Obchodní partneři

Vnitřní normy DPP včetně Protikorupčního programu DP, jenž stanovuje pravidla pro prevenci, odhalení a důkladné prošetření jakéhokoliv korupčního jednání, jsou závazné pro všechny zaměstnance a další odpovědné osoby a dopadají i na obchodní partnery.

Co DPP vyžaduje od svých obchodních partnerů?

Aby se každý obchodní partner seznámil s níže uvedenýmpřistoupil na závazek, že:

 • učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro DPP,
 • neprodleně oznámí DPP existenci případného podezření na korupční nebo jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro DPP; stejně tak obchodní partner oznámí, pokud se dostane vůči DPP do střetu zájmů
 • oznámení provede prostřednictvím těchto oznamovacích kanálů:
  • osobně přímo útvaru 900320 odd. Compliance na adrese Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9,
  • elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: schranka.duvery@dpp.cz (včetně možnosti anonymního způsobu podání), případně do datové schránky DPP: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
  • písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
  • telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 296 193 011 (včetně anonymního způsobu podání),
 • poskytne při prošetřování podezření korupčního nebo jiného protiprávního jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro DPP nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, příp. svědectví, 
 • jeho zaměstnanci ani žádné další osoby (vč. osob jim blízkých) nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře oznámení podezření na korupční nebo jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro DPP.

Závazek v tomto znění, tzv. Trestněprávní a protikorupční doložka, bude součástí smluvních ujednání při vzniku nových vztahů s obchodními partnery DPP a jejich změnách.

Jedním z nově zavedených procesů je i prověřování určených kategorií obchodních partnerů DPP. Tímto prověřováním se rozumí postup zaměřený na zjišťování relevantních informací o obchodních partnerech, s cílem identifikovat potenciální rizika budoucí či již probíhající spolupráce, včetně rizika potenciálního střetu zájmů, odsouzení právnické osoby, podezření na korupční praktiky nebo jinou trestnou činnost, zakázané/neetické obchodní praktiky, napojení na politicky angažované osoby, spojení s negativní mediální kauzou apod.

DPP v této souvislosti své obchodní partnery informuje, že před uzavřením smluvního vztahu i v jeho průběhu může být obchodní partner, členové jeho statutárního orgánu a jeho vlastníci posuzováni z pohledu případné rizikovosti pro DPP v souvislosti s informacemi získanými z veřejně dostupných zdrojů včetně médií. 

Na základě výsledku tohoto procesu může být obchodní partner dále požádán o upřesnění nebo vysvětlení zjištěných skutečností či o doložení úrovně implementace konkrétních protikorupčních opatření u něj.

Otevřít popup