Ochrana vod a krajiny

Oblast ochrany vod je řešena v několika rovinách. V jednotlivých provozech našeho podniku je snaha:

  • omezovat vznik většího množství odpadních vod. Například pro odmašťování menších součástek se využívají ekologické mycí stoly, jejichž náplň je odbornou firmou recyklována. U předčištěných odpadních vod, jejichž kvalita je vhodná pro jejich zpětné použití, jsou tyto vody recirkulovány a používány např. k mytí spodků vozidel nebo karosérií,
  • veškeré odpadní vody z provozů jsou shromažďovány v akumulačních jímkách, kde probíhá usazování hrubých nečistot a částečnému odloučení oleje z povrchu. Tyto vody pak jsou čerpány do čistíren odpadních vod (ČOV), kde dochází ke konečnému dočištění na takovou kvalitu, aby tato voda mohla být vypouštěna do veřejné kanalizace.

 

V průběhu let byly vypracovány nové postupně aktualizované havarijní plány, které popisují místa uložení a manipulace se závadnými látkami, stanovují preventivní protihavarijní opatření a následně další činnosti nezbytné pro zmírnění následků havárie a její způsob hlášení dotčeným orgánům státní správy a samosprávy jak ukládá platná vyhláška. 
Další obsáhlou a administrativně náročnou záležitostí je příprava podkladů pro nová vodohospodářská povolení k odběru podzemních a povrchových vod a péče o stávající čistírny odpadních vod a lapoly sloužící k odlučování ropných látek.
Ochrana krajiny a přírody spočívá mimo jiné ve vyřizování povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, starost o novou výsadbu a péče o nové stromy.