Úsek Pankrác – Olbrachtova

Projekt Výstavba trasy I.D metra v Praze 

Základní informace

Výstavba čtvrté trasy pražského metra, trasy D, je rozdělena dle náročnosti do čtyř na sebe postupně navazujících etap. Práce začínají na nejnáročnějším úseku, jehož výstavba potrvá nejdéle, až sedm a půl roku. Jako poslední naopak vznikne nejjednodušší úsek, kde stavební práce zaberou pouze zhruba čtyři roky. V první etapě, označované jako I.D1a, DPP a sdružení zhotovitelů postaví  úsek Pankrác D – Olbrachtova. Na ní naváže druhý úsek, označovaný jako I.D1b, Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory. Stavba bude zahájena po výběru zhotovitele a následném podpisu smlouvy. V rámci této fáze vzniknou tři stanice: Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory a tři mezistaniční tunely, počínaje tím za stanicí Olbrachtova. Třetí v pořadí by se měl začít stavět úsek z Pankráce směrem do centra Prahy, tj. I.D3 Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru. V současné době je zpracována studie I.D3, která bude následně projednávána. Jako poslední DPP plánuje v 01/2026 zahájit výstavbu úseku I.D2 Libuš – Depo Písnice, kde vzniknou tři stanice, mezistaniční traťové tunely a také samotné depo pro vlaky linky D. Dokončení a zprovoznění všech úseků DPP předpokládá na konci roku 2031 (viz Harmonogram), správní řízení u ÚOHS  zahájení stavby druhého úseku prodlužují. Harmonogram bude aktualizován jakmile bude podepsána smlouva se zhotovitelem stavby I.D1b.

Informační centrum

V ulici Neveklovská je otevřeno Informační centrum pro veřejnost, které je dispozici pro občany každou středu (mimo svátky) od 14:00 do 17:00 hod. V době letních prázdnin je Informační centrum otevřeno 10.7.2024 a poté každý sudý týden. V Informačním centru vám budou zodpovězeny dotazy týkající se provozního úseku I.D1a pražského metra, výstavby Pankrác - Olbrachtova. Jsou zde k nahlédnutí vizualizace stanic Pankrác a Olbrachtova, včetně dalších podrobných informací nejen k výstavbě tohoto úseku. 

Níže přinášíme aktuální informace o probíhajících činnostech na stavbě metra I.D, v úseku Pankrác - Olbrachtova:

Plán probíhajících činností na stavbě metra I.D1a, úsek Pankrác - Olbrachtova, v období 07 - 08/2024

(aktualizace k 4.7.2024)

SOD 11 - stanice Pankrác

ZS PAD1b (u sjezdu z městského okruhu směr Pankrác)

Probíhají ražby a odvoz rubaniny. Na tomto úseku jsou využity trhací práce. Ražby překonaly jeden z nejsložitějších úseků v bezprostřední zóně ovlivnění mostu 5. května. Z rozrážky z technologické propojky byly dokončeny ražby tunelu obratových kolejí jak směrem ke stanici Pankrác, tak i na druhou stranu, tj. pod budovu Enterprise opět směrem k mostu 5. května. Po prorážce, tj. propojení pracovišť PAD1 a PAD4,  byla provedena betonáž vozovky v provizorní štole do stanice Pankrác, směrem do míst, kde začaly ražby eskalátorového tunelu pod budovou Gemini. 

V květnu 2024 byly zahájeny ražby přestupní chodby pro ekalátor vedoucí do stanice Pankrác C. V červenci 2024 budou pokračovat ražby eskalátorového tunelu vedoucího do budovy GEMINI.  V srpnu 2024 se předpokládá doražba a napojení na přestupní chodbu.

Dopravní opatření omezující dopravu v této oblasti byla ze strany stavenišť metra D ukončena, další dopravní opatření již jsou dělána ze strany společnosti Skanska a její výstavby. 

ZS PAD2 (před Arkády Pankrác)

Od června 2023 je rozšířeno oplocení ZS PAD2 před OC Arkády Pankrác kolem budoucí stavební jámy (SO 11-21). Průchod kolem oplocení z metra do City Empiria je stále možný. Pro výstup z výtahu je proveden koridor, výtah zůstává v provozu. Je zprovozněna komunikace pro IZS. Po dohodě s OC Arkády Pankrác jsou zachovány  farmářské trhy, které se konají každou středu před objektem OC Arkády Pankrác.

V červenci 2024 budou pokračovat práce na realizaci železobetonové konstrukce vestibulu Arkády. Současně probíhají ražby eskalátorového tunelu z jámy u OC Arkády. Pokračují zemní práce, vrtací práce a práce na zajištění jámy pro přestup mezi C a D na staveništi PAD2, před administrativními budovami a obchodním centrem. V  červenci 2024 pokračují stavební úpravy skladu před OC Arkády Pankrác. V souladu s instalací výhybky je plánována výluka provozu trasy C v termínu 29.6. - 3.7.2024 (viz Výluky). V srpnu 2024 proběhne demolice střední části trojtraktu v jámě SO 11-26.

TT Pankrác

V únoru 2024 byla zahájena realizace tramvajové trati Pankrác. S tím je spojená uzavírka ulice Na Pankráci ve směru na Budějovickou (viz obrázek Dopravní schéma uzavírka ulice Na Strži a Na Pankráci). V rámci postupu výstavby metra I.D Pankrác - Olbrachtova je kromě tunelových částí naplánována realizace nového úseku tramvajové trati v ulici Na Pankráci mezi ulicemi Hvězdova a Na Strži. Ta nahradí z dopravního hlediska v roce 2025 stanici metra C Pankrác, která bude modernizována a připravována pro budoucí provoz jako přestupní stanice mezi trasami C a D. Stanice Pankrác C bude uzavřena pro veřejnost v termínu 6.1. - 31.12.2025. Tramvajová trať pro svoji výstavbu potřebuje nejen prostřední dělící ostrůvek, ale i kompletní dopravní pás z centra města. V prvních etapách výstavby bylo provedeno kácení, sejmutí stávajících obrub a zahájení přeložek horkovodu, kanalizací, vodovodů a dalších inženýrských sítí.

V červenci 2024 budou probíhat přeložky vodovodu, kanalizací a horkovodu. Pokračují práce na výkopu a zajištění jámy podchodu včetně realizace železobetonové konstrukce v podchodu. V červenci  2024 bude zahájena rekonstrukce SSZ křižovatky Na Pankráci/Hvězdova včetně realizace nové TT zastávky a montáže trakčních stožárů. Práce budou probíhati i v srpnu 2024.  Od 29.4.2024 cca do konce roku 2024 dochází k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Kotorská - Pankrác.

ZS PAD3

Práce na zajištění mostu 5. května jsou dokončeny. Probíhá kontinuální měření, monitoring konstrukcí a ploch okolí mostu ul. 5. května. Dopravní opatření omezující dopravu v této oblasti byla ze strany stavenišť metra D ukončena, dále jsou již v souvislosti s výstavbou, kterou zajišťuje společnost Skanska. 

ZS PAD4 (křížení ulic Na Strži - Budějovická)

Trhací práce začaly v 06/2023 pod ulicí Na Pankráci, ražby jsou v blízkosti budovy GEMINI. S tím je spojený odvoz rubaniny a čerpání balastních vod. V červenci a srpnu 2024 bude probíhat ražba kaloty a dna kaloty levého dílčího výrubu. 

Pasportizace, monitoring

Průběžně v oblasti Pankráce, staveništi metra D, probíhá monitoring v plném územním rozsahu. 

Dopravní omezení

Dlouhodobá uzavírka odbočovacího pruhu ulice Na Pankráci a okružní křižovatky ulice Na Strži - Neveklovská. Značení pro chodce je vedeno náhradní trasou vyznačenou vodorovným dopravním značením.  Dlouhodobé dopravní omezení je v místě výstavby stanice Pankrác, v ulici Na Pankráci a Na Strži (zúžení jízdních pruhů).

Od 1.2.2024 je uzavřena ulice Na Pankráci ve směru na Budějovickou v souvislosti se zahájením prací na TT Pankrác - viz obrázek s vyznačením objízdných tras. Od 1.4.2023  došlo na základě projednání s městskou částí Praha 4 z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti pohybu chodců a provozu k úplnému uzavření ulice Na Strži v rozsahu od ul. A. Staška po ulici Radova a Matěchova  - viz obrázek.

 Dopravní schéma uzavírka ul. Na Strži a Na Pankráci

 

Z důvodů výstavby prodloužení tramvajové trati v ul Na Pankráci dochází v termínu od 4.7. do 25.8.2024 k omezení dopravy a ta bude možná jen ve směrech dle situace. Průjezd bude možný od Budějovické směrem k Pražského povstání buď rovně anebo doprava do ulice Sdružení. Ve směru od Pražského povstání bude možné  na křižovatce Hvězdova x Na Pankráci odbočit pouze doprava  do ulice Hvězdova. Směrem na Budějovickou prosím využijte objízdné trasy dle situace (Dopravní schéma pro IAD v oblasti ul. Na Strži – Na Pankráci).

Dopravní schéma v oblasti ul. Na Strži – Na Pankráci

Výluky

Od 4.7. do 31.8.2024 dochází z důvodu částečné uzavírky křižovatky Na Pankráci x Hvězdova k dočasné změně trasy a zastávek linky 188 a 193. Více informací naleznete zde: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti

 

SOD 12 - traťový úsek Pankrác - Olbrachtova

ZS VO-OL (ulice Na Strži)

V červenci a srpnu 2024 pokračuje ražba spojky C - D pod ulicí Na Strži směrem ke stanici Pankrác C, doplněná o tryskové injektáže v místě ZS PAD2. Byly dokončeny ražby pravého staničního tunelu ze šachty na zařízení staveniště v ulici Na Strži, což je pod ulicí Jeremenkova a Na Strži. Ve směru na Pankrác se z vyraženého rozšíření a rozpletu do odstavného tunelu zahájily ražby samotného odstavného tunelu pod budovou NOLA směrem zpět k ZS VO-OL. Provádění hydroizolací a definitivního ostění bude pokračovat v levém a pravém staničním tunelu stanice Olbrachtova a levém a pravém jednokolejném tunelu.

Pasportizace, monitoring

Průběžně v oblasti Pankrác - Olbrachtova, staveništi metra D, probíhá monitoring v plném územním rozsahu. 

Dopravní omezení

V nejbližších měsících budou dopravní opatření beze změn. Žádná další dopravní ani pěší omezení v okolí staveniště VO-OL nejsou plánována.

SOD 13 - stanice Olbrachtova

ZS OL2 (poblíž křížení Jeremenkovy a Na Strži) 

V červenci  a srpnu 2024 pokračují ražby kalot směr Krč, včetně ražby opěří a dna v obou staničních tunelech - vyraženo je cca 56%  objemu stanice Olbrachtova.  U ražby eskalátorového tunelu sever se po dokončení prací na mikropilotovém dvojřadovém deštníku uskuteční příprava na zahájení ražeb v kalotě eskalátorového tunelu sever.

ZS OL1 (poblíž křížení Antala Staška a Na Strži)

V  červenci a sprnu 2024 probíhají ražby eskalátorového tunelu jih v kalotě. Pokračují práce na podkladních a výplňových betonech a práce na provizorním odvodnění stavební jámy (jižní část), zhotovení čerpacích studen  a doplnění zbývajících pažin na jižní stěně.

Současně probíhají práce na  individuálních protihlukových opatřeních. V součinnosti s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy bude u vytipovaných objektů probíhat seřízení a případné přetěsnění oken. 

Pasportizace, monitoring

Průběžně v oblasti Olbrachtova, staveništi metra D, probíhá monitoring v plném územním rozsahu. 

Dopravní omezení

Návazně na uzavírku ulice Na Strži, v rozsahu od ul. A. Staška po ulici Radova a Matěchova, je zřízena dočasná autobusová zastávka (bus č. 193) v ulici Olbrachtova, jako náhrada za zrušenou zastávku Na Strži před obytným domem v ulici Kovařovicova -  viz Změna vedení linek Na Strži.

Změna vedení linek Na Strži

 

Veškerá dopravní omezení jsou koordinována, detailní informace najdete zde:

https://opravujeme.to

https://www.dpp.czhttps://www.praha4.cz/Omezeni-dopravy-v-Praze-4-opravy-a-uzavirky.html

Fotogalerie z výstavby metra trasy D - zdroj: prahain.cz  https://www.dpp.czhttps://www.prahain.cz/fotogalerie/vystavba-metra-trasy-d-stanice-pankrac-843.html

V krátkém videu je zobrazeno jak se staví metro D - cyklus ražeb v obratovém tunelu za stanicí Pankrác D:

První úsek I.D1a Pankrác – Olbrachtova

Stavba prvního úseku trasy D bude probíhat na celkem šesti lokalitách označovaných jako PAD1b, PAD2, PAD4, VO-OL, OL1 a OL2 (PAD = Pankrác D, VO-OL = větrací objekt Olbrachtova, OL = Olbrachtova), které jsou rozloženy kolem ulice Na Strži od nájezdové rampy na ulici 5. května ve směru do centra až po křižovatku ulic Na Strži a Antala Staška. Na čtyřech z těchto lokalit (PAD1b, PAD4, VO-OL a OL1) DPP prováděl od června 2019 geologický průzkum, zhotovitelé na něj navážou samotnou stavbou prvního úseku trasy D. Hlavními lokalitami, ze kterých budou probíhat ražby tunelů a stanic, budou PAD1b, VO-OL a OL1. Ražby v tomto úseku trasy D budou zhotovitelé realizovat novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Tato metoda byla při výstavbě pražského metra poprvé použita v 90. letech při ražbě levého jednokolejného traťového tunelu mezi stanicemi Kolbenova a Hloubětín v rámci prodloužení trasy B (úsek IV.B), naposledy pak při stavbě prodloužení trasy A z Dejvické do stanice Nemocnice Motol. 

V rámci první etapy stavby zhotovitelé postaví dvě stanice – Pankrác D a Olbrachtova, mezistaniční traťové tunely, tunel pro obratové koleje, odstavný tunel, technologické tunely pro vzduchotechniku, spojku mezi tratěmi C a D, a v neposlední řadě několik eskalátorových tunelů pro výstupy do vestibulů. Z provozního pohledu (staničení) bude první úsek trasy D měřit 1,3 kilometru, nicméně bude v této etapě potřebné vyrazit celkem téměř tři kilometry tunelů, což představuje cca 300 tisíc m3 rubaniny.

Pankrác D - největší stanice trasy D

Pankrác D je jednolodní přestupní stanice s bočními nástupišti. Bude to největší stanice na celé trase D a bude mít hned tři prvenství v rámci pražského metra: bude to první přestupní stanice ražená NRTM, první jednolodní přestupní stanice a první přestupní stanice s bočními nástupišti. Ražby stanice budou probíhat ze dvou směrů, z lokality PAD1b a VO-OL, vestibuly budou hloubené ze stavební jámy v lokalitě PAD2, ve které dnes slavnostně začala stavba metra D. Kolejiště bude v hloubce 33 metrů pod povrchem. Za samotnou stanicí směrem k Náměstí Bratří Synků bude navazovat kromě traťového také tunel obratových kolejí dlouhý 168 metrů a technologický tunel pro vzduchotechniku a její strojovnu. Kromě toho zde zhotovitelé vyrazí a vybudují přestupní tunel na trasu C, který bude ústit do jižního čela stávající stanice Pankrác C, a dva výstupy, které povedou do vestibulů Arkády a Gemini.

Mezistaniční tunel a spojka mezi trasami D a C

Ze stanice Pankrác D povede traťový tunel směrem ke stanici Olbrachtova. Délka tohoto úseku je 675 metrů. První část, necelých 400 metrů, bude vedena jako dvojkolejný traťový tunel, od ústí spojky mezi trasami D a C pak jako dva jednokolejné tunely až do stanice Olbrachtova. Za stanicí Pankrác D směrem do Krče zhotovitelé vybudují odstavný tunel, který bude sloužit pro odstavení posilových vlaků nebo souprav se závadou. Na odstavný tunel bude navazovat technologický tunel pro vzduchotechniku a její strojovnu, zakončen bude šachtou s větracím objektem na povrchu. 

Do doby, než trasa D bude mít vlastní depo Písnice, automatické vlaky pro linky D i C bude DPP vypravovat ze stávajícího depa Kačerov. K tomu bude primárně sloužit spojka mezi tratěmi D a C, kterou zhotovitelé vybudují v této etapě. Spojka měří bezmála půl kilometru (468 metrů), na této vzdálenosti překonává výškový gradient 15 metrů mezi tratěmi D a C. Na lince C bude spojka ústit do odbočky, která byla na jižní straně stanice Pankrác C vybudována již v 70. letech minulého století a počítalo se s ní pro napojení budoucí trasy D.

Ražby mezistaničních tunelů budou probíhat z lokality VO-OL v hloubce cca 35 metrů pod povrchem. Ve směru na Pankrác zhotovitelé navážou na dílo vytvořené během geologického průzkumu a vyrazí tunel v plném profilu až k patě stanice Pankrác D. Současně s tím budou probíhat ražby traťových tunelů i opačným směrem ke stanici Olbrachtova. Zhotovitelé zde vyrazí tunely v celkové délce 1 908 metrů. 

Olbrachtova - první stanice pražského metra s nástupišti v oblouku


Závěrečnou část prvního úseku I.D1a metra D představuje stanice Olbrachtova. Je tvořena dvěma staničními tunely v oblouku s vnitřními nástupišti, mezi kterými budou tři propojky. Ze severní a jižní propojky budou současně vést výstupy na povrchu do dvou vestibulů. Jižní vestibul bude situován na rohu ulic Na Strži a Antala Staška, severní pak na rohu ulic Na Strži a Jeremenkova. Součástí stanice je také technologický tunel pro vzduchotechniku a další zařízení nutné pro chod stanice. I Olbrachtova bude mít několik prvenství – bude to první ražená dvojlodní stanice v pražském metru a bude první s nástupišti v oblouku tratě.

Fáze výstavby prvního úseku I.D1a Pankrác - Olbrachtova

V první fázi výstavby úseku Pankrác – Olbrachtova v roce 2022 a 2023 budou na jednotlivých lokalitách probíhat přeložky inženýrských sítí, na které pak naváže hloubení přístupových šachet nezbytných pro ražbu samotných stanic metra. Z lokality VO-OL budou současně probíhat ražby tunelů mezistaničního úseku oběma směry, z lokality PAD1b pak ražba cca 142 metrů dlouhého přístupového tunelu potřebného pro výstavbu samotné stanice Pankrác D.

Ve druhé fázi v letech 2024 a 2025 budou probíhat ražby obou stanic, tj. Pankrác D (z lokalit PAD1b a VO-OL) a Olbrachtova (z lokalit VO-OL a OL2) a hloubení stavebních jam potřebných pro výstavbu budoucích vestibulů (lokality PAD2, OL1 a OL2). Současně budou dokončeny ražby tunelů mezistaničního úseku včetně spojky mezi trasami D a C. Kromě toho začnou ražby eskalátorových tunelů.

Ve třetí fázi výstavby budou probíhat betonáže definitivního ostění tunelů a stanic metra, budování hloubených vestibulů stanic, dokončování všech vnitřních konstrukcí nezbytných pro montáž technologií potřebných pro provoz metra a realizace kolejových betonů a kolejového svršku v celé trase budoucího metra.

V závěrečné fázi, v letech 2028 a 2029 budou zhotovitelé instalovat veškeré technologie, provedou povrchové úpravy v okolí budoucích stanic, včetně sadových úprav, tj. výsadby keřů a stromů. Na jednotlivých lokalitách nechá DPP vysázet celkem 141 nových vzrostlých stromů s obvodem kmene minimálně 12–18 cm a se zapěstovanou korunou, dále 7 028 listnatých nízkých keřů a 3 675 trvalek, okrasných trav a cibulovin. Na konci roku 2029 DPP předpokládá zprovoznění trasy D pražského metra.
 

Základní informace o prvním úseku I.D1a Pankrác - Olbrachtova

Stanice Pankrác D

  • délka: 305 metrů, šířka 23 metrů, výška 19–22 metrů
  • předpokládaný vytěžený objem rubaniny: cca 135 tisíc m3
  • výška nadloží nad stropem stanice: 20,7 metrů
  • hloubka kolejiště: 33 metrů pod terénem

Stanice Olbrachtova

  • délka: 221 metrů, šířka 32 metrů, výška 10 metrů
  • předpokládaný vytěžený objem rubaniny: cca 85 tisíc m3
  • výška nadloží nad stropem stanice: 20-25 metrů
  • hloubka kolejiště: 30 metrů pod terénem

Celkové předpokládané náklady na výstavbu úseku I.D1a včetně monitoringu a pasportizace činí 14,54 miliard korun.

Realizace stavebních prací

Dne 24. 3.2022 nabylo právní moci  Stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory".  DPP následně udělil výzvy k zahájení činnosti zhotovitelům úseku Pankrác - Olbrachtova, včetně zajištěni technického dozoru investora.

Koncem měsíce března 2022 došlo k předání zařízení stavenišť, která původně sloužila pro geologický průzkum. Pro provádění stavby "Výstavba metra D" byly navrženy staveništní plochy zajišťující realizaci projektem určeného stavebního programu. Plochy zařízení stavenišť (dále ZS) jsou zakresleny v koordinačních situacích, které jsou zveřejněny dle jednotlivých stanic v sekci Stanice. 

V krátkém videu je zobrazeno jak se staví metro D - cyklus ražeb v obratovém tunelu za stanicí Pankrác D:

V důsledku koordinace činností souvisejících s opravou Barrandovského mostu dochází k drobným problémům v lokalitě Pankrác - Olbrachtova. Zhotovitelé čekali na vyhodnocení dopadu uzavírek souvisejících s opravami Barrandovského mostu a některé činnosti jsou tak zpožděny.  Rada MČ Praha 4 navrhla formou Usnesení zajištění dočasné náhradní parkovací zóny za vyparkovaný pruh v oblasti ulice Na Strži, tento požadavek DPP operativně řeší. Za vzniklé komplikace se občanům omlouváme, děláme maximum pro urychlení výstavby a  eliminaci jednotlivých omezení.

Popis jednotlivých stavenišť:

Zařízení staveniště PAD1b

Staveniště je navrženo pro vybudování stanice Pankrác D, na budoucí trase linky metra D. Vlastní Staveniště se nachází v ploše uvnitř sjezdu z ulice 5. Května do ulice na Strži v takzvaných „brýlích“. Staveniště dále bude sloužit jako zázemí pracovníků výstavby, ale především pro ražbu vlastní stanice a souvisejících podzemních objektů, odvozu rubaniny a zásobování stavby veškerým materiálem potřebným pro vybudování kompletního díla. To znamená včetně hydroizolace stanice, vnitřních nosných konstrukcí, dokončovacích prací a technologií. Veškerá doprava a zásobování stavby se odehrává vertikálně. Jedná se o dlouhodobý zábor trvající po celou dobu výstavby metra D, přibližně tedy 90 měsíců.

Zařízení staveniště PAD2

Staveniště je navrženo pro výstavbu stanice metra Pankrác D, přestupní tunel mezi linkami C a D a pro přístup do obchodního centra Arkády. Zde budou instalovány i pohyblivé schody. Staveniště je situované do oblasti na ploše před obchodním centrem Arkády Pankrác a před budovou CITY EMPIRIA mezi ulicemi Na Strži a Na Pankráci. Vjezd na staveniště bude z ulice Na Pankráci a z ulice Na Strži, výjezd je pouze do ulice na Strži. Průjezd přes staveniště bude jednosměrný. Plocha staveniště bude převážně zapanelovaná, největší část plochy však zaberou dvě stavební jámy, které budou stupňovité a každá z nich jinak hluboká. Při západní straně staveniště bude na začátku stavby vybudována provizorní přístupová komunikace. Tato komunikace bude sloužit po dobu realizace stanice metra D Pankrác jako přístupová cesta pro kancelářskou budovu CITY EMPIRIA, OC Arkády a pro příjezd IZS a HZS. Práce budou probíhat i na přeložkách, které jsou nutné pro vyčištění území a hloubení jámy. Jedná se o přeložky slaboproudé, přeložku horkovodu ale i přeložky kanalizace, které jsou prováděny hornickým způsobem, tedy ražené.

Zařízení staveniště PAD3

Plocha slouží pro instalaci ocelových prvků k zajištění konstrukce mostu 5. května. Tyto ocelové prvky budou most a přilehlou rampu zabezpečovat po celou dobu výstavby nejen u první etapy ID1, ale také etapy třetí ID3. Přístup do záboru bude z ulice Sdružení. Prvky zařízení staveniště se zde vyskytovat nebudou.

Po dobu vkládání mostních podpor bude dočasně omezena průjezdnost v ul. Sdružení. Automobilová doprava zde bude řízena pomocí semaforů. Toto omezení zde bude cca 10 dní. Po dobu stavby bude severní strana mostu v oblasti chodníku i jízdních pruhů zúžena. Průchodnost chodníku zůstane zachována.
 

Zařízení staveniště PAD4

Jedná se o plochu na níž bude zřízeno infocentrum celé výstavby a která bude dále sloužit pro vrt a dopravu směsí do podzemí stanice metra Pankrác včetně napojení na traťové tunely za stanicí Pankrác. Z tohoto staveniště, kde byl v minulosti realizován také inženýrsko geologický průzkum před výstavbou metra, bude probíhat zlepšení horninového prostředí v oblasti stanice chemickými injektážemi. Zábor staveniště je navržen v prostoru stávajícího parku u pošty Pankrác v místě křížení ulic Budějovická a Na strži. Přístup do stávajícího objektu pošty bude v rámci dopravních opatření zachován. Vjezd a výjezd na staveniště bude z ulice Budějovická, z ulice Na strži bude na staveniště vymezen pouze vjezd. Další vjezd a výjezd na staveniště je z ulice Neveklovská, kde bude umístěny kanceláře a šatny pro pracovníky stavby.

Zařízení staveniště PAD5

Plocha, která vymezuje plochu záboru na povrchu pro provádění stavebních prací v objektu Gemini, spojených se zprovozněním eskalátoru na výstupu z metra D do tohoto objektu. Na povrchu bude dle etapizace měněn zábor stavby tak, jak bude probíhat stavební činnost v prostorách Gemini. Na povrchu v záboru nebude umístěn žádný prvek zařízení staveniště. Tento zábor je pouze pro zásobování stavby v prostoru Gemini po dobu 8,5 měsíce.

Zařízení staveniště VO-OL

Zařízení staveniště se nachází podél ulice Na Strži a je ohraničeno ulicemi Jankovská a Pacovská. Z tohoto zařízení staveniště se budou realizovat veškeré ražby, definitivní ostění a práce na HSV, PSV ve směru k budoucí stanici Pankrác i stanici Olbrachtova. Razit se bude dvoukolejný tunel směr Olbrachtova, který v místě kde se potkává se spojkou C-D přechází ve dva jednokolejné tunely, ty pokračují k budoucí stanici Olbrachtova. Část samotné stanice Olbrachtova, spojka C-D, odstavné tunely, strojovna VZT, budoucího větracího objekt a ražba druhého dílčího výrubu traťového tunelu ve směru k budoucí stanici Pankrác D se bude také razit ze staveniště VO – OL. Jediný přístup pro dopravu materiálu, strojů, lidí a těžbu rubaniny z tunelu je za pomoci jeřábu přes vybudovanou vertikální šachtu z převrtávaných pilot o průměru 1,2m a hloubce cca 37 m.

Po dokončení veškerých prací bude prostor zařízení staveniště terénně a sadově obnoven a okolo budoucího větracího objetu traťových tunelů budou zřízeny asfaltové chodníky, příjezdová komunikace a nástupní místo pro hasiče.
 

Zařízení staveniště OL1

Na začátku výstavby budou v rámci této plochy realizovány zejména přeložky kanalizace a dalších sítí. Dojde také k přesunu zastávky Ryšánka na nové provizorní umístění. Ve staveništi se nachází průzkumné dílo (šachta se štolou), které bude v budoucnu klíčové pro bezpečné napojení dalšího úseku výstavby trasy D pod označením Metro I.D1b.  Od začátku stavebních prací bude toto dílo spravováno a udržováno až do předání následnému zhotoviteli navazující stavby. 
Postupně se bude plocha tohoto zařízení staveniště a s tím i dopravní opatření měnit. V první fázi se rozšíří na východní část ulice Strži pro přípravu zajištění této části stavební jámy vestibulu-jih. Poté bude provedena shodně západní část. Následně se obě plochy spojí, přeruší se na dva roky provoz v ulici Na Strži a bude zde ve stavební jámě vybudován podzemní vestibul-jih. Kolem zastavěné plochy vestibulu je zabrána pouze nezbytná plocha pro výrobní prostředky stavby. Provoz chodců bude umožněn dle navržených dopravních opatření. Na konci výstavby bude na současné ploše zařízení staveniště vysázen malý park s mlatovými chodníky. 

Zařízení staveniště OL2

Na ploše bude v rámci stavby metra vybudován podzemní vestibul-sever. Kolem zastavěné plochy vestibulu je zabrána pouze nezbytná plocha pro výrobní prostředky stavby. Provoz chodců bude umožněn dle navržených dopravních opatření.

Zařízení staveniště OL3

Zařízení staveniště OL1 a OL2 v oblasti stanice Olbrachtova jsou minimální a pouze pro výrobní prostředky stavby. Na jejich ploše nezbývá prostor pro funkce, které bude plnit zařízení staveniště OL3. Budou zde umístěny stavební kontejnery se sociálním, skladovým a kancelářským zázemím a zpevněné plochy pro skladování materiálů a odstavení techniky. Tato plocha a funkce, kterou stavbě poskytne, je důležitá pro chod stavby. Na konci stavby dojde k její kompletní obnově, aby mohla sloužit svému účelu jako doposud. V případě, že zhotovitel zabezpečí adekvátní náhradu, nebude zařízení staveniště OL3 využíváno, návazně na usnesení č. 9R-219/2022 Rady městské části Prahy 4.

Celkové situace zařízení stavenišť jsou umístěny v sekci Stanice.

Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace

Komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby prvního úseku metra I.D Pankrác – Olbrachtova zajišťuje sdružení „Krtek D monitoring,“ jehož vedoucím společníkem je firma SG Geotechnika se společnostmi INSET, GeoTec-GS a PUDIS. Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace je nedílnou a důležitou součástí probíhající stavby prvního úseku metra I.D Pankrác – Olbrachtova. Stručně lze pasportizaci a geotechnický monitoring definovat takto:


Pasportizace pro zhodnocení stavebně-technického stavu budov nadzemní i podzemní zástavby
Úkolem pasportizace je popis a hodnocení stávajícího stavebně-technického stavu budov nadzemní i podzemní zástavby, studní, zapuštěných bazénů, zídek, plotů, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí před jejich ovlivněním od výstavby tunelů a stanic metra v dotčeném úseku. Pasportizací bude zjištěn a zdokumentován aktuální stavebně-technický stav konstrukcí budov, stávajících tunelů, inženýrských sítí, resp. povrchů (objektů), stavební změny, stav oprav, rozsah a závažnost případných poruch stavebních konstrukcí. Dále pak aktuální dynamická odolnost objektu a stanovení přípustného dynamického zatížení vlivem déle působících otřesů a vibrací od stavební činnosti u objektů stávající zástavby nacházejících se v zóně možného ovlivnění ze strany ražby tunelů a stanic a souvisejících stavebních prací na této stavbě. Podrobná pasportizace technického stavu všech objektů v zóně ovlivnění se pořídí bezprostředně před stavbou, případně se ověří opětně těsně před zahájením stavby, zda nedošlo k změnám.

Geotechnický monitoring pro bezpečnou realizaci metra D
Geotechnický monitoring se skládá z monitoringu stávajících objektů a monitoringu raženého díla. Během výstavby trasy metra D v Praze budou v zájmových územích realizovány převážně činnosti prováděné hornických způsobem. Z tohoto důvodu musí být během ražeb vyhodnocován vývoj případných deformací na povrchu a v blízké zástavbě. Monitoring je vždy vztažen k jednotlivým fázím výstavby. Součástí monitoringu jsou kontrolní prohlídky, repasportizace, přesná nivelace, 3D měření, náklonoměrná a deformometrická měření, v neposlední řadě měření vibrací a hluku. Zjednodušeně si lze monitoring představit jako osazení měřících bodů na sledovaných objektech a jejich pravidelné či on-line sledování a vyhodnocování. V případě monitoringu raženého díla lze zjednodušeně říci, že se jedná o sledování resp. měření chování již zhotoveného raženého díla i chování „hory“ v okolí prováděného podzemního díla. V závislosti na kontinuálních výsledcích monitoringů (on-line sledování potřebných hodnot) dochází k úpravám postupů výstavby, například velikost záběru, druh a rozsah injektáží nebo nastavení módu ražby a podobně.

O nálezech při výstavbě metra D si můžete přečíst v článku - zdroj Metro.cz

VIDEO: Na Pankráci razí novou stanici metra. U eskalátorů zvolili neobvyklý postup - iDNES.cz

 

 

Otevřít popup