Příprava projektů z OPD

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, předložil k datu 30. 5. 2019 celkem šest předběžných žádostí (projektů) o podporu v rámci Operačního programu Doprava do výzvy číslo 53 –  Specifický cíl 1.4 – Praha, tj. vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci.

V současné době probíhá u všech šesti projektů kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je do 29. 11. 2019 a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů do 31. 12. 2022. Příspěvek Unie je max. 85 % ze způsobilých výdajů, zbývajících 15 % ze způsobilých výdajů hradí příjemce podpory.