Ochrana ovzduší

Emisní zatížení Prahy je z celorepublikového hlediska poněkud specifické. Bodové a plošné zdroje provozované na jejím území jsou až na výjimky minoritní a nejvyšší podíl emisí pochází z dopravy. Vzhledem k tomu, že významné zdroje mají zpravidla vysoké komíny, projevuje se jejich podíl na znečištění ovzduší často mimo území Prahy. Největším problémem jsou jemné prachové částice označované jako PM10 (jedná se o prachové částice o průměru do 10 µm). Jejich nebezpečí pro lidské zdraví spočívá v tom, že projdou dýchacími orgány člověka až do plic, kde dochází k jejich usazování a mohou způsobovat řadu zdravotních obtíží od bronchitidy až po rakovinu plic. Největšími zdroji emisí těchto jemných prachových částic jsou průmyslové zdroje, dále lokální vytápění a doprava. Je pravdou, že za posledních 5 let v důsledku zpřísňující se legislativy a tzv. kotlíkových dotací došlo k poklesu úrovně znečištění ovzduší jemným prachem, kde je Praha z tohoto pohledu třetím nejvíce znečištěným místem v rámci celé ČR.

Také DPP se v Praze podílí nemalou měrou na celkovém znečišťování ovzduší jemným prachem. Největší podíl tvoří autobusová doprava, která však není v kompetenci OŽP. Do působnosti našeho oddělení spadají stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Jedná se o kotelny, lakovny a další průmyslové zdroje. Úkolem oddělení v rámci ochrany ovzduší v DPP je především dbát na to, aby všechny stacionární zdroje znečišťování ovzduší byly provozovány v souladu s platnou legislativou a byl tím minimalizován jejich vliv na jeho celkové znečištění. 

V roce 2012 vešel v platnost nový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.). Ten stanovil pro zdroje provozované DPP množství nových požadavků, které bylo nutno splnit do jednoho roku po nabytí účinnosti. V současnosti jsou již všechny stacionární zdroje emisí v DPP provozovány v souladu s platnou legislativou.
Jednou z očekávaných změn s podstatným vlivem na zdroje emisí provozované DPP je to, že od 1.1.2020 dochází ke zpřísnění emisních limitů pro plynové kotelny. DPP je na tuto změnu připraven, v jím provozovaných kotelnách byly minimálně vyměněny hořáky kotlů za nízkoemisní, tzv. Low NOx, a kde to již nebylo ekonomicky únosné, byly vyměněny celé kotle. Po provedených úpravách již dnes všechny kotelny provozované DPP plní emisní limity, které vstoupí v platnost 1.1.2020.


V ochraně ovzduší se podařilo sjednotit kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší, zajistit všechna zákonem předepsaná měření těchto zdrojů a pro velké zdroje vypracovat nové provozní řády. Postupné zavádění sjednocené evidence spotřeb nátěrových hmot, ředidel a dalších produktů obsahující těkavé látky v provozech lakoven umožní průběžné vyhodnocování množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. V souladu s novými požadavky legislativy ochrany ozonové vrstvy byla provedena inventarizace zařízení, které obsahují vyhláškou specifikované plyny poškozující ozónovou vrstvu Země a skleníkové plyny a návazně i předepsané revize. Opravy laku vozidel městské hromadné dopravy se provádějí v lakovacích kabinách, které umožňují provádět lakýrnické práce v nejvyšší kvalitě s minimálním vlivem na životní prostředí. Pro opravy a údržbu vozového parku DPP neustále zavádí nové materiály, přednostně takové, které mají snížený obsah těkavých organických látek (VOC) a tím snižuje celkové emise VOC do ovzduší.
DPP přispívá ke zlepšení životního prostředí v Praze i soustavným snižováním hladiny hluku. V celém podniku byla přijata opatření v souvislosti s platnými právními předpisy, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Při novostavbách a rekonstrukcích traťových zařízení jsou v maximální možné míře realizovány prvky snižující hluk a vibrace. Rovněž jsou splňovány požadavky hygieniků.