíření uličního prostoru, a to především z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu. Dále je uvažováno s úpravou významné křižovatky ulic Vídeňská x Zálesí, kdy jsou navrhována opatření, která zvýší propustnost křižovatky a umožní tak vyšší plynulost a komfort při jejím průjezdu. Nezapomínáme ani na obsluhu Thomayerovy nemocnice, kde se plánuje vybudovat nové vjezdy pro sanitky, které tak nebudou omezovány a brzděny při akutním převozu raněných do areálu nemocnice. 

V blízkosti stanice Libuš

Podchod pod Novodvorskou

Studie Dopravního podniku hl. města Prahy předpokládá v rámci návaznosti na výstavbu stanice Metra D – Libuš a v koordinaci s developerskou zástavbou zajištění pěší vazby na osy vedoucí z přilehlých obytných zón, jakožto i  komfortního přestupu na návaznou městskou hromadnou dopravu. Toto mimoúrovňové propojení východní a západní části území je zajištěno novým rozšířeným podchodem pod ulicí Novodvorskou, s možností jednak přímého výstupu na zastávky tramvaje v obou směrech a  přístupem k eskalátorům jižního výstupu stanice Libuš. Nové, moderní propojení území s možností začlenění obchodní vybavenosti, tak nahradí již zcela nevyhovující původní podchod.

Centrum Nová Libuš

Rovněž v této lokalitě je linka metra D příležitostí pro developery. Byl projednán návrh územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra Libuš, začínají se rýsovat mantinely pro to, co bude možné v okolí nové stanice postavit. Počítá se s  výstavbou čtyř tisíc bytů pro téměř deset tisíc nových obyvatel a v kancelářských prostorách by mělo pracovat dva tisíce zaměstnanců. To nenechává místní obyvatele bez opomenutí a proto si IPR nechal vypracovat průzkum veřejného mínění mezi současnými obyvateli Libuše. Lidé v lokalitě hlavně postrádají obchody nebo mnohaúčelové obchodní centrum.

Plánované urbanistické změny se týkají jednak rozvoje území, ale i variantního dopravního řešení, které vyplývá z obslužnosti metrem D, jakožto i prodloužení tramvajové trati Modřany – Libuš (Nové Dvory) a navazujících změn autobusových linek.

Tramvajová trať Libuš - Nové Dvory

V návaznosti na aktuální prozatímní konečnou stanici tramvají Libuš zprovozněnou v roce 2023 je připravováno prodloužení tramvajové trati dále Novodvorskou ulicí do prostoru Nových Dvorů. Tato stavba je projekčně připravována od roku 2021, předpokládá se zajištění společného povolení stavby v roce 2024 a realizace v letech 2025 - 2026. Trať bude zpočátku sloužit vnitroměstským vztahům ve směru do Modřan, nicméně její význam zásadně vzroste se zprovozněním metra D, na které bude umožněn přestup ve stanici Nové Dvory a Libuš a tato tramvajová trať bude napaječem metra D z rezidentní zástavby v Libuši, Kamýku a Modřanech. U stanice metra Nové Dvory je podoba tramvajové trati koordinována s připravovanou územní studií, ukončení tramvajové trati zde bude realizováno blokovou smyčkou v ulicích Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská s tím, že zastávky tramvají s přestupem na metro mají být situovány v Durychově ulici v blízkosti výstupů ze stanice metra Nové Dvory.

TT  Libuš - Nové Dvory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V blízkosti stanice Písnice

Územní studie okolí budoucí stanice metra D Písnice

Jednoznačnou lokalitou, která se řeší rovněž na oddělení pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací odboru Územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy, je budoucí stanice metra D Písnice a to včetně jejího okolí. V bezprostřední blízkosti této budoucí stanice se nyní nachází sídliště Písnice s krajinnou návazností, jež nyní dělí právě sídliště Písnice od staré zástavby Písnice.

Územní studie cílí na kvalitu veřejných prostranství, posílení uličních prostor vymezením náměstí, parků se zelení a rovněž připouští novou zástavbu.

V průběhu roku 2019 rovněž proběhla kola interního připomínkování studie ze strany MČ Praha-Libuš a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a následně orgánům dotčeným v navazujících řízeních a spolu s veřejným projednáním byla předložena veřejnosti. 

Návrh územní studie je zveřejněn na stánkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy: www.praha.eu

V roce 2020 proběhla evidence a vypořádání doručených připomínek návrhu územní studie, směřující k jejím úpravám a po schválení možnosti využití územní studie budou vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti a zpracovateli byly předány pokyny k dokončení čistopisu. 

Stanice Písnice - Studie UZR - Zájmové území:

Severní vestibul stanice Písnice

Pojednání území okolí budoucí stanice metra D Písnice si vyžádalo nový koncept začlenění severního vestibulu této stanice. Nově je vestibul koncipován do předpokládané výstavby, jež umožní v severní části stanice výstup cestujících do podzemního vestibulu, který navazuje na podchod pod budoucím náměstím a na jednotlivé výstupy. Na nově navrhované náměstí, vymezené parterem ulic Libušské a V Lužích, je situována dvojice výtahů s přímým napojením na nástupiště.

V blízkosti stanice Depo Písnice 

Neutuchající dopravní kongesce v oblasti Libuše a Písnice nadále tíží obyvatele těchto městských částí. Přitom řešení je na snaze, chystá se celková studie území, umožňující realizaci připojovací větve na pražský okruh,  vybudování takzvaného východního obchvatu Písnice, společně s developerským zásahem do území a realizaci záměru Metro D v této lokalitě. Příprava projektové dokumentace se datuje již k roku 2006, ale s ohledem na to, že tato stavba nemá statut VPS (veřejně prospěšné stavby), je projednávání majetkoprávních vztahů velmi ztížené.

Plánovaná stanice metra D, Depo Písnice, pomůže tedy vyřešit tyto letité problémy jednak kvalitní a včasnou dostupností centra Prahy a umožní občanům ze Středních Čech využít cenově i místně dostupné parkovací zařízení typu P+R s 873 parkovacími místy. 

V blízkosti stanice Náměstí Bratří Synků 

Vedle výtvarné soutěže na první stanice metra D se plánuje také architektonická soutěž na kompletní proměnu Náměstí Bratří Synků, kde je ještě možné zasáhnout do architektonického návrhu plánované stanice metra bez zdržení celé stavby.

V tuto chvíli se však již připravují podmínky pro soutěž významově rozsáhlejší, která bude řešit komplexní urbanisticko-architektonickou situaci na Náměstí Bratří Synků a jejíž výsledek bude podkladem pro architektonicko-výtvarnou soutěž na stejnojmennou stanici metra D.

Součástí těchto nových návrhů je i revize úprav kolejového řešení povrchové dopravy, včetně tramvajových tratí.

V roce 2023 vypracovala společnost Metroprojekt Praha a.s. studii trasy metra I.D3 Pankrác - Náměstí Míru, která bude v průběhu roku 2024 projednávána.

V blízkosti stanice Náměstí Míru 

Obdobně, jako v oblasti Náměstí Bratří Synků, se předpokládá zásah do stávajícího jednoznačně určeného uličního parteru a to rovněž  formou výtvarných soutěží. Umístění výstupů stanice metra D Náměstí Míru se takto začlení do právě rekonstruované Vinohradské ulice. Součástí úprav nad jižním vestibulem  této stanice je i návrh nového uspořádání ulice Francouzská.
 

Otevřít popup