Úsek Olbrachtova – Nové Dvory

 

Druhá část prvního úseku ID1b Olbrachtova (mimo)- Nové Dvory

Základní informace

Druhá část prvního úseku trasy metra D (pracovní název ID1b) navazuje na stanici Olbrachtova (realizována v rámci první části ID1a) a prochází stanicemi Nádraží Krč, Nemocnice Krč a končí ve stanici Nové Dvory. Vznikne tak plně provozovatelný úsek pěti nových stanic.

Stavba bude probíhat po jednotlivých stavebních oddílech, na nichž budou práce probíhat paralelně. Úsek ID1b zahrnuje stavební oddíly SOD 14 - SOD  20. Jde o podzemní liniovou stavbu.  Z hlediska Otechnologie výstavby jsou na úseku ID1b použity klasické metody hloubení, ražeb NRTM (nová rakouská tunelovací metoda=konvenční ražba s děleným výrubem) a strojní ražby TMB (Tunnel Boring Machine=razící štít). Zahájení výstavby úseku Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory bude probíhat paralelně na všech SOD. Páteřní technologickou vazbou je strojní ražba TBM, což vyžaduje časoprostorovou koordinaci se všemi SOD. Štíty TBM budou startovat v jámě Rezerva v Písnici, jejich demontáž po ukončení ražeb proběhne ve stavební jámě stanice Nádraží Krč. Dalším technologickým (z pohledu výstavby) milníkem je realizace kolejových betonů a "oživení" energetické páteře. To vše vyžaduje přesnou koordinaci na celém úseku. 

V úseku 2. etapy ID2 výstavby trasy metra I.D budou v předstihu, současně s realizací 1. etapy výstavby ID1b, vyraženy jednokolejné traťové tunely. Navazující ražbou odstavných tunelů před stanicí Nové Dvory začíná ražba v úseku 1.etapy výstavby trasy I.D. Celková délka úseku je 2915,431 m.  Stavební objekty ražených jednokolejných tunelů jsou situovány v SOD 20 a 21 hlavně pod ulicí Novodvorská. Ze začátku mezi ulicí Chýnovská a Novodvorská podchází kruhový objezd spojující tyto ulice a dále vede až do km 47,400 l.k. pod ulicí Novodvorská. Dále trasa tunelů pokračuje v SOD 23 pod zástavbou v oblasti Libuše. Trasa tunelů je vedena ve své první polovině oblastí zástavby od napojení ulice Mašovické na ulici Novodvorskou po ulici Meteorologická. Následně vede podélně pod ulicí Libušská a u napojení s ulicí v Lužích prochází do prostoru SOD 24, který je situován podél ulice Libušská, do předprostoru bývalého masokombinátu. Dále trasa pokračuje v pozvolném rozbíhání kolejí, v km 49,000 l.k. podchází Kunratickou spojku a vzápětí končí portálem ve stavební jámě Rezerva.

Dispečink celé trasy D je umístěn nad vestibulem jižní části stanice Nádraží Krč. Objekt o vnějších půdorysných rozměrech 31,065 m x 30,150 m má tři nadzemní podlaží  včetně  jednoho ustupujícího. Dispečink bude sloužit pro ovládání celé trasy metra D. Zahrnuje v sobě jak administrativní, tak technologické prostory. Svislou nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Objekt je založen na jižní části objektu SOD 15.  Budova je z důvodu zabránění přenosu vibrací z metra uložena na vibroizolaci. Střecha objektu je plochá a je navržena jako zelená extenzivní. Na střeše dále bude umístěna technologie budovy včetně náhradního zdroje elektřiny dvou dieselagregátů. Pro vertikální komunikaci mezi jednotlivými podlažími jsou navrženy výtahy a dvouramenné schodiště. Pro přístup na střechu je navrženo ocelové točité schodiště.

 

Plán činností na stavbě metra I.D1b, úsek Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory

(aktualizace k 2.7.2024)

Kácení

Kácení dřevin v lokalitách Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory začalo v listopadu 2023 a bylo ukončeno v březnu 2024, kdy byly odklizeny pokácené porosty. Následně mohly být zahájeny práce na archeologickém průzkumu.

Archeologický průzkum

Od podzimu 2023 v jednotlivých lokalitách probíhá archeologický průzkum. U Nemocnice Krč byl ukončen k 22.4.2024, do 24.5.2024 probíhal u Nádraží Krč, poté se přesunul do oblasti Nové Dvory, kde byl ukončen 30. června 2024. Během července 2024 bude vyhotovena Zpráva z předběžného archeologického průzkumu.

Záchranný archeologický průzkum

Na základě zjištění v rámci archeologického průzkumu v lokalitě Nemocnice Krč byl vybrán zhotovitel záchranného archeologického průzkumu v této oblasti. Práce v severní části byly zahájeny v říjnu 2023 a ukončeny v prosinci 2023. Bylo nalezeno pravěké sídliště, nález nemá dopad na výstavbu metra D. Připravuje se realizace záchranného archeologického průzkumu v jižní části stanice Nemocnice Krč. V  lokalitách Nádraží Krč a Nové Dvory bude případně proveden záchranný archeologický průzkum na základě nálezové zprávy z předběžného archeologického průzkumu v těchto lokalitách.

Monitoring a pasportizace

V rámci projektu „Provozní úsek I.D metra v Praze – úsek Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory (dále jen „Stavba“) jsou prováděny následující činnosti monitoringu a pasportizace, které vykonává společnost Krtek D monitoring II, vítěz veřejné zakázky na komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby druhého úseku metra D od stanice Obrachtova po Nové Dvory. DPP zmocnil začátkem roku 2024 společnost Krtek D monitoring II k jednání ve věci geotechnického monitoringu (GTM) a pasportizace v této lokalitě.

Na základě Zadávací dokumentace GTM nyní vyvstala potřeba provedení vrtných prací / kopaných sond též na povrchu, na pozemcích v bezprostředním okolí zmiňované Stavby, v tomto katastrálním území.

V současnosti byla ukončena fáze projekční – prvotní vytyčení v terénu, revize a definitivní umístění jednotlivých vrtů s ohledem na stav souvisejících projektů, aktuální situaci v terénu a přítomnost inženýrských sítí a byla zahájena fáze administrativní spojená s vyhledáním a kontaktováním majitelů dotčených pozemků a projektováním dopravních omezení. Následovat bude opětovné vytyčení vrtů v terénu, přesná lokalizace a vytyčení inženýrských sítí a zahájení vlastních terénních prací. Předpokládaný termín realizace terénních prací je 1.7.2024 – 15.12.2024. Vlastní provádění prací na konkrétním místě proběhne pouze během několika dní. Vstupy na pozemky a práce budou prováděny pouze po dobu nezbytně nutnou. Na pozemcích proběhnou vrtné, případně malé výkopové práce. Po realizaci těchto prací budou povrchy pozemků uvedeny zpět do náležitého stavu.

S ohledem na rozsah stavby „Provozní úsek I.D metra v Praze – úsek Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory" bude realizace terénních prací na povrchu rozdělena do několika lokalit, o konkrétním časovém harmonogramu budou jednotliví majitelé pozemků informováni dopisem společně s žádostí o souhlas se vstupem na pozemky.

Terénní práce budou prováděny v následujících lokalitách:

Lokalita st. Olbrachtova – st. Nádraží Krč (včetně): ul. Antala Staška, ul. Rozárčina, ul. Postranní, ul. Na Sponě, ul. Branická, ul. V podzámčí, ul. Před nádražím
Lokalita st. Nádraží Krč – st. Nemocnice Krč (včetně): ul. U krčského nádraží, ul. Nad Havlem, ul. Višňová, ul. U společenské zahrady, ul. Pod višňovkou, ul. Vídeňská, ul. Zálesí, 
Lokalita st. Nemocnice Krč – st. Nové Dvory (včetně): ul. Ružinovská, ul. Hurbanova, ul. Murgašova, ul. Sládkovičova, ul. Štúrova, ul. Libušská, ul. U Nového dvora, ul. Durychova
Lokalita st. Nové Dvotry – budoucí St. Písnice (včetně): ul. Chýnovská, ul. Novodvorská, ul. Mašovická, ul. Kolektivní, ul. Jirčanská, ul. Na šejdru, ul. Šátalská, ul. Meteorologická, ul. Hvězdonická, ul. Hvězdonická, ul. Libušská
Lokalita bud. St. Písnice – bud. Depo Písnice (včetně): ul. Kunratická spojka, ul. V zákopech
 

Základní informace o druhém úseku ID1b Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory

Stanice Nádraží Krč

 • délka: 224 metrů, šířka 18,7 metrů na mostě, výška 3,6 metrů
 • předpokládanýc vytěžený objem rubaniny: cca 108 tisíc m3
 • výška nadloží nad stropem stanice: 0 metrů, nadzemní stanice
 • hloubka kolejiště: cca 2m nad vodní hladinou

Stanice Nemocnice Krč

 • délka: 207,7 metrů, šířka 20,6 metrů, výška 5,7 metrů
 • předpokládaný vytěžený objem rubaniny: cca 101 tisíc m3
 • výška nadloží nad stropem stanice: cca 4 m metrů
 • hloubka kolejiště: 17,5 metrů pod terénem

Stanice Nové Dvory

 •  délka: 399 metrů, šířka 22,66 metrů, výška 9,2 metrů
 •  předpokládaný vytěžený objem rubaniny: cca 157 tisíc m3
 •  výška nadloží nad stropem stanice: 22 metrů
 •  hloubka kolejiště: 33,2 metrů pod terénem

Jednotlivé stavební oddíly

 • SOD 14 Traťový úsek Olbrachtova-Nádraží Krč
 • SOD 15 Stanice Nádraží Krč
 • SOD 16 Traťový úsek Nádraží Krč-Nemocnice Krč
 • SOD 17 Stanice Nemocnice Krč
 • SOD 18 Traťový úsek Nemocnice Krč - Nové Dvory
 • SOD 19 Stanice Nové Dvory
 • SOD 20 Tunely TBM (pozičně na území SOD22 (budoucí stanice Libuš), SOD 23, SOD 24 (budoucí stanice Písnice) 
 • SOD 25 Rezerva Písnice
 • SOD 62 Parkoviště P+R u stanice Nádraží Krč
 • SOD 63 Parkoviště P+R u stanice Nové Dvory

SOD 14 Traťový úsek Olbrachtova - Nádraží Krč


Traťový úsek mezi dvoulodní raženou stanicí Olbrachtova a hloubenou stanicí Nádraží Krč řeší kolejové propojení pomocí dvojice ražených jednokolejných tunelů se vzduchotechnickými propojkami a hloubeného dvoukolejného tunelu. Stavební oddíl začíná v km 43,189.925 levé koleje, končí v km 43, 933.628 L.K. a má celkovou délku 743,703 m. První část úseku navazující na stanici Nádraží Krč bude provedena jako hloubená, a to od km 43,831.527 do km 43,933.628. Hloubený tunel bude budován po etapách s ohledem na výstavbu ražených tunelů a na trvalé zachování provozu v křižovatce ulic Branická, Na Strži a V Podzámčí.


Ražba jednokolejných tunelů bude probíhat od portálu stavební jámy hloubeného tunelu technologií NRTM. Razit se bude dovrchně směrem ke stanici Olbrachtova, nejprve pod nezastavěným územím, později pod zástavbou podél ulice Na strži. Další nedílnou součástí traťového úseku jsou vzduchotechnické propojky mezi jednokolejnými tunely, které umožní snížení pístového účinku od jedoucího vlaku, možnou evakuaci osob a zásah záchranných jednotek. Propojky jsou ve vzdálenostech do 200 m a mají navržen minimální světlý profil 15,5 m2.

SOD 15 Stanice Nádraží Krč (NZ)


Stanice Nádraží Krč je hloubená, navržena jako povrchová stanice situovaná do pásu zeleně s vodní plochou. Vymezená je Jižní spojkou ze severu, železniční trasou s vlakovou stanicí Praha – Krč z jihu, ulicemi Vídeňskou z východu a V Podzámčí ze západu. Vlastní stanice, překonávající rybník Pod Zámkem a Kunratický potok, je částečně na mostní konstrukci, částečně je položena na terénu. Mostní konstrukce z dodatečně předpjatého betonu délky 63,100 m převádí trať i nástupiště mezi severní a jižní částí stanice Nádraží Krč. Kvůli požadavku na bezpečný kontrolní návrhový průtok (KNP) Kunratického potoka je třeba vybudovat propustek, který zvýší průtok pod komunikací V Podzámčí. Současně bude zahloubeno dno rybníka „Pod Zámkem“ a budou rozšířeny břehy. V západní části rybníka bude vytvořená pobytová louka pro relaxaci cestujících a zaměstnanců v přilehlých objektech. Stanice ve své severní části podchází Jižní spojku. Tady bude stanici tvořit hloubený železobetonový tunel, který bude vybudován ve třech etapách. Každá etapa předpokládá uzavření části Jižní spojky. Vždy ale tak, aby byly průjezdné 2+2 pruhy. Nádraží Krč – Sever tvoří přízemní železobetonové objekty opatřené plochou střechou. Nádraží Krč – Jih tvoří přízemní železobetonové objekty, které tvoří základ pro SO 50 -20 Dispečink trasy metra D a objekt SO 61-20 Nádražní budova železniční stanice Praha Krč.

Stanice je  dvouvestibulová s bočními nástupišti, které jsou v oblouku. Oba vestibuly (severní a jižní) jsou propojeny mostem. Stanice jako celek je tvořena stanicí o dvou podzemních a jednom nadzemním podlaží v severní a jižní části, budovou dispečinku o třech nadzemních podlažích a částí budovy SŽ o čtyřech nadzemních podlažích, obě jsou v jižní části. Do severního vestibulu byly dle zadání investora navrženy výtahy a schodiště. Část dispečinku a budovy SŽ tvoří jeden objekt – sdílenou budovu DPP a SŽ. Obě části budovy jsou od sebe stavebně i konstrukčně odděleny, přičemž oba celky jsou rovněž odděleny i od samotné stanice metra. V případě budovy SŽ se jedná též o stavební i konstrukční oddělení, v případě dispečinku jde pouze o konstrukční oddělení. Severní podchod podchází Jižní spojku. Ze severního vestibulu je východ na terén k ulici V Podzámčí, poblíž křižovatky ulic Na strži, Branická a V Podzámčí západním směrem od vestibulu. Nadzemní část vestibulu je navržena tak, že se počítá s jeho kompletním obestavěním (začleněním) do budoucí zástavby soukromého investora. Pouze jižní fasáda vestibulu bude výhledově zakomponována do výstavby developera. Pravděpodobně dojde k jejímu překrytí předsazeným prvkem na náklady soukromého investora. Tento případný prvek bude realizován dle TP metra. Okolní terén, kromě napojení výstupu ze stanice do ulice v podzámčí se vrací do původního stavu.


Základní výrazová koncepce návrhu vychází z prostorového řešení hloubené stanice bez vnitřních podpor (sloupů) v nástupištní části. Podpory jsou navrženy v kolejišti. V části stanice mimo nástupiště – v podchodech vedoucích ke schodištím, výtahům, eskalátorům a únikovým východům jsou naopak místo stěn oddělujících podchody od kolejiště navrženy sloupy mezi nimž je výtvarně pojednané sklo. Je to z důvodu vytvoření prostorové hloubky a vizuálního propojení podchodů s kolejištěm. Veřejná část stanice je pojata převážně na bázi přírodních materiálů (pohledový beton, kamenná dlažba, kovové konstrukce) ve světle šedých odstínech v kombinaci s bílou barvou. Barevné oživení stanice zajišťuje výtvarný návrh prosklených částí a pohledových sklovláknobetonových stěn. Materiálové a vizuální řešení vychází z jednotící formy určené pro celou trasu metra D, pro kterou je určující.Libreto architektonického a výtvarného pojetí.

Úprava železniční stanice Praha Krč je součástí výstavby nové trasy metra I.D a je navržena v těsné blízkosti stávající železniční stanice Praha – Krč. Stavební oddíl Úpravy železniční stanice Krč zastřešuje veškeré stavební objekty zajišťující fungování metra a železnice v jednom prostoru. Dále také objekty související s fungováním železniční stanice v době výstavby metra. V budově se nachází prostory Správy železnic a prostory železniční stanice Praha – Krč. Tento prostor je v úrovni UV přímo napojen na prostor vestibulu metra SOD 15. Stavebně je prostor SOD 15 a SOD 61 oddělen. Objekt o vnějších půdorysných rozměrech 31,065 m x 22,850 m má tři nadzemní podlaží a jedno ustupující podlaží.

Více informací ke stanici Nadraží Krč, včetně vizualizací, naleznete na: https://www.dpp.cz/metro-d/stanice/stanice-nadrazi-krc

SOD 16 Traťový úsek Nádraží Krč - Nemocnice Krč


Traťový úsek mezi hloubenými stanicemi Nádraží Krč a Nemocnice Krč řeší kolejové propojení pomocí dvojice ražených jednokolejných tunelů se vzduchotechnickými propojkami. Stavební oddíl začíná v km 44,157.812 levé koleje, končí v km 44,916.460 L.K. a má celkovou délku 758,648 m. Kromě traťových tunelů obsahuje stavební oddíl tři vzduchotechnické propojky mezi traťovými tunely, základní nefekální jímku v nejnižším místě trasy a vrt pro výtlačné potrubí.


Ražené tunely jsou situovány pod kolejištěm nádraží Krč a pod zástavbou rodinných domů ve svahu za nádražím, tj. pod ulicemi U Krčského nádraží, Nad Havlem, Višňová a U společenské zahrady. Traťový úsek končí u ulice Vídeňské. Ražba tunelů technologií TBM bude probíhat od stavební jámy stanice Nemocnice Krč směrem ke stanici Nádraží Krč. Výstavba ostatních ražených objektů tohoto stavebního oddílu bude prováděna technologií NRTM.
 

SOD 17 Stanice Nemocnice Krč (NK)


Stanice Nemocnice Krč je hloubená  dvouvestibulová stanice s ostrovním nástupištěm v hloubce 17 m pod terénem, s ostrovním nástupištěm šířky 11,0 m a délky 100,0 m. Délka oddílu 17 je 207,712 m. Stanice má celkem 5 podzemních podlaží a dva vestibuly. Z nástupiště vedou vertikální komunikace na obou koncích jak do jižního vestibulu, tak i do severního vestibulu. Severní vestibul je navržen jako zahloubený na úroveň pasáže budoucí developerské výstavby. Vertikální cestu ze stanice zajišťuje kombinace trojice eskalátorů a výtahu. Na severní vestibul navazuje parter zástavby developera s obchodní pasáží spojující nemocnici a výstup z metra přes podchod pod ulicí Vídeňská. Jižní vestibul se nachází v poměrně sevřeném prostoru za ulicí Zálesí. Vertikální cestu ze stanice zajišťuje kombinace trojice eskalátorů a šikmého výtahu. Vestibul je navržen jako povrchový s technologickým zázemím v suterénu pod ním a se stanicí je propojen prostřednictvím trojice eskalátorů a šikmého výtahu.


Technologický blok stanice je umístěn za nástupištěm směrem ke stanici Nové Dvory. Strojovna hlavního větrání je umístěna v odlehčovacím prostoru nad nástupištěm s větracím objektem vyústěným do budoucího náměstí u vestibulu sever. Stanice Nemocnice Krč je ovlivněna developerskou výstavbou nad stanicí. Stanice je s developerskou výstavbou zkoordinována a je tomu uzpůsobena. Projekty jsou vzájemně ovlivněny a počítají s provázaností, včetně postupu výstavby. Výstavba developera Reflecta bude založená na samostatném roštu uloženém na pilotách stavební jámy, rošt je samostatná statická konstrukce v prostoru mezi stropem metra a užitnými prostory developera. 


Základní výrazová koncepce návrhu vychází z prostorového řešení hloubené stanice bez vnitřních podpor v nástupištní části. Z tohoto důvodu se na stropní části nacházejí masivní železobetonové průvlaky. V případě stanice Nemocnice Krč jsou pro zjemnění prostoru průvlaky opatřeny lomenicovým obkladem. Jižní vestibul je pojat jako izolovaný prosklený světlík tvaru výseče rotačního anuloidu, severní vestibul je uvažován jako integrovaný podzemní výstup do chystaného objektu developera. Veřejný prostor je pojat převážně ve světlých přívětivých tónech z důvodu eliminace pocitu stísněnosti v podzemních prostorech. Materiálové a vizuální řešení vychází z jednotící formy uřčené pro celou trasu metra D, pro kterou je určující Libreto architektonického a výtvarného pojetí. Součástí vizuálního pojetí veřejných prostor bude i výtvarné řešení ve vybraných partiích stanice, na které proběhla výtvarná soutěž. Stanice bude řešena jako hloubená „hala“ bez sloupů v prostoru nástupiště. Určujícími prvky nástupiště bude celkově jednoduchý prostor s tvarově výrazným podhledem a prosklená bezpečnostní stěna oddělující kolejiště.

Více informací ke stanici Nemocnice Krč, včetně vizualizací, naleznete na:  https://www.dpp.cz/metro-d/stanice/stanice-nemocnice-krc

SOD 18 Traťový úsek Nemocnice Krč - Nové Dvory


Stavební oddíl 18 začíná v km 45,124.172 a končí v km 46,119.457 levé koleje, jeho celková délka je 995,285 m. Traťový úsek mezi hloubenou stanicí Nemocnice Krč a jednolodní raženou stanicí Nové Dvory řeší kolejové propojení pomocí dvojice ražených jednokolejných tunelů se vzduchotechnickými propojkami. Stavební objekty ražených tunelů traťového úseku jsou v celém úseku situovány do svahu nad Nemocnicí Krč, směrem k Novým Dvorům pod ulicemi Ružinovská, Hurbanova, Sládkovičova a Štúrova, pod přilehlou zástavbou v oblasti. Traťový úsek končí u ulice Libušská. Traťové jednokolejné tunely budou v celém úseku raženy pomocí zeminových štítů (technologie EPB-TBM). Ostění tunelů kruhového průřezu ɸ 5,3/5,8 m je navrženo montované ze železobetonových prefabrikovaných dílců. Ražba tunelů se zahájí po protažení štítů stanicí Nové Dvory. V úvodu proběhne start štítů v zarážkách za stanicí Nové Dvory. Výstavba traťových tunelů bude pokračovat plynulou ražbou až ke stanici Nemocnice Krč. Ražba bude ukončena vjetím do stavební jámy této stanice. Součástí traťového úseku jsou vzduchotechnické propojky, které umožní snížení pístového účinku od jedoucího vlaku, možnou evakuaci osob a zásah záchranných jednotek.
 

SOD 19 Stanice Nové Dvory (ND)


Stanice je ražená jednolodní s ostrovním nástupištěm (osová vzdálenost kolejí 15 m), profily jsou navrženy pro realizaci technologii NRTM. TK středu stanice je v hloubce cca 33,2m pod Libušskou ulicí. Součástí stanice je veřejné nástupiště, technická část stanice v technologickém bloku. Celý objekt SO 19-20 se rozkládá na 4 podlažích (UPN, UN, UNN1, UNN2). Objekt zahrnuje, vlastní ražby, provedení ostění, vnitřních hrubých konstrukcí, prací HSV, PSV, architektonické řešení a dokončovací práce. Na severním konci nástupiště stanice je nástupiště napojeno na severní ET s trojicí eskalátorů ústící do severního vestibulu (SO 19-30). Ve středu stanice je šachta evakuačního výtahu s dvojicí výtahů ústícího do výtahového vestibulu, výtahy zajišťují bezbariérový přístup do stanice. Na opačném jižním konci nástupiště přechází jednolodní ražená stanice do neveřejné, technologické části. Ve stejném místě je napojen do profilu stanice jižní eskalátorový tunel, ústící na povrch do jižního vestibulu. V úrovni pod nástupištěm jsou umístěny služební prostory a technické prostory metra, kabelové kanály a obslužné chodby. V úrovni nástupiště je kolejiště a vlastní nástupiště. V technologické části této úrovně je prostor MDT a technické prostory metra. U úrovní UNN1 je kabelový prostor, technické prostory a komunikace. V UNN2 je zbylý prostor MDT včetně komunikací.

Více informací ke stanici Nové Dvory, včetně vizualizací, naleznete na: https://www.dpp.cz/metro-d/stanice/stanice-nove-dvory

SOD 25 Rezerva Písnice (REZ)

S ohledem na omezení dopravní zátěže komunikací v zastavěné oblasti města by měla být tato mimostaveništní doprava směřována ven z města a nemělo by jí být zatěžováno městské centrum. Proto se počítá s využíváním skládek vytěženého materiálu na východ, případně jih od Prahy a využívané výrobny betonových směsí by měly být rovněž na západních okrajích města. V době provádění prací hornickým způsobem se předpokládají práce prováděné razícím štítem TBM. Předpokládá se odvoz rubaniny z čelby a dovoz stavebních materiálů k čelbě s použitím kolových, ekologicky upravených dopravních prostředků k jámě na REZ, kde bude rubanina svisle odtěžována pomocí pásového dopravníku a přeložena na nákladní automobily. 

SOD 62 Parkoviště P+R u stanice Nádraží Krč


Parkoviště P+R o půdorysných rozměrech 76,05 m x 35,92 až 50,54 m bude postaveno západojihozápadně od jižního vestibulu nově budované stanice metra Nádraží Krč, vedle křižovatky ulic Před Nádražím a Sulická. Konstrukční systém bude tvořit železobetonový skelet s obvodovou železobetonovou stěnou a ztužujícími schodišťovými a výtahovými jádry. Parkoviště je navrženo jako pětipodlažní s celkovou kapacitou 456 parkovacích míst včetně deseti stání pro invalidy a 46 pro vozy LPG/CNG (1.PP). Parkoviště má z pohledu ulice Před Nádražím jedno nadzemní (částečně zasypané) podlaží a čtyři podzemní podlaží. Evakuační úniky mají výstup ještě o patro výše, díky částečnému zasypání horního patra tak ústí přímo do chráněné únikové cesty, která vede objektem developera na terén, nebo v případě severního ev. úniku přímo na ochoz developera, který je propojen s prostorem ulice Před Nádražím. Šířka hlavního vnitřního pruhu je 6,0 m a provoz je uvažován jako obousměrný. Propojení mezi všemi úrovněmi budou pro vozidla zajišťovat dvě železobetonové rampy uprostřed dispozice parkoviště, pro pěší dvě vnitřní schodiště a 4 výtahy, z nichž jeden je evakuační. Horní patro bude částečně zasypáno ve svahu, který přiléhá k tělesu dráhy. Objekt bude mít u vjezdu místnost pro správce parkoviště včetně sociálního zařízení, dále místnost pro uschování jízdních kol a místnosti zajišťující provoz objektu. Vjezd i výjezd na parkoviště je uvažován z ulice Před Nádražím v západní části P+R. Na objektu P+R je počítáno s budoucí výstavbou administrativní budovy developera. Developer po provedení své budovy vybuduje ve svém patře pod střešní konstrukcí místnost, ve které budou osazeny žaluzie pro větrání objektu P+R a odtahové ventilátory ZOTK.

SOD 63 Parkoviště P+R u stanice Nové Dvory


Parkoviště bude umístěno podél jižní vozovky Durychovy ulice na místě dnešního zahradnictví, v blízkosti jižního vestibulu stanice Nové Dvory a stávajícího objektu pošty. Parkoviště je orientováno jihozápadně od křižovatky ulic Durychova a Libušská, v blízkosti jižního vestibulu stanice metra Nové Dvory a stávajícího objektu pošty. Parkoviště o půdorysných rozměrech 82x55m je uvažováno jako provizorní do doby další zástavby území. Jeho kapacita je 145 + 7i stání pro osobní vozy O2. Vjezd i výjezd na parkoviště je z boční ulice u stávajícího objektu pošty.

 

Realizace stavebních prací

Dne 24. 3.2022 nabylo právní moci  Stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory".  DPP následně udělil výzvy k zahájení činnosti zhotovitelům úseku Pankrác - Olbrachtova, včetně zajištěni technického dozoru investora. Získání pravomocného stavebního povolení tak umožnilo v květnu 2022 vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a dodavatele monitoringu a pasportizace dalšího úseku Metra D, tj. I.D1b Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory. V prosinci 2023 DPP na základě rozhodnutí představenstva společnosti podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby I.D1b Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory, kterým je společnost Krtek D monitoring II, kde vedoucím společníkem je GeoTec-GS a.s. S ohledem na probíhající správní řízení u ÚOHS u zakázky na zhotovitele stavby I.D1b doposud stavba tohoto úseku nebyla zahájena.

Popis jednotlivých stavenišť

Zařízení staveniště NAK1, NAK2, NAK3, NAK5 a NAK7 (Nádraží Krč - NZ)

Staveniště je navrženo pro výstavbu stanice metra Nádraží Krč (NZ), na budoucí trase linky metra D. Vlastní staveniště se nachází v území okolo Nádraží Krč, jižní spojky. ZS jsou umístěné na volných plochách mezi ulicemi Na Strži, Branická, V Podzámčí, Před Nádražím. 

ZS NAK1

Staveniště je umístěno v kolejišti Nádraží Krč. Staveniště bude sloužit pro provádění injektáží pod kolejištěm. Po skončení těchto prací bude staveniště zrušeno. Přístup na staveniště bude po celou dobu z ulice U Krčského nádraží, která se napojuje na páteřní komunikaci v oblasti ulice Sulická.

ZS NAK2

Staveniště bude sloužit pro vytažení štítu TBM, dále pro zavážení a odvážení stavebního a montážního materiálu. Vjezd a výjezd na staveniště bude veden vedle stávající trafostanice do ulice Sulická. Druhý přístup na staveniště jih bude do ulice Před Nádražím a dále do ulice Sulická.

ZS NAK3

Staveniště je situované do volného prostoru mezi ulicemi Sulická a V podzámčí, východně od ulice Sulická a jižně od ulice V Podzámčí. Na staveništi bude umístěno zázemí stavby pro oblast SOD14 a SOD15. Dále zde bude vjezd do stavební jámy - z této jámy zde primárně bude stavba tunelů pod jižní spojkou. Bude zde probíhat výstavba severního vestibulu stanice metra Nádraží Krč. Přístup na staveniště bude z ulice V Podzámčí, vjezd do prostoru stavby z ulice Sulická.

ZS NAK5

Staveniště bude sloužit v první fázi pro výstavbu rozšíření Kunratického potoka pod ulicí Sulická. Dále pak jako skladová plocha. Přístup na staveniště je z ulice Sulická.

ZS NAK7

Jedná se o plochy, které jsou navržené pro stavební jámy k zajištění ražeb traťových tunelů směrem ke stanici Olbrachtova. Přístup na staveniště bude z ulice Branická a Na Strži.Hlavní přístup bude z ulice Branická, kde bude i vjezd do stavební jámy pro ražba NRTM směrem ke stanici Olbrachtova.

Zařízení staveniště NEK1a, NEK1b (Nemocnice Krč - NK)

Staveniště je navrženo pro výstavbu stanice metra Nemocnice Krč, na budoucí trase linky metra D. Vlastní staveniště se nachází v území volné plochy mezi ulicemi Vídeňská a Zálesí a dále za ulicí Pod Višňovkou. Staveniště bude sloužit pro přetažení štítů TBM, pro zavážení a odvážení stavebního a montážního materiálu. 

ZS NEK1a

Na ploše ZS NEK1a budou probíhat přeložky a výstavba sítí. Bude vytvořen nový provizorní chodník okolo záboru stavby NEK1a a chodník v ul. Zálesí bude poté zabrán pro stavbu. Přístup do staveniště bude z ulice Vídeňská za světelnou křižovatkou VídeňskáxZálesí. 

ZS NEK1b

Na ploše ZS NEK1b je navržena kontejnerová sestava kancelářských a sanitárních kontejnerů, situovaná do západní části plochu u ulice V Zálesí. Tato plocha bude mít přístup u ulice V Zálesí a Vídeňská. Přístup na staveniště je z ulice Vídeňská, odbočením ve směru na Písnici a dále z ulice Pod Višňovkou. 

Zařízení staveniště ND1a, ND1b, ND2, ND3S, ND3J, ND4 (Nové Dvory - ND)

Staveniště je navrženo pro výstavbu stanice metra Nové Dvory, na budoucí trase linky metra D. Staveniště bude sloužit pro přetažení štítů TMB ve stanici Nové Dvory, dále pro zavážení a odvážení stavebního a montážního materiálu. 

ND1a

Staveniště se nachází v území volné plochy vpravo od ulice Libušská, severně od ulice Kunratická a Jalodvorská. Na ploše ND1a je navržena kontejnerová sestava kancelářských a sanitárních kontejnerů, situovaná do východní části záboru staveniště. Tato plocha bude mít přístup (vjezd a výjezd) u ulice Libušská. Bude zde umístěno zázemí pro hlavní stavbu, dále pro technologie a ostatní subjekty výstavby. Bude zde umístěna přístupová štola do prostoru výstavby stanice Nové Dvory a také zde bude umístěna deponie zeminy z výrubu.

ND1b

U plochy ND1a je umístěna plocha zařízení staveniště ND1b, která bude sloužit pro výstavbu větracího objektu. Plocha je umístěna u chodníků v ulici Libušská.

ND2

Jedná se o plochu, která bude sloužit pro výstavbu severního vestibulu stanice. Staveniště se rozkládá mezi ulicemi V Štíhlách x Štúrova a stávající bytovou zástavbou. Vjezd a výjezd na a ze staveniště bude do ulice Štúrova, případně V Štíhlách. Na ploše ND2 je navržena kontejnerová sestava kancelářských a sanitárních kontejnerů.

ND3S a ND3J

ND3 je rozděleno na dvě plochy ZS, které dělí ulice Durychova. Jsou určeny pro výstavbu jižního vestibulu stanice vč. šachty osobního výtahu z nástupiště stanice metra na uliční úroveň. Vjezd a výjezd na a ze staveniště ND3S bude od ulice Durychova, případně od ulice Štůrova, vjezd a výjezd na staveniště ND3J bude veden pouze z ulice Durychova. Na ploše ND3S i ND3J  je navržena kontejnerová sestava kancelářských a sanitárních kontejnerů.

ND4

Staveniště je situované severně od ulice Chýnovská a bude zde VZT šachta. Vjezd a výjezd na staveniště bude veden pouze od ulice Chýnovská. Na ploše ND4  je navržena kontejnerová sestava kancelářských a sanitárních kontejnerů.

Zařízení staveniště REZ

Staveniště je navrženo pro výstavbu stavební jámy pro start štítu TBM, na budoucí trase linky metra D. Vlastní staveniště se nachází v území záchytné návrže nazvaná Rezerva. Staveniště bude sloužit pro start štítů TBM, pro zavážení a odvážení stavebního a montážního materiálu. Na ploše ZS REZ je navržena kontejnerová sestava kancelářských a sanitárních kontejnerů, situovaná do jihovýchodní části plochy. Vjezd a výjezd na a ze staveniště je navržen ve vazbě na nejbliští páteřní komunikaci tj.Kunratická spojka, dále pak na napojení na Pražšký okruh. Hlavní vjezd na staveniště REZ je veden z ulice Švihovská, kde první vstup na staveniste je na hlavní zařízení staveniště , další vstup na ZS je pouze do části deponie zeminy. Další alternativní vstup na staveniště REZ je z ulice Pramenná.

Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace

Komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby Úsek Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory druhého úseku I.D1b metra I.D zajišťuje sdružení „Krtek D monitoring II,“ jehož vedoucím společníkem je firma GeoTec-GS a.s. a dalšími společníky jsou firmy SG Geotechnika a.s., INSET s.r.o., GEOtest a.s., Angermeier Engineers, s.r.o. a PUDIS a.s.. Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace jsou nedílnou a důležitou součástí probíhající stavby druhého úseku metra I.D Olbrachtova – Nové Dvory, včetně ražených traťových tunelů z Písnice. 

Komplexní geotechnický monitoring 
Neoddělitelnou součástí výstavby každého podzemního díla je souběžná realizace geotechnického monitoringu. Je tomu tak i v případě nové trasy metra linky D. Plánovaný úsek Olbrachtova – Nové Dvory, včetně ražených traťových tunelů z Písnice, bude podcházet pod objekty městské zástavby, silniční a železniční infrastruktury, pod plochami městské zeleně a bude probíhat v blízkosti podzemních inženýrských sítí. Z těchto důvodů je kladen důraz na komplexnost geotechnického monitoringu. Jeho cílem je jednak kontrolovat bezpečný a enviromentáně příznivý průběh výstavy, ale také optimalizovat technologii ražeb tak, aby byl proces vyvážený z bezpečnostního i ekonomického hlediska. Proto je součástí komplexního geotechnického monitoringu celá řada metod, které mají mimo jiné za cíl detailně ověřovat geologické předpoklady projektu, sledovat deformace podzemního díla, jeho okolí a povrchu nad ním, s důrazem na objekty nadzemní zástavy a dopravní infrastruktury. Pozornost bude věnována také sledování hladiny podzemní vody v širším okolí, měření hluku a vibrací v blízkosti stavby a pravidelné vizuální a technické kontrole dotčených objektů a inženýrských sítí. Jednou z mnoha těchto metod je i zachycení tzv. nulového stavu sledovaných objektů. Proto byly v měsíci lednu 2024, v předstihu před samotnou realizací stavby, komplexní geotechnický monitoring a pasportizace zahájeny.
 


 

 

Otevřít popup