Energetické posouzení Administrativní budovy A, Depo Zličín

V rámci výzvy č. 12/2021: Energetické úspory ve veřejných budovách vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky z Národního programu životní prostředí, předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Energetické posouzení Administrativní budovy A, Depo Zličín, registrační číslo projektu 5211200065.

Projekt řeší nedostatečné tepelně-technické vlastnosti obálky budovy, neefektivní způsob vytápění, větrání a ohřevu teplé vody, vysoké množství odebrané elektrické energie z veřejné rozvodné sítě a nejnižší formu energetického managementu.

Hlavním cílem projektu je celkové snížení energetické náročnosti budovy, které vede k poklesu lokální a globální emisní zátěže, snížení produkce oxidu uhličitého a snížení provozních nákladů objektu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím energetických opatření, která jsou realizovatelná, ekonomicky a ekologicky přínosná a odpovídají současným legislativním požadavkům. Realizace rovněž přinese prodloužení životnosti jednotlivých stavebních konstrukcí a následně objektu jako celku. V případě získání finančních prostředků je doporučeno projekt řešit metodou EPC. V důsledku navrhovaných opatření by mělo dojít ke snížení konečné spotřeby energie oproti výchozímu stavu a ke snížení emisí skleníkových plynů.

Předmětem projektu je realizace stavebně-technických opatření na administrativní budově A v Depu metra Zličín, parcela č. 317/150. Celkem je navrženo k realizaci šest úsporných opatření:

  • opatření ve stavební části (zateplení a výměna výplní otvorů), 
  • instalace plynového kotle, 
  • instalace FVE, 
  • rekonstrukce osvětlení, 
  • instalace VZT, 
  • opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty. 

V rámci projektu je navrhována k realizaci metoda EPC.

Navrhované řešení při komplexní realizaci projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, což dokládají i vykazované indikátory. Pro realizaci byla navržena taková opatření, která přispívají k úspoře emisí, energií a celkové úspoře provozních nákladů.

Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci dosahují částky cca 67,75 mil. Kč bez DPH, z toho způsobilé výdaje činí 48,35 mil. Kč bez DPH, předpokládaná dotace SFŽP 26,59 mil. Kč bez DPH a nezpůsobilé výdaje 19,40 mil. Kč bez DPH. 

Realizace projektu je naplánována na období 01. 03. 2023 – 31. 12. 2024.
 

Otevřít popup