Chemické látky

Nakládání s chemickými látkami a směsmi se v současnosti zcela řídí evropskou legislativou. Podle článku 35 evropského nařízení REACH mají zaměstnavatelé umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím, poskytnutým v bezpečnostních listech nebo k povinně sdělovaným informacím pro chemické látky a směsi, pro které se bezpečnostní list nevyžaduje, ohledně látek nebo směsí, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni. Oddělení Životní prostředí je správcem databáze Evidence bezpečnostních listů, která může tuto povinnost vedoucím zaměstnancům ulehčit. V roce 2014 byla spuštěna nová verze této aplikace a kromě samotných bezpečnostních listů v ní lze nalézt také dodané expoziční scénáře, informace o biocidech, o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (tzv. SVHC látky) nebo také jen praktické tipy pro skladování chemických látek a směsí.


Naše oddělení v roce 2012 zahájilo ve spolupráci s pracovními týmy MHD tvorbu nové interní dokumentace podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a navázalo se na tento úspěšný „model“ tvorbou nové interní dokumentace podle nového zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Na základě této dokumentace pak zaměstnanci oddělení tvoří podle tzv. provozních činností pro jednotlivé areály, stanice metra nebo dílny či měnírny základní hodnocení rizika ekologické újmy a protokoly o nezařazení podle zákona o prevenci závažných havárií.


Činnost našeho oddělení také velice úzce zasahuje do složitých agend vyplývajících z požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví, konkrétně do oblasti používání vybraných nebezpečných chemických látek a směsí, které jsou klasifikované jako akutně toxické, toxické pro specifické cílové orgány, žíravé, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Ve spolupráci s vedoucími útvarů, kde se s takovými látkami či směsmi pracuje, pro ně vytváříme písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí, které projednáváme s místně příslušnými hygienickými stanicemi. V souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví naše oddělení také může zajišťovat periodické školení zaměstnanců, kteří nakládají s vysoce toxickými látkami a směsmi, fyzickou osobou odborně způsobilou.