Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je tvořen souborem postupů a pravidel stanovených pro podávání oznámení, který splňuje podmínky stanovené zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a jež umožňuje oznamovateli podat oznámení o možném protiprávním jednání přímo v rámci DPP. Vedle toho vnitřní oznamovací systém představuje současně i takové interní prostředí, které umožňuje posuzovat důvodnost oznámení a přijímat vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

Označení příslušné osoby v DPP

Představenstvo DPP určilo jako příslušné osoby níže uvedené zaměstnance, kteří podaná oznámení posuzují a dále postupují v souladu s právními předpisy a vnitřními normami DPP. 

Ing. Dušan Mozola

 • e-mail: schranka.duvery@dpp.cz,
 • telefon: +420 296 192 030,
 • adresa: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Mgr. Michal Milo

 • e-mail: schranka.duvery@dpp.cz,
 • telefon: +420 296 192 088,
 • adresa: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Mgr. Michal Dudáš

 • e-mail: schranka.duvery@dpp.cz,
 • telefon: +420 296 192 089,
 • adresa: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Způsoby oznamování

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání mohou činit jednak osoby uvnitř DPP a jednak osoby stojící vně DPP. DPP nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnická činnost a odborná praxe či stáž).

Oznamovací kanály

Pro možnost učinit oznámení podezření na jakékoliv protiprávní jednání má DPP zřízeny tyto oznamovací kanály:

 • ústní osobní podání přímo příslušné osobě, v její pracovní době, na adrese Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9,
 • písemně elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky důvěry s adresou: schranka.duvery@dpp.cz, případně do datové schránky DPP: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
 • písemně podáním na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“,
 • ústně telefonicky na nonstop telefonní linku důvěry se záznamníkem na tel. +420 296 193 011 nebo příslušné osobě v její pracovní době na telefonní číslo uvedené výše.

Odkaz na stránky Ministerstva spravedlnosti (způsoby oznamovaní ministerstvu):

https://oznamovatel.justice.cz/ 

Náležitosti oznámení

Aby příslušná osoba mohla oznámení řádně a včas prošetřit, potřebuje znát co nejvíce relevantních informací. Oznámení by tak mělo obsahovat:

 • identifikaci osob podezřelých ze závadového či korupčního (protiprávního) jednání, ať víme, koho se týká,
 • podrobný a souvislý popis tohoto jednání, ať víme, o co se jedná,
 • pokud máte, konkrétní důkazy o tomto jednání nebo jiné poznatky podporující Vaše oznámení, ať víme, že se to skutečně stalo.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

Informace o přijímání anonymních oznámení

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení činit i anonymně.

V případě podání anonymního oznámení, bere oznamovatel na vědomí, že nemůže uplatňovat všechna práva oznamovatele, nejedná-li se o osobu, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Práva oznamovatele a jeho vyrozumívání

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

O přijetí oznámení je příslušná osoba DPP povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů nebo vnitřních norem DPP, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li DPP opatření navržené příslušnou osobou, přijme DPP k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření DPP neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Ochrana oznamovatele před odvetným opatřením

Oznamovatel, který učinil oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu, 
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 
c) porušuje tento zákon, nebo 
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 
2. daně z příjmů právnických osob, 
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
4. ochrany spotřebitele, 
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 
7. ochrany životního prostředí, 
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo 
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie,
nesmí být vystaven odvetnému opatření.

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli a dalším osobám uvedeným v ust. § 2 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 • nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna pracovní doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Oznamovatel, který je vystaven odvetnému opatření má právo o tomto učinit oznámení na oznamovací kanály vnitřního oznamovacího systému výše uvedené.
 
Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Otevřít popup