Protikorupční pravidla

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „Dopravní podnik“), ve snaze dostát zákonným požadavkům spočívajícím v předcházení páchání trestné činnosti, dodržuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“), jako i ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“).

Dopravní podnik proto ve svém vnitřním prostředí zavedl a nastavil Program pro předcházení trestné činnosti ze strany DP a rizik z ní vyplývajících a Protikorupční program DP dle požadavků mezinárodně uznávaných norem ISO 37001 (Protikorupční systémy řízení) a ISO 37301 (Systémy řízení shody/Compliance), které jsou závazné pro všechny zaměstnance a další odpovědné osoby; ve vymezených případech pak i třetí osoby, tedy subjekty jednající jejím jménem, nebo jsoucí s ní v obchodním vztahu.

Dopravní podnik se současně zavazuje, že bude nastavený protikorupční systém řízení kontinuálně zlepšovat a průběžně stanovovat i vyhodnocovat protikorupční cíle. K zajištění dohledu nad návrhem, implementací a tímto kontinuálním zlepšováním veškerých Compliance a protikorupčních aktivit zejména dle požadavků uvedených ISO norem pak Dopravní podnik zřídil nezávislou, odpovědnou a potřebnými oprávněními i pravomocemi vybavenou Compliance funkci, kterou vykonává oddělení Compliance.

Prioritou Dopravního podniku je zcela odstranit či v maximální míře omezit příležitosti pro vznik korupčního jednání a v návaznosti na identifikovaná korupční rizika přijmout efektivní opatření k jejich eliminaci nebo minimalizaci. Důraz je kladen zejména na prevenci, odhalení a důkladné prošetření korupčního jednání a na vytvoření transparentního prostředí vůči veřejnosti, třetím osobám i vlastním zaměstnancům. Za účelem dosažení těchto priorit a cílů Dopravní podnik průběžně buduje systém vnitřních kontrol, mechanismů a procesů vytvářejících efektivní obranu vůči korupčnímu jednání jak zaměstnanců a odpovědných osob, tak i třetích osob.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a potenciální rizika z nich vyplývající přijímá Dopravní podnik tato protikorupční pravidla:

Základní principy

Korupce je negativní společenský jev charakterizovaný vysokou mírou latence, danou vlastním charakterem tohoto jednání. Korupční jednání upravuje zejména trestní zákoník a ZTOPO. Pojem „úplatek“ je definován jako neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není právní nárok.

Dopravní podnik uplatňuje princip nulové tolerance vůči korupci páchané zaměstnanci, odpovědnými osobami a třetími osobami v souvislosti s jeho činností a nijak, byť pasivně, nepodporuje korupční prostředí.

Je zakázáno přímo či nepřímo nabízet, slibovat či poskytovat neoprávněné výhody třetím osobám za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby či takové výhody vyžadovat, přijímat, akceptovat, vyjma běžných symbolických darů a drobného občerstvení, poskytovaných či přijímaných v rámci běžné obchodní praxe.

V případě, že kdokoliv v dobré víře oznámí korupční jednání nebo pokus takového jednání v souvislosti s činností Dopravního podniku, nebude mít toto jeho oznámení na něj jakýkoliv negativní vliv a nepovede k odvetným opatřením vůči němu nebo osobám jemu blízkým ze strany Dopravního podniku či osob jej zastupujících.

Pokud Dopravní podnik obdrží oznámení či jakékoliv informace o podezření na korupční jednání, kterého se měl dopustit zaměstnanec, odpovědná osoba nebo třetí osoba v souvislosti s jeho činností, bude se prošetřením tohoto oznámení dle nastavených interních pravidel bezodkladně a objektivně zabývat oddělení Compliance.

Dopravní podnik přijal pravidla pro boj s korupcí, která jsou zakotvena ve vnitřních normách a obsahují zejména následující ustanovení:

1.    Dopravní podnik v rámci své protikorupční politiky uplatňuje u třetích osob, se kterými spolupracuje, shodné postupy v boji proti korupci, jako zastává sám. Ve vztahu s obchodními a jinými smluvními partnery s touto protikorupční politikou seznamuje smluvní stranu v podobě smluvního instrumentu – Trestněprávní a protikorupční doložka. Takováto ustanovení jsou pro třetí osoby závazná a mohou být použita k ukončení navázaného smluvního vztahu a distancování se od jejich jednání.
2.    Noví zaměstnanci Dopravního podniku jsou přijímáni na základě transparentních výběrových řízení, a to dle své kvalifikace, svých schopností a dovedností, v souladu s vnitřními normami.
3.    Je zakázáno nabízení, slibování a poskytování darů a jiných neoprávněných výhod třetím stranám či osobám, pokud se nejedná o drobné dárky či pohoštění v rámci běžných obchodních zvyklostí. Dary, pohoštění a pozvání na společenské akce je možné nabídnout nebo akceptovat pouze, pokud jsou nabízeny nebo akceptovány v průběhu běžných obchodních vztahů. Peněžité dary a dary politickým stranám a jejich představitelům jsou zcela zakázány. Stejným způsobem je třeba pohlížet na přijímání neoprávněných výhod od třetích stran či jiných subjektů. Nepovažuje se za korupční jednání, pokud jde o poskytování reklamních předmětů. Podrobnosti k poskytování a přijímání darů stanoví vnitřní normy.
4.    V případě zadávání veřejných zakázek Dopravní podnik postupuje vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při respektování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovnosti a zákazu diskriminace. Při zjištění jakéhokoli nestandardního postupu v zadávacím řízení jsou zaměstnanci a oprávněné osoby povinny tuto skutečnost ohlásit oddělení Compliance, zejména pak nabídnutí či poskytnutí neoprávněné výhody, případně i střet zájmů.
5.    Všichni zaměstnanci musí jednat v souladu s platnými právními předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Za účelem odhalování a zabraňování podezřelého způsobu plateb nebo zákazníků či transakcí, které by mohly zahrnovat legalizaci výnosů z trestné činnosti, musí být zaměstnanci ostražití a jakékoliv podezřelé chování zákazníků, konzultantů nebo obchodních partnerů ohlásit oddělení Compliance. V souvislosti s penězi a platbami i s ostatními transakcemi a smlouvami musí zaměstnanci také dodržovat všechny příslušné vnitřní normy a stanovené účetní postupy.
6.    Ze strany Dopravního podniku jsou vytvořeny podmínky pro oznamování podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu, tedy i podezření na korupční jednání. Tato oznámení je možné učinit i anonymně. Dopravní podnik zajistí, že taková oznámení budou projednávána v důvěrném režimu. Za účelem možnosti nahlásit podezření z porušení platných právních předpisů, popř. vnitřních norem, podezření ze spáchání trestného činu, tedy i korupčních deliktů, a to i anonymně, jsou zřízeny tyto oznamovací kanály, které spravuje oddělení Compliance: 

a)    elektronicky na e-mailovou „schránku důvěry“ s adresou: schranka.duvery@dpp.cz, případně do datové schránky: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“;
b)    písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“;
c)    telefonicky na nonstop telefonní linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 296 193 011.

Označí-li oznamovatel své podání za důvěrné či jiným způsobem projeví zájem na dodržení diskrétnosti, pak ten, komu důvěrné informace sdělil, je povinen zabezpečit, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo obsahu podání. Pokud zaměstnanec v dobré víře poukáže na protiprávní jednání svého kolegy či protiprávní poměry v Dopravním podniku, nebude mít toto jeho oznámení negativní důsledek v jeho pracovněprávním vztahu. Ochrana se vztahuje i na osoby oznamovateli blízké. Takovou ochranu však požívají toliko oznámení učiněná v dobré víře, nikoli případy úmyslného jednání s cílem poškodit jiné osoby, z čehož může vyplývat přestupková, případně i trestní odpovědnost. V případě oprávněných oznámení se Dopravní podnik zavazuje zajistit vhodnou nápravu a přijmout opatření pro zamezení opakování.

7.    V rámci Programu přecházení trestné činnosti ze strany DP a rizik z ní vyplývajících   je realizováno proškolování všech zaměstnanců na témata trestní odpovědnost právnických osob, hrozící rizika, Etický kodex, Protikorupční program DP a dodržování závazných vnitřních norem vztahujících se na výkon činnosti Dopravního podniku, tedy i na téma hrozícího rizika korupčního jednání.
8.    Cílem přijetí těchto pravidel a opatření, která jsou současně zakotvena ve vnitřních normách, je zvyšovat motivaci zaměstnanců, odpovědných osob a třetích osob k protikorupčnímu jednání, zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupčního jednání, zabránit opakování obdobného korupčního jednání, a tím tak minimalizovat riziko trestní či správní odpovědnosti, nebo majetkové i nemajetkové škody vzniklé činností Dopravního podniku.
9.    Protikorupčními pravidly jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby Dopravního podniku. Porušení pravidel ze strany zaměstnanců či odpovědných osob bude považováno za porušení pracovních povinností a jako takové bude postihováno ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a vnitřních norem upravujících pracovní povinnosti zaměstnanců.
10.    Tato Protikorupční pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění.
 

Zveřejněno 25. listopadu 2022.

Otevřít popup